Gelderland investeert 2,9 miljoen in depositiemeting

Provincie Gelderland wil innovaties versnellen die het meten van stikstof mogelijk maken. Dat doet de provincie door aanvullend te investeren op projecten van de Regio Deal Foodvalley en bij OnePlanet Research Center. Samen werken deze partijen aan het beter kunnen meten en modelleren van stikstofdepositie en aan betaalbare en schaalbare meettechnologie voor het monitoren van stikstof in de buitenlucht. Door koppeling van deze initiatieven ontstaat een volledig beeld: van uitstoot aan de bron tot en met depositie in natuurgebieden. Met de investering van 2,9 miljoen euro wordt het bestaande meetnetwerk voor stikstof en fijnstof uitgebreid met stikstofdepositie. Wetenschapper Wietske Dohmen: “Om de belasting van natuurgebieden in kaart te brengen, is het van belang om naast luchtmetingen ook stikstofdepositiemetingen en -berekeningen uit te voeren.”

Versnelling op drie fronten
Stikstof kan op verschillende plekken gemeten worden: meten van uitstoot in en direct bij de bron (emissie), het meten in de buitenlucht (omgeving) en het meten van de neerslag (depositie). De Gelderse investering draagt bij aan het versnellen van de ontwikkelingen op al deze drie gebieden. Objectieve meetgegevens over emissie en depositie leveren een bijdrage aan de zoektocht naar kansrijke stikstof reducerende maatregelen en instrumenten.

Depositie meten en modelleren
Universiteit Utrecht gaat het bestaande meetnetwerk dat fijnmazig de luchtkwaliteit meet in Regio Foodvalley uitbreiden met het meten van stikstofdepositie. Dit als mogelijke opmaat voor een landelijk stikstofdepositiemeetnet. Universiteit Utrecht onderzoekt meerdere methodes, zodat de meest geschikte methode per situatie zal worden toegepast. De universiteit start met metingen in Regio Foodvalley, die vervolgens worden uitgebreid naar de Veluwe. Met de meetgegevens worden modellen voor het berekenen van depositie gevalideerd en geoptimaliseerd. 

Met de rekenmodellen kunnen de effecten van gebiedsgerichte maatregelen voor het verminderen van stikstofuitstoot wetenschappelijk inzichtelijk worden gemaakt. Provincie Gelderland versnelt dit door hier 2,9 miljoen euro voor beschikbaar te stellen. “Dit is een waardevolle aanvulling op het omgevingsmeetnet dat er al is in de Gelderse Vallei. Door het meten van stikstofdepositie hebben we een volledig beeld. Al deze gegevens stellen ons in staat om met agrariërs en natuurorganisaties het gesprek te voeren over toekomstbestendige landbouw,” zegt Stuurgroepvoorzitter René Verhulst van de Regio Deal Foodvalley.

Real time meten 
Om te komen tot een netwerk voor het fijnmazig meten van stikstof met schaalbare, betaalbare sensortechnologie in combinatie met verbeterde modellen lopen in Gelderland projecten van Regio Deal Foodvalley en OnePlanet Research Center. Deze worden met de aanvullende financiële middelen versneld: de sensortechnologieontwikkeling van OnePlanet Research Center krijgt een extra impuls, en er wordt een ICT-infrastructuur en dataplatform opgezet. Bovendien wordt het bedrijvenmeetnet van Regio Deal FoodValley uitgebreid met bedrijven in de melkveesector. Provincie Gelderland investeert 1,9 miljoen euro zodat deze technologie versneld beschikbaar komt.

Meer informatie:
Meer informatie over het omgevingsmeetnetwerk Regio Deal Foodvalley vindt u op www.metenluchtkwaliteitfoodvalley.nl.
Meer informatie over OnePlanet Research Center is te vinden op www.oneplanetresearch.nl.