Hoe draagt de Regiodeal Foodvalley bij aan het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied?

Op woensdag 28 september werden ruim 100 raadsleden uit de Regio Foodvalley geïnformeerd over de ontwikkeling van een Regionaal Perspectief voor het Landelijk Gebied (RPLG). Na een algemene inleiding over het belang en proces van het RPLG volgden twee rondes van vier interactieve deelsessies.  Daarin stonden de betrokkenheid van de boeren, het watersysteem, herstel van natuur en landschap en de innovaties uit de Regiodeal Foodvalley centraal. “Er is volop kans om mee te doen”.

Regionaal Perspectief Landelijk Gebied
Waar gaat het RPLG over? Hoe pakken we dit aan? En hoe verhoudt dit regionale perspectief zich tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied? En hoe is de relatie met de gebiedsplannen die provincies in 2023 bij het Rijk moeten indienen in het kader van de stikstofaanpak? Dit waren vragen die de inleidende sprekers beantwoordden. In de deelsessies ‘De regio innoveert’ werd de bijdrage van de Regiodeal Foodvalley toegelicht. 

De regio test innovaties
Met projecten uit het thema Transitie landbouw werkt de Regiodeal Foodvalley aan diverse landbouwinnovaties. Wetenschap én praktijk onderzoeken hierin samen welke innovaties wérken voor zowel de boer als voor de omgeving. We kijken daarbij onder andere naar emissies, circulair veevoer, bodem en water en nieuwe verdienmodellen. Meten, modelleren en monitoren van stikstof en fijnstof is daarin een belangrijk onderdeel. De opgedane kennis draagt bij aan uitwerking van scenario’s en oplossingsrichtingen voor de toekomst van Regio Foodvalley.

Interactieve sessies
In twee geanimeerde deelsessies gingen de raadsleden in gesprek over de Regiodeal. Henk Kievit (MT-lid van het thema Transitie landbouw en projectleider kennisdelen) en Mariken Fellinger (Programmamanager van de Regiodeal Foodvalley) vertelden over wat er van uit de Regiodeal aan landbouwinnovaties loopt. De wijze waarop praktijk en kennis samenwerken aan innovaties wordt zeer gewaardeerd: “wat goed om te horen dat er al zoveel gebeurt”.

Een belangrijk vraag die naar voren kwam was “Zijn de resultaten wel juridisch houdbaar?”. Het antwoord luidde dat een goede wetenschappelijke en juridische borging van resultaten verankerd is in de werkwijze. Zo worden relevante experts betrokken bij het werk en werken ze nauw samen met het ministerie van LNV. 
Ook de integrale aanpak draagt daaraan bij: bij een innovatie wordt niet alleen naar het effect op bijvoorbeeld stikstofemissie gekeken, maar ook naar diergezondheid en dierenwelzijn, bodem- en waterkwaliteit en een goed verdienmodel voor de boer.

Samen op weg
“Samen leren en samen optrekken is wat ons komende tijd te doen staat”, zegt Henk Kievit, projectleider Kennisdelen. “De Regiodeal Foodvalley levert kennis en werkbare concepten op. Het is aan bestuurders en politici om dat komend jaar te verwerken in een nieuw regionaal perspectief voor het landelijk gebied. Ook wil ik boeren uitnodigen om mee te doen. Want we doen dit samen mét de boeren. En er is nog volop ruimte voor boeren om deel te nemen aan de innovaties in de Proeftuin van de Regiodeal Foodvalley.”