Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst over ontwerp NRD windenergie provincie Utrecht

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat energie voor alle inwoners betaalbaar blijft én duurzaam opgewekt wordt. In ons nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) hebben provincie en gemeenten samen afgesproken om energie op te wekken met zonnepanelen én windmolens. Windenergie is nodig om de kosten laag te houden maar ook om het energienet beter te benutten. De verhouding tussen zonnepanelen en windmolens raakt in de provincie Utrecht echter uit balans. Hierdoor kan de levering van energie steeds moeilijker worden. Provincie Utrecht wil daarom helderheid scheppen in welke gebieden windenergie mogelijk is. Hiervoor zijn milieuonderzoeken nodig.

 

Op 14 februari hebben Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht daarom besluit genomen over het proces windenergie in lijn met het besluit van Provinciale Staten van 21 september 2022. De statenbrief waarin dit toegelicht wordt en alle bijlages zijn hier te vinden: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Documenten/Statenbrieven#subject110. Er is ook een nieuwsbericht naar buiten gegaan: Windenergie provincie Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl). Vanaf 23 februari tot 5 april ligt er de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage waarin omschreven staat wat onderzocht gaat worden. Iedereen kan binnen deze termijn een reactie geven. Reacties kunnen gestuurd worden naar: windenergie@provincie-utrecht.nl of via het formulier op de website: www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.

 

Om partijen informatie te geven over het proces en de inhoud van de NRD organiseren we een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 23 maart 15.00 – 16.30. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee korte presentaties gegeven worden en zal er ruimte zijn om informatieve vragen te stellen. Indien u interesse heeft om deze digitale bijeenkomst bij te wonen kunt u zich aanmelden door te mailen naar windenergie@provincie-utrecht.nl.