Van RES 1.0 naar RES 2.0

Aan de RES 1.0 is de afgelopen jaren gewerkt met publieke en niet-publieke partijen: het Stakeholderoverleg. Op weg naar de RES 2.0 hebben publieke partijen een bijzondere rol als bestuurlijk opdrachtnemer van het RES-proces. Tegelijk hebben niet-publieke partijen een essentiële rol in de uitvoering van de gemaakte afspraken. Niemand kan deze opgave alleen realiseren. Daarom hebben maatschappelijke partners een rol in de uitvoering.

Regio Foodvalley is nu op weg naar de RES 2.0. Elke twee jaar – de eerstvolgende keer half 2023 - bespreken de gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap of we op koers liggen voor 2030. En of het nodig is de ambitie of de aanpak aan te passen vanwege nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs.

Overheden leggen de projecten en plannen uit de RES vast in hun beleid voor onze leefomgeving en besluiten daarover. Denk aan de omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Er is inspraak mogelijk op die plannen en projecten. Op 1 januari 2025 moeten projecten voor duurzame opwek een vergunning hebben zodat ze kunnen starten.

De RES richt zich op 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle betrokkenen inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt. En het maakt duidelijk dat we nu in actie moeten komen.

In Europa maar ook in het nieuwe regeerakkoord staan nieuwe doelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Wat dit betekent voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie op land, is nog onduidelijk. Op dit moment, maart 2022, vinden daarover nog de gesprekken plaats.