Werken

Arbeidsmarkt in Regio Foodvalley

Overheid, onderwijs en ondernemers in Regio Foodvalley zetten zich er samen voor in dat deze regio een economische topregio op agrofood-gebied blijft.

Wat is nodig om nu én in de toekomst succesvol te zijn? Een goed functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod elkaar vinden, is een voorwaarde voor het realiseren van de regionale ambities. Een van de projecten daarvoor is een gezamenlijke arbeidsmarktagenda, waarin prioriteiten voor de middellange en lange termijn worden gesteld.

Overheid, ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs hebben elkaar . Met de Strategische ArbeidsMarkt-tafel (STAM-tafel) wordt samen gewerkt aan de arbeidsmarkt van morgen door ontwikkelingen systematisch in kaart te brengen, door samenhang en verbinding in de diverse beleidsvelden en initiatieven aan te brengen én door met open blik te zoeken naar slimme verbindingen tussen vraag en aanbod. Zo creëren we kansen voor mensen, organisaties en bedrijven en dragen we bij aan de ontwikkeling van deze internationale topregio.

Daarnaast is sinds 2015 het Regionaal Werkbedrijf (RWB) actief. Het RWB is een overlegtafel van samenwerkingspartners (gemeenten, UWV en sociale partners) dat zich specifiek richt op het realiseren van de landelijke Banenafspraak. De uitvoering van de landelijke Banenafspraak is belegd in het WerkgeversServicepunt (WSP).