Subsidieregeling gedeelde faciliteiten voor innovaties in Gelderland en Utrecht verruimd

Om innovatieve activiteiten te stimuleren investeren we binnen de Regio Deal Foodvalley gezamenlijk in nieuwe innovatiefaciliteiten, zoals demonstratie- en testfaciliteiten en pilot productiefaciliteiten. Door de verruiming van de subsidieregeling kunnen bedrijven en instellingen tot max. 50% subsidie aanvragen. Dit geldt voor nieuwe faciliteiten voor de doorontwikkeling van prototypes tot en met marktintroductie (TRL 5-8) die bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem. Door faciliteiten te delen versnellen we innovaties en bovendien is het duurzaam en kostenbesparend. Een aanvraag voor deze subsidie dient uiterlijk 15 juni 2022 kenbaar gemaakt te worden.

Doel van de subsidie
De gedeelde faciliteiten dragen bij aan het versnellen van innovatie, het stimuleren van innovatieve activiteiten waarbij kennis gedeeld wordt, technologieoverdracht plaatsvindt en meer organisaties ervoor kiezen met elkaar samen te werken. De regeling is bedoeld om bedrijven en instellingen te stimuleren nieuwe faciliteiten te realiseren in de provincies Gelderland en Utrecht. 

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is beschikbaar voor organisaties die gezamenlijk een kennis- en innovatiecluster willen oprichten, waarbinnen een gedeelde faciliteit wordt gerealiseerd op het terrein van bijvoorbeeld eiwittransitie, circulaire agrifood en/of voeding en gezondheid. Het cluster bestaat uit minimaal drie organisaties, waarvan bij voorkeur een kennispartner.
  • De aanvraag gaat over investeringen in gedeelde pilot-plantfaciliteiten of testfaciliteiten. Het betreft de Technology Readiness Levels 5-8: van validatieproces van het prototype tot en met product/dienst is compleet en operationeel (TRL5-8).
  • De investeringen zijn gericht op het mogelijk maken van innovaties en een snelle vertaalslag naar de markt, waardoor bedrijven sneller en efficiënter producten op de markt kunnen brengen.
  • De faciliteiten zijn behalve voor de aanvragers ook toegankelijk voor andere partijen tegen een marktconforme prijs.

Maximale vergoeding
De subsidie is maximaal 50% van de in aanmerking komende (subsidiabele) kosten tot een maximum van € 4 mln. per aanvraag. Subsidiabele kosten bestaan uit investerings- en exploitatiekosten; hierbij wordt als uitgangspunt gebruikt dat van de subsidiabele kosten minimaal 70% ten goede komt aan investeringen en maximaal 30% aan exploitatiekosten. Ook kunnen experimentele kosten voor het in gebruik nemen van de bedrijfsmiddelen in het innovatiecluster opgevoerd worden. 

Aanvraag indienen
De subsidieaanvragen worden in opdracht van Regio Deal Foodvalley, behandeld door Foodvalley NL en de provincie Gelderland. Naast deze subsidies kunnen organisaties ook voor advies over andere subsidies en financiële regelingen specifiek voor gedeelde faciliteiten terecht bij Foodvalley NL. Bekijk hier de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Foodvalley NL.

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 15 juni 2022 kenbaar gemaakt te zijn.