tafel met gezonde hapjes

Programma Gezonde en duurzame eetomgeving van start

Op vrijdag 12 februari vond online de startbijeenkomst plaats van het onderzoek ‘Gezonde en duurzame eetomgeving’. Binnen de Regio Deal Foodvalley werken de Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht samen in dit meerjarige onderzoeksprogramma. De aftrap werd gedaan door prof. Dr. Emely de Vet, hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit. “De ambitie van dit onderzoeksprogramma is om de regio koploper te maken op het gebied van gezonde en duurzame voedselconsumptie. In samenwerking met partijen binnen de regio willen we een eetomgeving ontwikkelen die hiertoe uitnodigt. Om een stevige impact te hebben, creëren we deze gezonde en duurzame eetomgeving samen met de belanghebbenden in de wijk, de zorg, het MKB en horeca”.

Voor het onderzoeksteam is het belangrijk om aansluiting te vinden bij belanghebbenden en te weten wat er gebeurt in de regio. De deelnemers gingen na de gezamenlijke introductie daarom uiteen in interactieve sessies per deelgebied. De organisatoren kijken terug op een geslaagde kick-off met veel interactie met en tussen de deelnemers uit de wijk, de zorg, de horeca en het MKB en delen graag de opbrengst hier met u.

In de wijk
Omdat gezonde en duurzame eetkeuzes belangrijk zijn, is er veel animo voor gezonder eten, ook op wijkniveau. Elke wijk is natuurlijk anders, maar er is een algemeen beeld dat het lastig is om gezond en duurzaam eten te kopen. In deze deelsessie werd met de aanwezige betrokkenen nagedacht over manieren om wijken gezonder en duurzamer te maken. Er is al een aantal lopende initiatieven in de regio die de eetomgeving gezonder en duurzamer willen maken, wat mogelijkheden biedt. Echter, er zijn ook uitdagingen, zoals dat er bij de eetomgeving veel partijen en belangen gemoeid zijn. Samenwerking met belanghebbenden en aansluiting bij bestaande initiatieven verdient daarom de aandacht. Met name de bewoners van de wijk vormen een belangrijke groep om te betrekken, aangezien de aanpassingen in de eetomgeving aan moeten sluiten bij hun behoeftes.

In de zorg
In ziekenhuizen en zorginstellingen draait het om gezondheid. Juist hier is een gezond voedingsaanbod belangrijk voor patiënt, cliënt, personeel én bezoeker. In de deelsessie zorg waren diverse stakeholders aanwezig, van leverancier tot diëtist. Vanuit alle invalshoeken is antwoord gegeven op vragen als, ‘Wie of wat is nodig om te veranderen naar een gezondere en duurzamere eetomgeving?’ en ‘Hoe kunt u vanuit uw rol hieraan bijdragen?’. Samen zijn we het gesprek aangegaan. De volgende punten werden vaak genoemd om als instelling te komen tot een gezonde en duurzame eetomgeving: zorg voor een visie, creëer draagvlak en draagkracht in de hele organisatie, begin bij het personeel en betrek ook cliënten en bezoekers.

In het MKB
Na een korte presentatie over het doel van onderzoek binnen het midden- en kleinbedrijf, werd de discussie gestart door het bespreken van de verschillende rollen van de betrokkenen binnen deze eetomgeving. De aanwezige deelnemers waren vooral betrokken op managementniveau, zoals programmamanagers en projectleiders binnen bedrijven, regionale en nationale instanties. Tijdens de discussie werden buiten werknemers en werkgevers ook andere stakeholders genoemd die betrokken kunnen worden zoals de werkgeversorganisaties, supermarkten, wegrestaurants, brandstofstations en treinstations. Als laatste kwam uit de discussie vooral naar voren dat de vraag hoe bedrijven en stakeholders het beste kunnen worden betrokken een vraag is die bij meerdere partijen speelt. Er gebeurt veel in de regio, maar initiatieven en belanghebbenden vinden elkaar niet altijd. Daarom is het belangrijk contact te blijven houden en informatie uit te blijven wisselen zodat we een duidelijker beeld kunnen krijgen wat er allemaal speelt binnen de regio.

In de horeca
Om de eetomgeving binnen de horeca gezonder en duurzamer te maken is het belangrijk om bestaande initiatieven en belanghebbenden, zoals producenten, ondernemers en consumenten, te betrekken en te verbinden in het transitieproces. Het opzetten van een brede samenwerkingsbeweging kan helpen om ook kleinere partijen aan boord te krijgen en de communicatie over gezonde en duurzame voeding vanuit de leverancier, via de ondernemer naar de consument te verbeteren. Bij het creëren en implementeren van interventies is maatwerk van belang en dient er bovendien duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de concepten ‘duurzaam’ en ‘gezond’. De nadruk moet komen te liggen op het normaliseren en aantrekkelijk maken van gezonde en duurzame consumptie enerzijds, en de voordelen die horecaondernemers hebben bij het zich klaarstomen voor de consument van de toekomst anderzijds. Dit onderzoeksproject kan daaraan bijdragen door de stakeholders goed te betrekken en de wensen en behoeften van horecaondernemers en consumenten scherp te krijgen en hierover te communiceren. Met praktijkonderzoek kunnen we daarna de effectiviteit van veelbelovende interventies toetsen.

Het onderzoeksteam Gezonde en duurzame eetomgeving bestaat uit: Emely de Vet, Denise de Ridder, Marleen Gillebaart, Maartje Poelman, Tamika Wopereis, Reinoud Moojen, Iris Claessens, Joline Wierda, Lisanne Geboers en Frédérique Rongen. Wilt u meedoen met uw wijk, zorginstelling, als werkgever of horecaondernemer? Neemt u dan contact op met Frédérique Rongen via frederique.rongen@wur.nl.