Dealmaker Renze Portengen, ministerie van LNV

Elke maand maakt u kennis met iemand die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Deze keer interviewden we Renze Portengen. Sinds een klein jaar is Portengen MT-lid bij het Programmabureau DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “De intensieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk in Regio Foodvalley vind ik heel sterk. De koppeling tussen ondernemers, overheden en kennispartners is belangrijk en biedt kansen om kennis en inzichten direct te delen en onze doelen dichterbij te brengen.”

Portengen is vanaf april 2022 betrokken bij de oprichting van het RTLG. Eerst als kwartiermaker en later als MT lid van het Programmabureau. “Ik heb in mijn loopbaan altijd voor de publieke zaak gewerkt. Direct na mijn studie politicologie in Leiden ging ik als beleidsambtenaar aan de slag in de gemeente Oldebroek,” zegt Portengen. “Dat was mijn eerste baantje, maar er volgden meer, ook in de regio. Sinds 2021 werk ik bij LNV op het stikstofdossier. Tot die tijd hield ik met bezig met de Covidcrisis. Daarvoor werkte ik langere tijd bij het ministerie van OCW.”

Missie van RTLG
Het oplossen van grote en urgente maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat is een speerpunt van beleid van het huidige kabinet. Dit wordt o.a. uitgewerkt in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarbij is in het coalitieakkoord het instellen van een krachtige regieorganisatie aangekondigd. Dat heeft vorm gekregen met de oprichting van het RTLG.

“In de opzet van het RTLG is Nederland verdeeld in vijf landsdelen. Dat sluit aan bij hoe andere ministeries en programma’s werken. De vijf noordoostelijke provincies, Groningen tot en met Gelderland, vormen samen de gebiedsdelen Noord en Oost,“ zegt Portengen. “Het RTLG kan als grotere eenheid beter de krachten bundelen. Zo kunnen we meer betekenen voor provincies en gemeenten in de gebiedsgerichte aanpak en bij de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).”

Kracht van de Regio Deals
Portengen vertelt verder hoe zijn link is ontstaan met de Regio Deals: ”Met het aantreden van het nieuwe kabinet is de regie op de Regio Deals verhuisd van LNV naar het ministerie van BZK. Deals met veel raakvlakken met het beleid van LNV zijn hier bij LNV gebleven en opgenomen binnen het RTLG. Ik heb daar de regio’s Noord en Oost onder mijn hoede. Daarmee heb ik ook de rol van Marc Hameleers overgenomen. Ik deel nu het voorzitterschap van het Rijk-Regio-Overleg van de Regio Deal Foodvalley met René Verhulst, voorzitter van de Stuurgroep van de Regio Deal.”

Het goede van de gebiedsgerichte aanpak via de Regio Deals is,” vervolgt Portengen, “dat de prioriteiten in de regio van onderop tot stand komen. Er speelt veel en we hebben grote maatschappelijke uitdagingen. Het is voor de leefbaarheid belangrijk dat we die grote opgaven gezamenlijk oppakken. Juist de kennis en ervaring die in de regio aanwezig zijn en de innovaties en nieuwe inzichten, die via bijvoorbeeld Regio Deal Foodvalley gerealiseerd worden, dragen bij aan de oplossing.”

Als voorbeeld noemt Portengen het omgevingsmeetnet voor luchtkwaliteit in Regio Foodvalley. “Door dit meetnet ontstaat een fijnmaziger beeld van luchtkwaliteit. Die informatie kunnen we samenvoegen met inzichten uit andere regio’s. Zo ontstaat een completer beeld en bouwen we samen meer kennis op waar de Directie Kennis & Innovatie van LNV weer mee aan de slag gaat. Zo zijn de Regio Deals ook een belangrijke pijler onder het NPLG.”

Samenwerking in en met regio
Het is belangrijk dat we als overheden met ondernemers en kennisinstellingen samen de schouders eronder zetten. Het gebiedsgericht werken is maatwerk en dat betekent dat we samen de weg voorwaarts moeten vinden. Niet alles kan overal, maar wat en waar kan het wel? Dat is een puzzel die we samen moeten maken. En daarbij is het ook belangrijk dat we als overheden complementair zijn. Als de samenwerking in de regio goed georganiseerd is, kunnen wij als landelijk overheid onze weg ook gemakkelijker vinden.”

Portengen is nu zo’n driekwart jaar betrokken bij de Regio Deal Foodvalley. “De intensieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk in Regio Foodvalley vind ik bijvoorbeeld heel sterk. De koppeling tussen ondernemers, overheden en kennispartners is belangrijk en biedt kansen om kennis en inzichten direct te delen en onze doelen dichterbij te brengen,” zegt Portengen. “De financiering van de Regio Deal is niet structureel, maar wat er wordt opgebouwd is duurzaam. En het is onze intentie om dit langjarig in stand te houden en verder uit te bouwen tot een bestendig en robuust samenwerkingsverband.”