Meerwaarde Regio Deal Foodvalley steeds duidelijker

De uitvoering van de Regio Deal Foodvalley is vol op stoom. De metingen in het meetnet voor luchtkwaliteit zijn volop in gang en in de Proeftuin van Boer aan het Roer worden kansrijke innovaties getest. Op het thema Voeding en gezondheid lopen de onderzoeken en zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Door versterking van lokale en regionale netwerken stroomt kennis direct terug naar de praktijk. Op het derde thema, Kennis & innovatie, is achterstand opgelopen. Met flexibiliteit, creativiteit wordt in goede samenwerking aan oplossingen gewerkt. 

"Nu we over de helft van de uitvoering zijn, wordt de meerwaarde van de Regio Deal steeds duidelijker; kennis en inzichten uit het programma vinden bijvoorbeeld hun weg naar de aanpak van de stikstofopgave en de uitvoering van het Preventieakkoord. Het laat de meerwaarde van regionale expertise en landelijke samenwerking zien,” zegt René Verhulst, voorzitter van de Stuurgroep. 

Kansrijke innovaties voor toekomstbestendig landbouw
In 2022 zijn in de Proeftuin van Boer aan het Roer 21 innovaties getest. Een aantal hiervan blijkt al in de eerste pilot succesvol, zoals het Biggenbanket (Circulair Veevoer). In de Proeftuin Emissiereductie is slechts een beperkt aantal innovaties van voldoende kwaliteit beoordeeld door experts. De nadruk ligt nu op managementmaatregelen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan doel-gestuurd werken met inzet van vakmanschap van de agrariër. 

Met het Bedrijvenmeetnetwerk meten we de emissies in de stal. In 2022 jaar is ook het omgevingsmeetnetwerk voor het meten van luchtkwaliteit in de Foodvalley regio succesvol uitgerold. Alle 70 meetpunten zijn ingericht en de eerste meetresultaten zijn bekend. Ook zijn er succesvolle leertafels, masterclasses en bodemcursussen georganiseerd, met in totaal ca. 200 deelnemers. Hierbij ligt een sterke focus op kennisdelen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen met agrariërs. 

“De Regio Deal Foodvalley is eigenlijk een groot field lab voor testen van maatregelen en technieken. Met de kennis die we hier opdoen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de grote opgaven waar we voor staan. Deze kennis is niet alleen voor de Regio van belang, maar ook voor de heel Nederland. Daarom werken we ook samen met het ministerie van LNV in het Nationaal Kennisprogramma Stikstof,“ aldus Verhulst.

Op weg naar een gezonde regio
Op het thema Voeding en gezondheid lopen alle onderzoeken. En er is inmiddels volop samenwerking met lokale en regionale organisaties en netwerken, zoals buurtcentra, huisartsen, verloskundigenpraktijken, fysiotherapeuten, diëtisten, zorginstellingen en leefstijlcoaches. De resultaten worden gedeeld via factsheets, bijeenkomsten, webinars, symposia, etc. Zo stroomt kennis direct terug naar de praktijk en naar relevante regionale en landelijke stakeholders. 
“De inzet van de Regio Deal draagt bij aan de versterking van de kennisbasis van voeding en gezondheid dat al aanwezig was in Regio Foodvalley. De doorwerking van deze resultaten in beleid vraagt de komende tijd onze aandacht,” zegt Verhulst. “Het nieuwe Lerend Netwerk, dat vanuit de Regionale Coalitie Preventie is opgezet, kan hierin een rol krijgen.” 

Versterking van het kennis- ecosysteem 
In 2022 is uit het fonds voor gedeelde proeffaciliteiten een tweede project gefinancierd, het Fermenatielab van SmaakPark Ede. Uit het fonds voor gedeelde onderzoeksapparatuur zijn zeven investeringen gedaan. Daarnaast is het digitaal platform FoodLeap opgezet waar bedrijven en kennisinstellingen hun onderzoeks- en proeffaciliteiten met elkaar kunnen delen. Hiermee wordt de toegankelijkheid voor mkb en startende bedrijven verbeterd en de bekendheid vergroot. Het eerste fonds wordt nog te weinig benut. Daarvoor wordt in 2023 een oplossing voorgesteld. 

Helaas is het bestemmingsplan Wold Food Experience eind december 2022 door een uitspraak van de Raad van State vernietigd. Daardoor kan het definitieve ontwerp niet in de huidige vorm gerealiseerd worden. Inmiddels wordt een voorkeursalternatief uitgewerkt. “Ondanks deze tegenslag blijft onze ambitie om in Regio Foodvalley een attractie te ontwikkelen over de wereld van het voedsel onverminderd groot,” zegt Verhulst.

De Food Academy Nijkerk timmerde in 2022 verder aan de weg door de opschaling van het aantal studenten en het versterken van de netwerken met leden, partners en (lokale) bestuurders. Dit heeft geleid tot waardevolle sectorale samenwerkingen, vernieuwende initiatieven en een verdriedubbeling in het aantal studenten in 2022.

Meerwaarde van de Regio Deal
Tot slot overziet Verhulst de waarde van de Regio Deal. “Het verbinden van zoveel partijen en het uitdragen van een gezamenlijke boodschap maakt zichtbaar hoe groot en breed ons netwerk inmiddels is. Via de activiteiten van de drie thema’s zijn partners uit de praktijk en kennisinstellingen verbonden aan landelijke en regionale ontwikkelingen zoals het Nationaal Kennisprogramma Stikstof, het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied en de Regionale Coalitie Preventie. Daarmee wordt ook zichtbaar hoe de activiteiten en de resultaten uit de Regio Deal van meerwaarde zijn en impact maken, niet alleen in de regio maar ook daarbuiten.”

Download hier de volledige Voortgangsrapportage 2022 (pdf, 1 MB).