Zoekvenster

Arbeidsmarkt vraagstukken in Regio Foodvalley

Overheid, onderwijs en ondernemers in de FoodValley zetten zich samen met partners in voor de uitvoering van de Triple Helix Strategische Agenda ‘Van Denken naar Doen’. Gezamenlijk worden de schouders gezet onder een vijftal strategische opgaven om de regio blijvend tot een economische topregio op food-gebied te maken. Een van de projecten in de uitvoeringsagenda betreft het opstellen van een gezamenlijke arbeidsmarktagenda, waarin prioriteiten voor de middellange en lange termijn worden gesteld. Wat is nodig om nu én in de toekomst succesvol te zijn? Een goed functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod elkaar vinden, is een voorwaarde voor het realiseren van de regionale ambities.

Voor het realiseren van een topregio, in al deze opzichten, hebben overheid, ondernemers en onderwijs
elkaar steeds opnieuw nodig. Met de oprichting van de STrategische ArbeidsMarkt-tafel (STAM-tafel)
bundelen we onze krachten om optimaal voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Door het
systematisch in kaart brengen van ontwikkelingen, door het aanbrengen van samenhang en verbinding in de diverse beleidsvelden en initiatieven én door met open blik te zoeken naar slimme verbindingen tussen vraag en aanbod. Zo creëren we kansen voor mensen, organisaties en bedrijven en dragen we bij aan de ontwikkeling van deze internationale topregio.

Daarnaast is sinds 2015 het Regionaal Werkbedrijf (RWB) van start. Het RWB is een overlegtafel van samenwerkingspartners (gemeenten, UWV en sociale partners) en richt zich specifiek op het realiseren van de landelijke Banenafspraak. De uitvoering van de landelijke Banenafspraak is belegd in het WerkgeversServicepunt (WSP).