Innovaties voor een gezonde bodem gepresenteerd

Binnen de Regio Deal Foodvalley worden nieuwe innovaties getest om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Tijdens een digitale bijeenkomst eind maart zijn de aangemelde innovaties gepresenteerd aan boeren en andere betrokken. De pilots Slim doorzaaien Kruidenrijk Grasland en Beter Bodembeheer met Bokashi zijn al gestart en werden toegelicht door enthousiaste deelnemers. Voor de pilots die gaan over Mestverbetering, Vanggewas na Mais en Precisielandbouw worden nog deelnemende veehouders in de regio gezocht.

Slim doorzaaien kruidenrijk grasland
Een pilot die al loopt, is Slim doorzaaien kruidenrijk grasland. Het doel hiervan is om effectief kruiden te zaaien zónder de bodem intensief te bewerken. De zeven deelnemers zijn zo enthousiast dat ze vrijwel eigenhandig de benodigde machine uit Duitsland regelden waardoor de pilot in september 2020 al van start kon gaan. Cor den Hartog: “De methode die wij hanteren wordt wereldwijd al toegepast en de machine van Novag heeft z’n sporen dus verdiend.” De machine maakt een omgekeerde T in de bodem en legt het zaadje daarmee direct onder de bodem. Den Hartog ziet nu al meerdere voordelen: de bodem houdt meer vocht vast, omdat het niet open ligt en gewasresten kunnen ongestoord blijven liggen.

Welk effect deze methode heeft op de bodem, is echter een proces van de lange adem. Manon Scholte van Waterschap Vallei en Veluwe en begeleider van de pilot: “Zeven boeren zijn enthousiast en hebben verschillende kruidenmengsels doorgezaaid in hun percelen met een betere droogtebestendigheid als doel. Hoewel we bij het waterschap weten dat resultaten als minderbodemverdichting, betere en diepere beworteling niet binnen twee of drie jaar meetbaar zullen zijn, vinden we doorzaaien zonder scheuren waardevol voor het bodemleven en de nutriëntenhuishouding.”

Verdienmodel voor Bokashi?
Een andere pilot die al loopt, is die met Beter bodembeheer met Bokashi. Er is met ondersteuning van het bedrijf De Oorsprong in september een mooie bokashikuil van 290 ton gemaakt met natuurmaaisel door leden van coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Deze is rond november en in het vroege voorjaar op het land van de deelnemende boeren gebracht. Er wordt onderzocht wat het effect is van Bokashi op de kwaliteit van bodem en gewas is en hoe je er een goede kuil van maakt.
Interessant is dat de coöperatie volgend jaar een deel van de bokashi wil verkopen aan geïnteresseerde burgers. Arjan Threels van de pilot: “Dat zou een slim verdienmodel kunnen zijn voor het werk. We vragen de interesse komende periode uit. Want als Bokashi goed is voor de landbouw, is het ook goed voor de moestuin.”

Introductie nieuwe pilots
Richard van Hoorn, beleidsadviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe is betrokken bij de pilot Bodemverbetering via Mestverbetering waarin ondernemers betere mest voor een beter bedrijfsresultaat willen ontwikkelen. “Wat we als waterschap zelf willen, en dit horen we ook terug van geïnteresseerde ondernemers, is dat we in deze proef bewezen willen zien dat verbeterde mest zich vertaalt naar een beter bedrijfsresultaat. We willen het snappen en aantonen.” Er worden nog 6 deelnemende veehouders gezocht met een gescheiden mestkelder. De pilot start dit jaar. Van Hoorn gaf bij de introductie van de pilots direct al aan: “Wij willen ook na afloop van de Regio Deal blijven samenwerken met boeren aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit.”

De pilot Gezamenlijk Realiseren Impact van Precisielandbouw wil met al beschikbare data veehouders helpen de kennis over het eigen land te verrijken. Dit gebeurt onder meer met behulp van de Field scout app waarmee deelnemers gegevens over hun eigen land kunnen inzien. Er worden hiervoor nog 15 percelen van veehouders met grasland gezocht.

In de pilot Vanggewas na mais worden geschikte vanggewassen en teelttechnieken voor zandgrond onderzocht in nauwe samenwerking met loonwerkers. Loonwerker Barry van Geresteijn: “Leren door te proberen, dat is het doel. Bijvoorbeeld door een goede groenbemester na mais te laten groeien, maar ook hoe je zo’n groenbemester goed klein kunt maken.” De kennis die de betrokken loonwerkers op doen kunnen zij laagdrempelig delen met andere klanten.

Hier kunt u de digitale bijeenkomst terugkijken waarin de concepten werden gepresenteerd.
Wilt u deelnemen of meer informatie? Kijk dan op www.boeraanhetroer.nl