Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van de regio.

Jaarplan Mobiliteit 2021

Een goede bereikbaarheid is essentieel om Regio Foodvalley te ontwikkelen tot een topregio. De Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 legt hier de basis voor. De bereikbaarheidsagenda laat zien dat het werken aan oplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan. Er is de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan de uitvoering hiervan. In het jaarplan Mobiliteit 2021 staat beschreven wat de speerpunten voor dit jaar zijn.

Mobiliteitsfonds
Met het mobiliteitsfonds worden regionale mobiliteitsprojecten haalbaar die mogelijk anders niet, vertraagd of versoberd uitgevoerd zouden worden. Het mobiliteitsfonds fungeert als een aanzet tot besluitvorming en daarmee heeft de regio de noodzakelijke slagkracht om goed samen te werken met de medeoverheden. Ook versterkt het de onderhandelingspositie van de regio richting private partijen.
In 2021 wordt het voorkeursalternatief A1-A30 verder uitgewerkt en een nieuwe bestuursovereenkomst Rijnbrug ondertekend.

Versterken knooppunten

In 2020 is veel inzet geweest om de knooppunten mee te nemen in het Toekomstbeeld OV 2040 en deze daarmee op de landelijke en provinciale kaart te houden. De positie van de regionale knooppunten is daarmee naar de toekomst toe verder versterkt. In 2021 worden procesmanagers aangesteld om de knooppunten verder te brengen. Zij zijn dan betrokken bij de corridoraanpak A1 en A12 (waar mobiliteit en verstedelijkingsstrategiƫn bij elkaar komen). De procesmanagers gaan aansturing geven op een integraal plan van aanpak voor de knooppunten op het gebied van ketenmobiliteit (dat wil zeggen: aansluiting OV-verbindingen, fietsverbindingen, P&R, fietsstallingen en andere knooppuntverbeteringen).

Openbaar vervoer

Regio Foodvalley zet zich in voor een goede aansluiting op regionaal en landelijk trein- en busnetwerk. De regionale openbaar vervoersbelangen blijft de regio behartigen bij de provinciale en landelijke overleggen.

Verbetering van het netwerk van fietsroutes

Begin 2021 is een plan van aanpak gereed om het netwerk van fietsroutes in de regio te verbeteren en veiliger te maken. Voor het project Binnenveld wordt een maatregelenpakket opgesteld om onveilige situaties met onder andere sluipverkeer aan te pakken.

Slimme mobiliteit

Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van de regio. Mobiliteitsmanagement leidt tot meer gebruik van duurzame en gezondere modaliteiten en bovendien dragen innovatie en slimme mobiliteit bij aan de aanpak verkeersdrukte en veiligere wegen.
De huidige projecten Regionale verkeersdesk en Mobiliteitsconvenant lopen eind maart af. Regio Foodvalley zet in op verlengen van deze projecten.
Verkeerveiligheid is een overkoepelend thema en krijgt een datagedreven aanpak om de veiligheid in het verkeer te verbeteren.