Samenwerking Rijk en Regio aan Kringlooplandbouw

Transitie in de landbouw, dat is waar de Regio Deal Foodvalley aan wil bijdragen: de vermindering van emissies van stikstof en fijnstof, circulair veevoer en de verbetering van bodem- en waterkwaliteit. En dat alles mét behoud van verdienvermogen. Oftewel: op het boerenbedrijf komt alles samen. En dat is ook de aanpak van de Regio Deal: we bekijken de opgaven niet sectoraal maar integraal.

Rijk en regio aan tafel
Deze aanpak is uitgebreid aan de orde geweest in het gesprek tussen Rijk en regio over de Regio Deal. Annie de Veer, directeur Strategie en Kennis van het ministerie van LNV, reageerde daarop positief. Ze gaf aan graag in gesprek te gaan hierover. Ook wilde ze meedenken over meer structurele maatregelen op (bedrijfs-)systeemniveau om de transitie in de landbouw te versnellen. Dat was de aanleiding voor een uitgebreid gesprek met de Werkgroep Kringlooplandbouw van het Rijk en de uitvoerders van de Regio Deal Foodvalley eind juni.

Kringlooplandbouw raakt aan vele dossiers waar het Rijk verantwoordelijk voor is: onder andere de Aanpak Stikstof, het Schone Lucht Akkoord, de Nitraatrichtlijn, de nieuwe subsidieregeling voor duurzame stalsystemen (SVB), alternatieve eiwitbronnen in veevoer en duurzaam bodemgebruik. Op bedrijfs- en gebiedsniveau komen deze dossiers samen.

Samen aan oplossingen werken
De conclusie uit het gesprek is dat het Rijk tegen dezelfde problemen aanloopt als de Regio Foodvalley: dé oplossing voor grote systeem-doorbraken richting meer duurzame kringlooplandbouw zijn nog niet gevonden. Wel zien we mogelijkheden om elkaar te versterken: zo kan het fijnmazige meetnet aan stikstof en fijnstof dat we opzetten in de regio bijdragen aan versnelling van het innovatieproces van stalsystemen. 

Ook zien we dat er op het gebied van kennisdelen nog winst te behalen valt. LNV en de regio willen samen verder uitwerken hoe we tot een (landelijk) kennis-ecosysteem kunnen komen waarin we kennis, ervaringen en denkkracht uit alle regio deals en experimenteergebieden op landbouw bundelen. Op die manier kunnen de agrarische sector veel beter ondersteunen in keuzes voor een duurzame landbouw.

Zo blijkt dat de Regio Deal Foodvalley ook voor het Rijk van toegevoegde waarde is: met de kennis en ervaringen die we in de Regio Deal opdoen kunnen we input leveren aan ontwikkelingen waar het Rijk aan werkt, zoals nieuwe subsidieregelingen en het ontwikkelen KPI’s voor kringlooplandbouw. Dit eerste gesprek hierover was zeker niet het laatste; we hebben afspraken gemaakt voor vervolg. Door samen op te trekken wordt kennis optimaal benut, en nieuwe instrumenten optimaal toepasbaar.