Voortgangsrapportage toont stevige eerste stappen uitvoering

Nadat de Stuurgroep eerder al formeel akkoord had gegeven, wordt de halfjaarrapportage deze week  gepresenteerd in het rijk-regio-overleg. “De Regio Deal Foodvalley is inmiddels volop in uitvoering”, zegt Programmamanager Mariken Fellinger. “We zijn flinke stappen aan het zetten en in grote lijnen ziet de voortgang er goed uit. Wel is er enige vertraging vanwege Corona, maar we verwachten dat snel in te kunnen lopen.”

1. Transitie Landbouw
In het eerste halfjaar van 2021 lag de focus op het selecteren van maatregelen voor in de Proeftuin, de uitwerking van de Proeftuin en de opzet en het ontwerp van het Regionaal Omgevingsmeetnetwerk Luchtkwaliteit. Voor de Proeftuin zijn inmiddels 36 innovaties geselecteerd. Deze worden momenteel verder uitgewerkt. Meer dan 70 bedrijven die bereid zijn gevonden mee te doen worden nu bemeten ter voorbereiding van het uittesten van innovaties. Daarnaast vindt aanvullende werving plaats voor deelnemende bedrijven en innovaties gericht op meer structurele maatregelen. Ook is het contact met het ministerie van LNV geïntensiveerd om tussentijdse resultaten en inzichten direct te kunnen verbinden aan landelijke trajecten, zoals de stikstofaanpak, en vice versa.

2. Voeding & Gezondheid
Voor dit thema zijn alle projectteams nu op orde. Ze werken samen met lokale organisaties en netwerken, waaronder buurtcentra, huisartsen, verloskundigenpraktijken, fysiotherapeuten, diëtisten, zorginstellingen, leefstijlcoaches. Het afgelopen halfjaar stond in het teken van voorbereidingen voor de uitvoering van onderzoeken zoals het maken van samenwerkingsafspraken, het werven van deelnemende organisaties en proefpersonen en het maken van informatie- en gegevensanalyses. De eerste inzichten zijn reeds gedeeld in bijeenkomsten, scholing en publicaties. Zo stroomt kennis direct terug naar praktijkorganisaties in de regio en naar deelnemers aan het onderzoek. De kennis landt ook bij landelijke organisaties en draagt bij aan versterking van het kennisecosysteem Wageningen-Utrecht.

3. Kennis & Innovatie

3a. Fondsen en innovatie
Er zijn in de eerste helft van 2021 vanuit dit fonds vier nieuwe investeringen in gedeelde onderzoeksapparatuur gedaan. Voor het fonds gedeeld faciliteiten is de eerste aanvraag ingediend die nu wordt beoordeeld. De Shared facility finder is verder uitgebreid met ruim 20 organisaties, waaronder Utrecht Science Park. Ook is de strategische samenwerking in het ecosysteem Wageningen-Utrecht versterkt.

3b. World Food Centre Experience
Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van voorbereiding van de definitieve besluitvorming over de WFC Experience. De aanbestedingen (bouwkundig architect, experience architect en exploitant) zijn afgerond met de TEKA groep als toekomstig exploitant. Inmiddels hebben de gemeenteraad van Ede en de Staten van provincie Gelderland een positief besluit genomen voor realisatie van de WFC Experience.

3c. Food Academy Nijkerk
De FAN is met haar leden aan de slag gegaan rondom een Leven Lang ontwikkelen en is bezig met de verdere opzet, ontwikkeling en uitbouw van het samenwerkingsverband. Corona heeft de werving van leerlingen en leerplekken bij bedrijven bemoeilijkt.

Financiën
In het eerste halfjaar is iets minder uitgegeven dan begroot. Dit komt deels omdat nog niet alle uitgaven waren doorbelast. De grote uitgavenpost voor Thema 1 Transitie Landbouw, de aanschaf van sensoren voor het meetnet, is vertraagd en wordt later dit jaar verwacht. In Thema 2 Voeding & Gezondheid worden de grote uitgaven in latere fasen van het onderzoek verwacht. Voor thema 3 loopt alles op schema. Voor wat betreft de ICT-Campus Veenendaal zijn er gesprekken gaande met de themaleiders. Het matchen van de inzet van de campus op het uitvoeringsprogramma van Thema 1 en 2 vraagt meer tijd dan verwacht.

Brede Welvaart Indicator 
De Regio Deal is gericht op het bevorderen van de brede welvaart in de regio. Om de impact te monitoren wordt er wordt binnen het programma een regionale Brede Welvaart Indicator (BWI+) ontwikkeld. Hierdoor kunnen veranderingen op gemeenteniveau of zelfs wijkniveau gevolgd worden. In samenwerking met de drie thema’s uit de Regio Deal zijn het afgelopen halfjaar gegevens verzameld. Deze gegevens worden verwerkt in een startmeting die binnenkort verschijnt.

Programmamanagement
Het programmamanagement heeft in het eerste halfjaar vooral gefocust op het verstevigen van de samenwerking en het leggen van verbindingen: verbindingen tussen de thema’s en de partners: verbindingen met nationale ontwikkelingen, zoals het landbouwthema met de stikstofaanpak en kringlooplandbouw, verbinding met ontwikkelingen bij gemeenten met aandacht voor organiseren van draagvlak en betrokkenheid vanuit de Regio Foodvalley. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een communicatiestrategie ontwikkeld met bijbehorende instrumenten, waaronder een maandelijkse nieuwsbrief, netwerkbijeenkomsten en een website.

De volledige voortgangsrapportage is als PDF (pdf, 943 KB) te downloaden.