Gevolgen van de RES voor mijn omgeving

Wind en zon combineren
We hebben een voorkeur voor combinaties van windmolens en zonnepanelen die op één kabel aangesloten kunnen worden: zogenaamde energieclusters. Het is goedkoper en het voorkomt dat overal in het landschap losse windmolens en zonnepanelen komen. We plaatsen de clusters het liefst bij snelwegen of bedrijventerreinen. Het opwekken van de wind- en zonnenergie gaat ruim 400 miljoen aan investeringen vragen van private partijen.

Zoveel mogelijk zon op dak
Ook zetten we alles op alles om geschikte daken en restgronden te gebruiken voor zonnepanelen. Restgronden zijn bijvoorbeeld stortplaatsen of stroken grond langs wegen en spoorwegen. Woningcorporaties en bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zon op daken. In 2050 liggen zonnepanelen op bijna alle daarvoor geschikte daken.

Zuinig op natuur en landbouwgrond
We willen de waardevolle natuur in onze regio behouden. Alleen in nieuwe natuurgebieden kunnen we zoeken of er kansen zijn voor een combinatie met duurzaam opwekken van energie. Maar alleen als het bijdraagt aan de ontwikkeling van die nieuwe natuur en aan meer biodiversiteit. Ecologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden. Verder willen we zo min mogelijk landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen. Als het toch nodig is, dan alleen onder strikte voorwaarden. We onderzoeken meer mogelijkheden op restgronden. Dan is misschien nog minder landbouwgrond nodig.

Geluid van een windmolen kan als hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Daarom zijn er regels om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het geluid van een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel per jaar zijn bij woningen, gemeten op de gevel.

Overdag is het geluid van windmolens vaak niet te horen, doordat ook veel ander geluid aanwezig is. ’s Nachts is de windmolen beter te horen. Daarom mag het geluid 's nachts niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel.

In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Die schakelt de windturbine uit tijdens de slagschaduw. Een stilstandvoorziening is onder andere nodig als gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kán optreden.

Meer weten?

Om nadelige gezondheidseffecten als gevolg van geluid te voorkomen zijn in Nederland normen opgesteld die een bepaalde kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. Het RIVM publiceerde op 29 oktober 2020 een rapport over het effect van geluid van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Voor dit rapport is grondig gekeken naar de wetenschappelijke literatuur over het effect van windturbinegeluid op hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling. Ook is bekeken wat bekend is over hinder door het zicht op windturbines en andere factoren die niet met geluid te maken hebben, zoals het lokale besluitvormingsproces.

Conclusies

  • Uit de studie blijkt dat er hinder optreedt voor omwonenden als gevolg van het geluid van de windturbines: hoe sterker het geluid (in dB), hoe groter de hinder ervan.
  • ‘Laagfrequent geluid’ (lage tonen/bromtonen) zorgt daarbij niet voor extra hinder in vergelijking met ‘gewoon’ geluid, zo bleek uit de literatuur.
  • Voor andere gezondheidseffecten zoals slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de hinder.
  • Ten slotte laat de literatuur zien dat omwonenden minder hinder ondervinden van de windturbines als ze betrokken worden bij de plaatsing ervan, er (financieel) voordeel bij hebben of controle kunnen hebben (zoals een knop om de turbine stil te zetten).

Bekijk hier veelgestelde vragen en de antwoorden van RIVM over gezondheidseffecten van windturbines.

Meer weten?

In Nederland geldt geen minimaal aan te houden afstand voor een woonwijk, omdat afstand houden niet een doel op zich is. Windmolens (windturbines) mogen in de omgeving van woningen worden gebouwd. Wel gelden er regels om eventuele geluidsoverlast en last van bewegende schaduw te voorkomen.

Voor de vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden voorzien van 'obstakelverlichting'. Momenteel moeten in principe alle windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter obstakelverlichting hebben.

Meer weten?

 

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een aanvullende vraag, neem dan contact op.