Terugblik raadsinformatiebijeenkomst op 22 november 2017

Ruim 70 deelnemers waren aanwezig bij de raadsinformatiebijeenkomst op 22 november jl. Dit waren voor het merendeel (kandidaat) raadsleden uit de regiogemeenten, maar ook Statenleden van de provincies Utrecht en Gelderland. De nieuwe voorzitter René Verhulst opende de raadsinformatiebijeenkomst en Arjen Droog, secretaris, gaf de inhoudelijke toelichting op het programma. Deze raadsbijeenkomst had een ander karakter dan vorige raadsinformatiebijeenkomsten, want bestond uit interactieve deelsessies.

Werkgeversservicepunt

Sharon Peters, manager van het Werkgeversservicepunt Regio FoodValley, gaf uitleg over de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en de rol van het werkgeversservicepunt binnen de arbeidsmarktregio FoodValley. Dit deed zij samen met Upgrade, CloudIT en Plantion die benadrukten hoe belangrijk het is om goed met elkaar samen te werken als overheid, onderwijs en ondernemers. Het was een interessante sessie waarbij er veel vragen uit de zaal kwamen.
Bekijk de presentatie

Deelsessies

Deelsessie 1: Vestigingsklimaat van de regio: Waar liggen de kansen?

Vestigingsklimaat, wat betekent dat nu precies? De term ‘Vestigingsklimaat’ is in feite een verzamelbegrip en wordt door tal van factoren bepaald (o.a. beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeid, bereikbaarheid en kosten van vastgoed). Deze avond ging speciale aandacht uit naar het woonklimaat en de beschikbaarheid van diverse woonsegmenten. Met de deelnemers werd van gedachten gewisseld over wat bedrijven aan de Regio FoodValley bindt en wat de regio kan doen om het wonen aantrekkelijker te maken. Voor een bedrijf als FrieslandCampina leidde de komst naar Wageningen tot een bredere woonoriëntatie dan Wageningen alleen. In een dergelijke situatie komt de gehele regio in aanmerking. Van de andere kant leidde dit, bijvoorbeeld door privé situaties van de werknemers (schoolgaande kinderen, werkkring partner), ook tot een toename van het woon-werkverkeer. De regio FoodValley beschikt weliswaar over een aantrekkelijke woonomgeving maar de keuzemogelijkheden binnen bepaalde segmenten zoals luxe appartementen (vanaf 6,5 ton euro), woningen in de middenhuur (€ 710-€950,- maandhuur) en zgn ‘bijzondere woonconcepten’ (short stay, studentenhotels) verdienen in onze regio meer aandacht. Een aantal aanwezigen wees op de belemmerende werking van infrastructurele knelpunten, zoals bij het knooppunt A1/A30, Rondweg-Oost bij Veenendaal en de Rijnbrug bij Rhenen. Gewezen werd tenslotte op het belang van tevreden bedrijven die al gevestigd zijn, dat zijn onze ‘beste ambassadeurs’.
Bekijk de presentatie

Deelsessie 2: De Energietransitie van Regio FoodValley

Deze deelsessie begon met een oproep van de provincie Utrecht en Gelderland om op regionaal niveau samen te werken aan de energietransitie. Vervolgens lieten we de opgave zien voor een energieneutrale Regio FoodValley in 2050. De raadsleden werden uitgedaagd om na te denken over de onderwerpen die op regionale schaal uitwerking kunnen krijgen. Kennisdeling, samenwerking, gezamenlijke monitoring en kansen in beeld brengen voor de regio, werden gezien als vanzelfsprekend. Maar een aantal andere aanpakken vond men te prematuur om nu al regionaal op te pakken. Eerst lokaal grip krijgen. Daarna werd het klimaatspel gespeeld. In groepjes van zes werd een lat van 3 meter gevuld met blokjes maatregelen en technieken om een fictieve gemeente energieneutraal te maken. Conclusie is dat een energieneutrale gemeente technisch mogelijk is. Het is vooral financieel en maatschappelijk een enorme uitdaging. Tegelijkertijd zijn er kansen voor werkgelegenheid en innovatie. De energievisie Regio FoodValley is in de afrondende fase. Raden krijgen gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten.
Bekijk de presentatie

Deelsessie 3: Doorontwikkeling regionale economische samenwerking

Meer slagkracht, meer samenhang en meer samenwerking is het motto in de Regiobegroting. Samen met triple helixpartners werkt Regio FoodValley samen aan de uitvoering van de Strategische Agenda. In deze deelsessie werd door Roger van Hoesel, directeur van Food Valley NL, en Gert Boeve, directeur van Regio FoodValley aan de hand van de piramide van regionale samenwerking toegelicht hoe zij samen willen werken aan het behalen van aansprekende resultaten.

Regio FoodValley en Food Valley NL hebben de ambitie om intensief samen te werken. Om te beginnen met één marketing- en communicatieteam en -aanpak. Gewoon gaan doen, is daarbij het leitmotiv.
Aanwezigen waren aangenaam verrast over de duopresentatie. “Het is hoopgevend dat na zoveel jaren beide organisaties samen deze toelichting geven,” aldus Nico van Drost, voorzitter van de Regiocommissie, “om onze ambities te realiseren moeten organisaties als deze twee vanuit vertrouwen en het kennen van elkaars krachten ook echt samenwerken. Goed dat dit gebeurt!”.
Bekijk de presentatie

Deelsessie 4: Regionale kansen met de nieuwe omgevingswet

Aan de hand van stellingen en voorbeelden gingen de deelnemers in gesprek over de kansen die de omgevingswet biedt voor de gemeenteraden en de samenwerking in Regio FoodValley. Regionaal is er een projectleidersoverleg Omgevingswet waarbij ook de ketenpartners aanschuiven. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst is er aan de hand van stellingen en de verschillende rollen van de raad gesproken over het gewenste proces, de inhoud en houding & gedrag onder de Omgevingswet.
Bekijk de presentatie

Nico Drost, voorzitter regiocommissie sloot de bijeenkomst af. Speciale dank voor de heerlijke warme maaltijd die verzorgd werd door Boerenhart.