Nieuwe Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley heeft mooie nieuwe samenwerkingen tot stand gebracht en versterkt in Regio Foodvalley. Samenwerkingsverbanden binnen de regio zijn ontstaan of versterkt en de regio zit inmiddels met het Rijk min of meer als gelijkwaardige partners aan tafel. Deze samenwerking is ook hard nodig voor de grote opgaven waar de regio mee te maken heeft en gaat krijgen. Urgente opgaven waarvoor ook het Rijk inzet van de regio verwacht. Daarom bereidt de regio zich nu voor op een nieuwe Regio Deal met het Rijk.

Zesde tranche Regio Deals

Tijdens het Rijk-Regio-overleg op 18 april 2024 is Regio Foodvalley uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor de zesde tranche Regio Deals voor 1 november 2024. Inmiddels is Regio Foodvalley − na een besluit van het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley, mede op basis van een positief advies vanuit de Economic Board begin juni − gestart met de voorbereidingen van een propositie. Daarbij is een breed samengestelde werkgroep vanuit de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheden) ingesteld, onder aansturing van Bas Mulder (interim directeur Foodvalley) en met ondersteuning van bureau BMC dat ruime ervaring heeft met Regio Deals en regionale samenwerking.

Samenwerking

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Zoals bekend is een Regio Deal geen ‘subsidie-regeling’ maar een samenwerkingsarrangement, waarbij naast afspraken over geld, onder andere ook wordt ingezet op uitwisseling van kennis. Vermoedelijk duurt het tot circa februari 2025 totdat er duidelijkheid komt of het Rijk bereid is samen met Regio Foodvalley een nieuwe deal te sluiten. Voor die tijd zullen er nog concrete afspraken worden gemaakt tussen Rijk en regio over de hoogte van het bedrag, het onderliggend pakket aan projecten en de overige voorwaarden.