Dealmaker Adriaan Smeenk, Waterschap Vallei en Veluwe

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Adriaan Smeenk. Smeenk is Programmamanager landelijk gebied, stedelijk water en bodem bij Waterschap Vallei en Veluwe. “In de Proeftuin van Boer aan het Roer laten we goed zien wat we met elkaar kunnen bereiken. De Regiodeal is daarmee een mooie etalage voor gebiedsgericht werken. Want hier laten we met elkaar zien dat we het kunnen.”

Band met bodem en water
Smeenks band met de bodem begon al direct na zijn studie Technische Bedrijfskunde in Enschede. Zijn loopbaan begon namelijk bij een adviesbureau op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. Na 10 jaar maakte hij de overstap naar Waterschap Vallei en Veluwe en ging aan de slag als Afdelingshoofd Regulering. 
“Daarna werd ik tijdelijk ‘aan de dijk’ gezet, zoals mijn collega’s wel eens gekscherend zeiden”, blikt Smeenk terug. “Ik heb ruim vijf jaar als projectmanager voor het programma Ruimte voor de Rivier gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Ik begeleidde daar onder meer het gebiedsproces waar we samen met partners en agrarische bedrijven werkten aan de herinrichting van het gebied.” 

Na zijn uitstapje naar het rivierenproject keert Smeenk terug op het honk in de functie van Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving. Inmiddels vervult hij binnen het waterschap alweer vijf jaar de functie van Programmamanager. “De kwaliteit van het oppervlaktewater is belangrijk voor de gezondheid van mens en natuur”, zegt Smeenk. “Naast het onderhoud en gebruik van de watergangen gaat dat ook over de grote opgaven uit bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water en hoe we de klimaatverandering met enerzijds droogte en anderzijds grote hoeveelheden neerslag op kunnen vangen. 

Wat daarvoor moet gebeuren redden we niet alleen met maatregelen aan de watergangen. Water en bodem zijn sturend voor de ruimtelijke inrichting en het gebruik. We weten dat we alleen succesvol kunnen zijn als we samen werken met andere overheden, kennisinstituten, bewoners en bedrijven. Daarom doen wij ook actief mee in de Regiodeal. We hebben elkaar gevonden in doelstellingen die we alleen door samenwerking kunnen bereiken.” 

Bodemcursussen
Het waterschap is een van de negen partners in de Regiodeal Foodvalley. Binnen de Proeftuin van Boer aan het Roer is het waterschap verantwoordelijk voor het project Bodem en waterkwaliteit. Samen met de boeren uit de regio werken ze aan een toekomstbestendige landbouw. “In de bodemcursussen hebben al bijna 100 cursisten meer geleerd over hoe de bodem leeft en werkt. Het leidt tot meer inzicht en geeft boeren meer knoppen om aan te draaien. Veel deelnemers hebben de zorg voor hun bodem inmiddels aangepast. Want een gezondere bodem houdt het water beter vast, geeft minder verlies van koolstof en nutriënten en vergroot de opbrengst,” doceert Smeenk.

Pilots en leertafels
“Daarnaast testen boeren in diverse pilots verschillende innovatieve technieken om de bodemkwaliteit te verbeteren. Zo doen we via de Proeftuin ook nieuwe kennis en inzichten op. Via leertafels wordt de opgedane kennis weer verder verspreid. Zo werken we binnen de bestaande regelgeving verder aan verbetering van de bodemkwaliteit. Deze kunnen we in de toekomst vertalen naar integraal bodembeheer,” zegt Smeenk gedreven. “De uitdaging is dat deze werkwijze algemeen omarmd wordt als standaard werkwijze in bodembeheer. Dat we het met elkaar verder brengen; van pilot naar algemene bedrijfsvoering.”

Verbindende factor
“Want,” vervolgt Smeenk, “een gezonde bodem is essentieel voor de toekomst. Alleen met een gezonde bodem kunnen we extreme weersomstandigheden aan. Voor agrariërs is de bodem bovendien een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen. En een gezonde bodem is ook een voorwaarde voor het versterken van de biodiversiteit. Kortom, het water- en bodemsysteem is de verbindende factor voor tal van opgaven. Het maatschappelijk belang van bodem en water is groot.”

Regiodeal als etalage 
“In de Proeftuin van Boer aan het Roer laten we goed zien wat we met elkaar kunnen bereiken,” zegt Smeenk tot slot. “De Regiodeal is een mooie etalage waarmee we laten zien hoe we als regionale partners samenwerken. Ik zie het ook als opstap naar meer gebiedsgericht werken. Want hier laten we met elkaar zien dat we het kunnen.”