Brede Stakeholderconferentie Regionale Energie Strategie Regio Foodvalley

Op vrijdag 3 juni 2022 vond het eerste stakeholdersoverleg in de nieuwe uitvoeringsstructuur van de RES Regio Foodvalley plaats. De middag werd goed bezocht door ruim 70 raadsleden, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners. De middag bestond uit een plenaire sessie en vervolgens gingen de deelnemers uiteen in drie deelsessies; bedrijfsleven, volksvertegenwoordigers en gebiedspartners. 

Plenaire sessie

Voor de bijeenkomst is door tekenaars op een groot doek een getekend verslag gemaakt van de grotere thema’s die in de plenaire sessie aan bod zijn gekomen. Hierin werd onder andere stilgestaan bij het feit dat alle regio's gezamenlijk 55 TWh hebben aangeboden in hun RES 1.0. Dit is fors meer dan de origineel gevraagde 35 TWh, maar het wordt ook steeds duidelijker dat meer nodig is om de warmtetransitie waar te maken en de mobiliteitsvraag en industrie te kunnen elektrificeren. Dagvoorzitter Jan Jacob van Dijk plaatste de RES in de context van geopolitieke ontwikkelingen en de betekenis ervan voor energiearmoede en de warmtetransitie.

Deelsessies

Na de plenaire inleiding gingen de deelnemers uiteen in drie deelsessies. In de sessie voor het bedrijfsleven werd gesproken over de rol van ondernemers in de energietransitie, en de wet- en regelgeving die verduurzaming stimuleert dan wel belemmert. Hier kwamen de onderwerpen energiebesparing, de zon-op-dak opgave, de aankomende verplichting van energielabel C, en netcongestie aan bod. Ook werden mogelijkheden rondom een regionaal punt met informatie voor ondernemers besproken.

De sessie over gebiedsprocessen richtte zich op de verscheidenheid aan belangen die in de regio ruimte vragen. Om deze ruimtevraag inzichtelijk te maken in relatie tot de energietransitie werd een case vanuit Barneveld gepresenteerd, en hadden we het over de verstelijkingsstrategie en de woningbouwopgave. De vraag: ‘hoe komen we tot een goede integratie?’ stond in deze gesprekken centraal.

De aanwezige raadsleden namen deel aan een sessie voor volksvertegenwoordigers. In deze sessie werden zij bijgepraat over ontwikkelingen in de netinfrastructuur en warmtetransitie. Ook voerden zij het gesprek over onder andere waterstof en opslag, mestvergisting, aquathermie, gedragsverandering, en regelgeving die rekening houdt met de verschillende belangen.

De middag werd afgesloten door een reflectie van een aantal aanwezige wethouders. Zij nemen de besproken thema’s mee in de aankomende collegebijeenkomsten. Jong RES deed de oproep om de opgave serieus te blijven nemen.

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie in de Regio Foodvalley is te vinden op www.resfoodvalley.nl. Voor aanvullende informatie of vragen mailt u met res@regiofoodvalley.nl.