Privacyverklaring

De aard van onze activiteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeert Regio Foodvalley u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") met uw persoonsgegevens omgaan. Regio Foodvalley verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

1.    Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ''persoonsgegevens'' wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon
(''de betrokkene'') (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn onder andere:

  • naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
  • adres en woonplaats;
  • e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer;
  • het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
  • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
  • sollicitatiegegevens;
  • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

2.    Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u zich aanmeldt voor één van onze bijeenkomsten of evenementen, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben. Ook kunnen wij persoonsgegevens uit openbare bronnen en/of websites putten.

3.    Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze bijeenkomsten, initiatieven en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-    Het leveren van diensten
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van onze diensten. Regio Foodvalley organiseert regelmatig bijeenkomsten en evenementen. U kunt zich hiervoor aanmelden via een aanmeldlink die wij daarvoor tijdelijk op onze website plaatsen of u via een uitnodiging doen toekomen. Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor onze dienstverlening.

-    Nakoming van wettelijke verplichtingen
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

-    Sollicitaties
In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

4.    Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:
a)    voor de uitvoering van een overeenkomst;
b)    vanwege een wettelijke verplichting;
c)    met uw toestemming;
d)    vanwege een gerechtvaardigd belang.

5.    Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
a)    om onze bijeenkomsten en evenementen te organiseren en te laten plaatsvinden;
b)    om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
c)    bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Regio Foodvalley, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG.

6.    Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Regio Foodvalley houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

7.    Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Regio Foodvalley heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@regiofoodvalley.nl.

8.    Website en cookies

Cookies
Regio Foodvalley gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Regio Foodvalley gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over welke persoonsgegevens zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Externe links
Op onze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken wordt u naar een website buiten de website van Regio Foodvalley geleid. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website. Regio Foodvalley heeft geen invloed op de websites van derden en de daarmee gemoeide verwerking van persoonsgegevens.  

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies van uw device kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

9.    Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@regiofoodvalley.nl. Regio Foodvalley kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

10.    Contact

Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via info@regiofoodvalley.nl. Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

11.    Wijzigingen privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Regio Foodvalley behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.regiofoodvalley.nl/organisatie/privacyverklaring.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2020. U kunt de privacyverklaring ook dowloaden via deze link (pdf, 45 KB).

Regio Foodvalley
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 117
6711 DS  Ede

Postadres:
Postbus 9022
6710 HK  Ede

info@regiofoodvalley.nl
0318 680 667
KvK: 53751930