Wanneer?

Regio Foodvalley voert nu de RES 1.0 uit. Dat betekent dat elke gemeente de eigen ambitie uitvoert, zoals beschreven in de RES 1.0.

Stap voor stap
Verder bespreken de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap elke twee jaar -de volgende keer is half 2023- of we op koers liggen voor 2030. En of het nodig is de ambitie of de aanpak aan te passen vanwege nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle betrokkenen inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt. En het maakt duidelijk dat we nu in actie moeten komen.

Besluitvorming
Overheden leggen de projecten en plannen uit de RES vast in hun beleid voor onze leefomgeving en besluiten daarover. Denk aan de omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Er is inspraak mogelijk op die plannen en projecten. Op 1 januari 2025 moeten projecten voor duurzame opwek een vergunning hebben zodat ze tijdig - in (of voor) 2030 - gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe doelen
In Europa maar ook in het nieuwe regeerakkoord staan nieuwe doelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Wat dit betekent voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie op land, is nog onduidelijk. Op dit moment, maart 2022, vinden daarover nog de gesprekken plaats.