Hinder, gezondheid en afval

In Nederland moeten windmolens aan strenge (geluid) normen voldoen, om hinder en slaapverstoring te voorkomen. Dus bij elke molen wordt onderzoek gedaan of die molen voldoet aan die normen.
De gezondheid van onze inwoners laten we zwaar wegen. We houden vanzelfsprekend minimaal de wettelijke eisen aan. We monitoren nieuwe wetenschappelijke inzichten. Geeft dat aanleiding voor aanvullende eisen? Dan betrekken we dat in de uitwerking naar lokaal beleid en vergunningverlening.

Bekijk hier veelgestelde vragen en de antwoorden van RIVM over gezondheidseffecten van windturbines.

In Nederland geldt geen wettelijk minimaal aan te houden afstand. Het doel is hinder te beperken door het geluidsniveau op de gevel onder een bepaalde waarde te houden. Enkele andere landen werken wel met een minimumafstand. Zo geldt in Wallonië en Denemarken en minimumafstand van 4x de tiphoogte. In Italië houdt men 6x de tiphoogte aan en in Polen en Beieren geldt een minimale afstand van 10x de tiphoogte.

Planschade ontstaat als een huis of stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een afwijking van een bestemmingsplan. U kunt dan schadevergoeding aanvragen bij de gemeente die het besluit neemt. Vaker worden in het voortraject afspraken gemaakt met omwonenden over compensatie. Bij windmolens vinden we het belangrijk dat de Gedragscode wind op land wordt gevolgd. Hierin staat een richtbedrag opgenomen van €0,40-€0,50 per MWh dat ten goede komt aan de omgeving. De besteding van dat bedrag wordt in overleg met betrokken inwoners en organisaties vastgesteld.

De windmolens staan soms stil, als er slagschaduw kan optreden of om aanvaringen door vogels of vleermuizen te voorkomen, voor onderhoud of als er te weinig of veel te veel wind is. In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstand voorziening. Die schakelt de windturbine uit tijdens de slagschaduw. Een stilstand voorziening is onder andere nodig als gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kán optreden.

Europese wetgeving verplicht de recycling van panelen, omvormers en batterijen.
In geval van windturbines is de eigenaar van de windturbine verantwoordelijk voor een correcte afvoer van de afvalproducten wanneer de turbine wordt afgebroken of turbinebladen worden vervangen. De wieken (of rotorbladen) zijn van composietmateriaal en daarom moeilijk te recyclen. Storten of verbranden in speciale ovens zijn geen duurzame opties. Vandaar dat gekeken wordt naar een drietal oplossingen. Ten eerste het mechanisch breken van de wieken zodat het materiaal hergebruikt kan worden in verschillende producten en processen. Ten tweede het gebruik van het gebroken materiaal voor cementproductie. Ten derde een methode om het composietmateriaal onder hoge temperatuur te scheiden.
Fabrikanten van zonnepanelen moeten volgens de wet zorgen voor de inzameling en recycling van de zonnepanelen. Inmiddels zijn er technologieën ontwikkeld waarbij zonnepanelen voor minimaal 90% gerecycled kunnen worden.