Aanpak

In de Regio Foodvalley werken 8 gemeenten, 2 provincies en het waterschap samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan de RES. In verschillende soorten werkoverleggen werken zij van verschillende denkrichtingen naar mogelijke zoekgebieden voor het opwekken van duurzame energie in de regio. Op die mogelijke zoekgebieden kan iedereen die dat wil reageren. Neem daarvoor contact op met uw gemeente. In de kalender kunt u volgen wanneer er weer bijeenkomsten bij u in de buurt zijn.

Download hier de tijdlijn die laat zien hoe we van concept-RES, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 gaan en welke stappen daarna volgen. (pdf, 370 KB)

Overleg en ateliers

In onze startnotitie  (pdf, 1,63 MB) staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken.
Inmiddels is er ook  een doorstartdocument (pdf, 1,73 MB) wat beschrijft hoe we vanaf de concept-RES specifiek toewerken naar de RES 1.0.

Voor de RES Foodvalley hebben we de volgende overleggen:

  • Tijdens het opstellen van de RES vinden veel zogenaamde ateliers plaats. Dit zijn werkbijeenkomsten. Daar verzamelen en delen experts van betrokken partijen zoals gemeenten, waterschap, provincie, energiecoöperaties, netwerkbeheerders en kennispartijen hun kennis. Bijvoorbeeld over infrastructuur, warmte of ruimtelijke inpassing. Ook is er een bijeenkomst voor agrariërs. De kennis en inzichten uit deze bijeenkomsten, gaan naar het Stakeholderoverleg.
  • Aan het Stakeholderoverleg doen vertegenwoordigers van veel verschillende organisaties mee. Het is een onderhandelingstafel. Ieder brengt zijn eigen belang in. De partijen zoeken gezamenlijk naar de allerbeste oplossingen voor hoe en waar duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. Daarbij gebruiken ze de kennis uit de ateliers. Ze zoeken oplossingen waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden. Gezamenlijk hebben de deelnemers criteria vastgesteld om oplossingen te kunnen afwegen (pdf, 110 KB).
  • In de Publieke Stuurgroep zitten wethouders van de gemeenten, gedeputeerden van de provincies en hoogheemraden van het waterschap. Zij bereiden de besluitvorming voor. Want de gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de concept-RES vast voor juni 2020.
  • Tijdens Brede Stakeholders-conferenties komen ook de achterbannen van de deelnemers aan het Stakeholderoverleg bij elkaar. Zo blijven zij op de hoogte en kunnen zij meepraten het opstellen van de RES. De Startconferentie was op 17 mei 2019. De Brede Stakeholders-conferentie komt nog twee keer bij elkaar: bij het afronden van de concept-RES en rond de vaststelling van de RES 1.0.
  • Er zijn ook grote bijeenkomsten voor leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Deze bestuurders hebben een belangrijke rol: zij besluiten over de RES. Tijdens deze extra informatiemomenten kunnen zij vragen stellen en reacties geven.
  • Ook zijn er gesprekken met inwoners en iedereen die geïnteresseerd is, gepland in een lokale gesprekskaravaan. Elke gemeente in Regio Foodvalley kijkt zelf welke vorm het gesprek heeft: een inloopavond, een werkbijeenkomst of een andere manier. De kennis en suggesties uit deze bijeenkomsten worden meegegeven aan het Stakeholderoverleg.

Lijster hier naar een podcast over Mutual Gains aanpak die wordt toegepast.

In de kalender kunt u volgen wanneer er weer bijeenkomsten bij u in de buurt zijn.
Download hier de Tijdlijn van concept-RES, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 en verder (pdf, 370 KB).

Inmiddels is er ook  een doorstartdocument (pdf, 1,73 MB) wat beschrijft hoe we vanaf de concept-RES specifiek toewerken naar de RES 1.0.

In het schema hieronder is de samenhang van de verschillende werkoverleggen weergegeven.