Aanpak

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2030 willen we daarvoor een grote stap gemaakt hebben: door jaarlijks minimaal 1,5% energie te besparen en door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). De eerste versie, de RES 1.0, is in de zomer van 2021 vastgesteld.

Afspraken

Om in Regio Foodvalley samen de RES 1.0 uit te voeren hebben we afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het regionale Energieprogramma. De volksvertegenwoordigers in Regio Foodvalley zijn in januari geïnformeerd over deze aanpak.

De regio ondersteunt
De uitvoering van de gezamenlijke ambitie uit de RES 1.0 staat nu voorop. Elke overheid (gemeente, provincie, waterschap) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn deel van de gemaakte afspraken. De regio is hieraan ondersteunend. Ofwel: lokaal wat kan, regionaal wat moet.
De regio helpt onder andere bij afstemming en het delen van kennis.

Zes werkgroepen, zes thema’s
Zes werkgroepen werken elk aan een belangrijk thema uit de RES 1.0. Het gaat om de werkgroepen:

 • Grootschalige opwek en clusters
 • Duurzaam ondernemen & Zon op Dak
 • Netinfrastructuur
 • Warmte & Duurzaam wonen
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • RES Proces

De opdrachten voor de werkgroepen staan op hoofdlijn omschreven in bijlage 1 bij de informatiebrief aan volksvertegenwoordigers. De opdrachten staan niet vast. Tijdens het werk kan nieuwe informatie tot nieuwe inzichten leiden.

Werkwijze en samenwerking
De werkgroepen werken veel met elkaar samen en hebben elkaar nodig. Er zijn een aantal overleggen ingericht om goed te kunnen samenwerken. Deze manier van werken is in het laatste Stakeholderoverleg in december 2021 afgesproken. Het gaat om de volgende overleggen:

 • De Raad van Uitvoering (RvU) zorgt dat alles volgens plan gaat en juist wordt uitgevoerd. De RvU is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, het waterschap, ondernemers (FOV), de landbouwsector (LTO), netbeheerders Liander & Stedin, woningstichtingen (Woningstichting Wageningen) en energiecoöperaties (Vallei-Energie).
 • Dagelijks bestuur publieke besluitvorming (DPP) is een afstemmingsoverleg tussen wethouders van de gemeenten, de gedeputeerden van de provincies en het dagelijks bestuur van de waterschappen. Hier wordt de informatie en besluitvorming voorbereid voor de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van het Waterschap.
 • Aan het Stakeholderoverleg nemen álle betrokken partijen deel. Hier worden vraagstukken besproken die te maken hebben met uitvoering of met kansen of knelpunten.
 • De eerder genoemde werkgroepen werken aan eigen thema’s. Zij leggen besluiten en dilemma’s voor aan de Raad van Uitvoering of voor advies aan het Stakeholdersoverleg.
 • In het ambtelijk overleg bespreken de ambtenaren van de overheden, vertegenwoordigers van de maatschappelijke partijen hoe het gaat. Ook worden in dit overleg de RvU en het DPP voorbereid. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de voortgang van de uitvoering.
 • Een kernteam ondersteunt de verschillende overleggen en het proces.