Eerste drie pilots Boer aan het Roer van start

Hoe zorg je als boer dat je grasland beter bestand is tegen bijvoorbeeld droge zomers, zonder de grond te veel te bewerken? Kan je de kwaliteit van landbouwgrond verbeteren door maaisel van natuurgrond te gebruiken? En hoe kan je het klimaat in kalverstallen verbeteren? In de eerste drie pilots van de proeftuin Boer aan het Roer gaat we  hiermee aan de slag. Het doel is om via diverse pilots vernieuwende ideeën in de praktijk te testen.

De eerste selectie voor de proeftuin Boer aan het Roer heeft veelbelovende innovaties opgeleverd. Naar aanleiding daarvan zijn de eerste drie pilots van start gegaan. Onder andere de pilot Beter Bodembeheer met Bokashi: boeren die uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering, mét een positief effect op het verdienmodel. Ook is de pilot Slim Doorzaaien Kruidenrijk Grasland gestart, waarin boeren gebruik maken van een speciale zaaimachine waarbij de bodem minimaal bewerkt wordt. In de pilot Ammoniakreductie Kalverstal zal worden  onderzocht wat het precieze resultaat van een innovatief stalsysteem is op de reductie van ammoniak.

Proeftuin
In de proeftuin wordt onderzocht welke effecten de geteste innovaties, maatregelen en concepten hebben op de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn en emissies. Deze worden, waar mogelijk, met sensortechnologieën gemeten. Daarmaast worden de haalbaarheid en kosten bepaald. Er wordt dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van de innovaties zijn (b.v. bij emissiereductie het effect op de luchtkwaliteit), maar ook wat de effecten zijn op genoemde andere aandachtspunten (dit wordt integrale aanpak genoemd).

Aanmeldingsprocedure
In februari worden innovaties uit de tweede ronde geselecteerd voor de proeftuin. Later dit jaar volgen nog meer aanmeldrondes. Voor iedere aanmeldronde kunnen innovaties voor de proeftuin worden aangemeld door bedrijven, ondernemers en veehouders. Veehouders kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf. Het idee is dat de geselecteerde innovaties vervolgens worden toegepast en getest op de pilotbedrijven.  In februari vindt de tweede selectieronde plaats voor de proeftuin.

Meer informatie over de Proeftuin van Boer aan het Roer is te vinden op www.boeraanhetroer.nl