Regio Deals geven focus, breder blikveld en brengen partners samen

Regio Deals zijn een gezamenlijk instrument van Rijk en regio om meervoudige opgaven op een integrale manier aan te pakken. Ze zijn gericht op het verbeteren van de brede welvaart in een specifieke regio. Deze week schreef minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de tweede voortgangsrapportage over de Regio Deals en een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt onder anderen dat Regio Deals meer focus geven, het blikveld verbreden en samenwerking stimuleren. Minister Schouten over de Regio Deals: “Inwoners en ondernemers in een regio weten zelf het beste wat een regio vooruithelpt. Dat geeft focus en perspectief.”

In juli 2019 werd de Regio Deal Foodvalley ondertekend. De rapportage over Foodvalley vindt u op pagina 20 en 21 van de Kamerbrief en onderaan dit artikel.

Leren voor de toekomst
In Regio Deals werken Rijk en regio op een nieuwe manier samen: beiden investeren, de regio stelt prioriteiten en een plan van aanpak op, gericht op brede welvaart. Het Rijk ondersteunt met kennis en waar mogelijk met ruimte in regelgeving, bijvoorbeeld door pilots. De eerste ervaringen zijn in opdracht van het Rijk onderzocht. Hieruit komt naar voren dat de vorm van Regio Deals de regio helpt om focus aan te brengen, het blikveld te verbreden en samenwerkingspartners bij elkaar te brengen. Regio Deals stimuleren samenwerking met partners in de regio en tussen verschillende departementen. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het begrip ‘brede welvaart’ verder te concretiseren in de toekomst.

Leren van elkaar: 25 t/m 28 januari
Van 25 tot en met 28 januari 2021 organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met het Rijk en de regio’s een digitale kennisconferentie "Samen voor krachtige regio's". Via webinars, mini-colleges en podcasts delen Regio Deals en experts ervaringen en kennis van de afgelopen jaren. De bijdrage uit de Regio Deal Foodvalley staat geprogrammeerd op maandag 25 januari om 12.30 uur. Minister Schouten sloott de week af met een online live-cast op donderdag 28 januari. Alles is terug te kijken via het platform Kracht van de Regio.

Citaat uit de Kamerbrief over de Regio Deal Foodvalley:
In juli 2019 is de Regio Deal Foodvalley ondertekend. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Excellent onderzoek en concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk worden aan elkaar verbonden op het terrein van duurzame en circulaire landbouw, en voeding en gezondheid. In totaal wordt door regionale partners en het Rijk € 73,6 miljoen geïnvesteerd. Vijf departementen werken samen met onder meer regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, twee universiteiten, Waterschap Vallei en Veluwe, LTO Noord en (agrarische) bedrijven aan deze Regio Deal. De aanloop van de uitvoering heeft wat langer geduurd dan oorspronkelijk verwacht. Dit heeft, naast de gevolgen van corona en aandacht voor staatssteun aspecten, met name te maken met de nieuwe vorm van samenwerking tussen de regionale partners van de Regio Deal en de organisatie van sturing op de financiële middelen. In het voorjaar van 2020 is de regionale samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanwege deze langere aanloop wordt de looptijd van de Regio Deal met 8 maanden verlengd (naar 31 augustus 2024).

Inmiddels zijn alle drie sporen in uitvoering. Het spoor gericht op versnelde transitie in de landbouw geeft via het uitvoeringsprogramma Boer aan het Roer invulling aan de opgave. De selectie van bedrijven en innovaties die (op het boerenerf) getest worden, is goed op gang gekomen. Inmiddels zijn er 12 innovatietechnieken geselecteerd voor emissie-reducerende maatregelen (zoals ammoniak en geur), en 3 innovaties op het thema bodem, waarvan 2 ook al in uitvoering zijn. Verder hebben circa 50 deelnemers een cursus over bodemkwaliteit gevolgd, en is een masterclass Korte Ketens (digitaal) van start gegaan. In het spoor gezonde voeding zijn er diverse trajecten opgestart, zowel in de zorg rond moeder en kind en de ouderenzorg als bij patiëntengroepen. Tevens zijn de eerste investeringen toegekend vanuit het fonds voor gedeelde onderzoeksfaciliteiten, waarbij de versterkte samenwerking van de twee provincies en universiteiten in Gelderland en Utrecht hebben geleid tot een stevigere verankering met bedrijven op het Utrecht Science Park. Tot slot zijn de aanbestedingstrajecten voor het World Food Center Experience afgerond, en is de Food Academy Nijkerk begonnen met BOL-en BBL-opleidingen. Zo is begin november jl. de tweede lichting van de MBO (BBL) opleiding ‘food operator’ van start gegaan.

De complete kamerbrief met de voortgangsrapportage en de evaluatie van het instrument Regio Deals is hierna te lezen.