Vierde tranche Regiodeals open van 15 juli - 15 november 2022

Het kabinet stelt €900 miljoen beschikbaar om de komende jaren nieuwe Regiodeals te sluiten. Eerder dit jaar zijn de contouren en het beoogde proces op hoofdlijnen bekend gemaakt. Minister Bruins Slot geeft in de op 1 juli verstuurde Kamerbrief verdere invulling van het proces en het afwegingskader. Aanvragen kunnen via RVO worden ingediend tussen 15 juli en 15 november 2022. Ook in Regio Foodvalley wordt nagedacht over een nieuwe aanvraag. Alle informatie over de Regiodeals is voortaan te vinden op www.elkeregiotelt.nl.

Kracht van de regio
De Kamerbrief (pdf, 201 KB) laat zien dat de nieuwe Regiodeals voortbouwen op de al bestaande samenwerking tussen Rijk en regio. De kracht van de regio is het uitgangspunt. Het is belangrijk daarbij oog te hebben voor de specifieke opgaven en ontwikkelmogelijkheden per gebied en om de ontwikkeling van stad en landelijk gebied in samenhang te beschouwen. Daarvoor zijn stad, regio en Rijk samen verantwoordelijk, omdat ze bij het oplossen van deze vraagstukken ook afhankelijk van elkaar zijn.

Proces
Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Vervolgens werken de regio en het Rijk het voorstel gezamenlijk uit tot een Regiodeal. Het kabinet zal op basis van een integrale beoordeling besluiten over een voorlopige toekenning van budget aan Regiodeals. Vervolgens zullen de betrokken ministeries en de geselecteerde regio’s samen een concrete, te ondertekenen Regiodeal uitwerken. Het gaat daarbij om samen in partnerschap te werken aan de maatschappelijke opgaven.

Afwegingskader
Het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen, werken van inwoners en ondernemers, kortom de brede welvaart, staat centraal. Het gaat daarbij om het versterken van regionale economische kansen, sociale samenhang en kansengelijkheid, waarbij ook oog is voor de fysieke leefomgeving. Het afwegingskader voor de vierde tranche van de Regiodeals telt vier aspecten: opgave, aanpak, financiën en organisatie. Er zal daarbij rekening gehouden worden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook regio’s die al eerder een Regiodeal sloten met het Rijk kunnen een nieuw voorstel indienen op basis van het afwegingskader.

Cofinanciering
De €900 miljoen die het Rijk heeft gereserveerd voor de Regiodeals, de zogenaamde Regio Envelop, wordt in drie nagenoeg gelijke tranches verdeeld: € 284,2 miljoen in 2023, € 300,6 miljoen in 2024 en € 300,6 miljoen in 2025. De eenmalige bijdrage per Deal bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. Van de regionale partijen die een voorstel indienen, wordt verwacht dat zij een financiële bijdrage leveren die passend is gegeven de opgaven en de draagkracht van de regio, waarbij 50% als uitgangspunt geldt.

Procedure
Vanaf 15 juli kunnen regio’s een voorstel indienen voor een Regiodeal via de website van RVO. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de komende maanden in gesprek te gaan met de medewerkers van de verschillende departementen. Regio’s kunnen daarvoor contact opnemen via de website van RVO of via regiodeals@minbzk.nl. Informatie over de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen is beschikbaar via www.rvo.nl/regiodeals

Deadline 15 november
Regio’s die in aanmerking willen komen voor een Regiodeal in de vierde tranche, dienen hun voorstel aan te leveren vóór 15 november 2022. Er lopen op dit moment bij de provincies voorbereidingen voor mogelijke voorstellen. Ook Regio Foodvalley beraadt zich op een mogelijke nieuwe Regiodeal. Voor informatie hierover kun je terecht bij mariken.fellinger@regiofoodvalley.nl.

Elke regio telt
Nu de Regiodeals zijn ‘verhuisd’ van het ministerie van LNV naar BZK is er ook een nieuwe website gelanceerd. De website Elke regio telt vervangt de website Kracht van de regio. Op Elke regio telt staat voortaan alle informatie van het Rijk over de Regiodeals. Naast alle informatie over de lopende Deals vindt u er ook de kaders voor de vierde tranche, meer achtergrondinformatie en de agenda.