STAM-tafel

STAM-tafel Regio Foodvalley

Aan de STAM-tafel Regio Foodvalley werken overheid, ondernemers en onderwijs aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Dat versterkt de regio op economisch en sociaal gebied.

Waarom

  • Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt dat werkgevers en werknemers elkaar sneller, beter en gemakkelijker kunnen vinden.
  • De belangen van partijen worden gehoord en meegenomen in de ontwikkeling van strategisch arbeidsmarktbeleid.
  • Gezamenlijk zoeken ondernemers, onderwijs en overheid naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt.

Wat wel

Een netwerksamenwerking met vier ambities:

  1. Wij kijken vooruit, we benutten beschikbare cijfers over de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt om strategische keuzes te maken.
  2. Werknemers leren hun leven lang, zij blijven zich ontwikkelen om aansluiting te houden bij de behoeften van de arbeidsmarkt.
  3. Elk talent telt, we bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt
  4. Top talent kiest voor de regio. Om toptalent te werven en te behouden investeren we in de bekendheid en aantrekkelijkheid van Foodvalley.

Bekijk hier (1.5 MB)de agenda Arbeidsmarktregio Foodvalley - Samen bouwen aan een effectieve arbeidsmarkt (2017-2020)

Op basis van een jaarwerkplan wordt de focus aangebracht op de agenda van de Arbeidsmarktregio (2017-2020).  Bekijk hier (913 KB)het STAM jaarplan 2018 "Arbeidsmarktregio Foodvalley - Samen bouwen aan een effectieve -arbeidsmarkt 2018".

Wat niet

De STAM-tafel vermijdt bureaucratie. De STAM-tafel komt met inhoudelijke ideeën voor projecten en is geen financierder voor projectaanvragen.

Hoe

We zijn een ‘arbeidsmarktcommunity’ waarin we gebruik maken van elkaars netwerk, kennis en ideeën. We brengen vraag en aanbod voor de (middel)lange termijn in kaart en we stellen gezamenlijk prioriteiten. Bundelen we, waar dat kan, onze krachten en middelen om de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren. Zo creëren we de voorwaarden voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

In de praktijk gebeurd dit in drie verschillende overleggen en brede netwerkbijeenkomsten, die elkaar onderling voeden en versterken. Op strategisch niveau doordat ondernemers, overheid, onderwijs, FNV en UWV elkaar bestuurlijk ontmoeten in een STAMtafel overleg (4 jaarlijks georganiseerd).

Op tactisch niveau ontmoeten kernpartners, sleutelfiguren en stakeholders (vanuit alle kolommen en projecten die te maken hebben met de arbeidsmarkt) elkaar in het programmaoverleg (4 jaarlijks georganiseerd). Het programmaoverleg is het centrale klankbord en de plek om kennis te delen, aansluiting te vinden, dwarsverbanden te leggen en op tactisch niveau te overleggen passend bij de arbeidsmarktagenda.

Op operationeel niveau vindt aansluitend aan het programmaoverleg de (net)werkgroepen plaats daar kunnen kernpartners, sleutelfiguren, stakeholders, projectleiders inhoudelijk met elkaars kennis delen en benutten, door een verdieping op thema’s en wordt er door ontwikkeld op de hiaten.

Onderstaand treft u de verslagen en opbrengsten van de vorige programmaoverleggen, netwerkgroepen en brede netwerkbijeenkomsten aan.

Presentatie n.a.v. bijeenkomst 5 oktober 2017

Stukken behorend bij programmaoverleg van 12 april 2018:

Stukken behorend bij programmaoverleg van 12 juli 2018:

Stukken behorend bij programmaoverleg van 15 november 2018:

Wie

De bestuurlijke kern bestaat uit vertegenwoordigers van overheid (Ede, Wageningen, Renkum, Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel), ondernemers (VNO-NCW valleiregio, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio, MKB midden, Bouwend Nederland), bestuurlijk vertegenwoordiging van onderwijs/Kennisinstellingen (COG/ROC A12, Aeres/AOC Groenhorst, CHE, Rijn IJssel, Van Hall Larenstein, WUR en het voortgezet onderwijs). Bestuurlijk FNV en UWV.

Wil u meer weten over de STAM-tafel, bent u geïnteresseerd in de ambities van de STAM of wilt u deelnemen aan het programmaoverleg of netwerkgroep, neem dan contact op met de programmamanager.

De STAM-tafel wordt mogelijk gemaakt door medefinanciering door de provincie Gelderland vanuit de subsidie ‘Organiserend Vermogen’.

Rigo van Raai
Programmamanager Arbeidsmarktregio Foodvalley
0318 680 683