Met Koningin Máxima in gesprek over brede welvaart

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 16 februari online met onderzoekers van de Universiteit Utrecht over het thema ‘brede welvaart’ gesproken. Deze onderzoekers hebben samen met RaboSearch de Brede Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld. Hiermee wordt o.a. op gezondheid, veiligheid en onderwijs de brede welvaart van Nederlanders gemeten. Tijdens het gesprek is ook toegelicht hoe deze tool in het kader van de Regio Deal Foodvalley voor het eerst regionaal gebruikt wordt. Daarmee wordt het abstracte begrip brede welvaart concreet gemaakt en gekoppeld aan praktische toepassing: een tool voor beleidsmakers om niet alleen sectoraal te sturen maar om integrale afwegingen te maken.

Brede welvaart
Robotisering en flexibilisering kunnen de economische groei bevorderen, maar kunnen tegelijkertijd tot verlies van banen leiden. De verdeling van de welvaart kan bovendien ongelijk zijn. De Brede Welvaartsindicator weegt daarom ook aspecten als werk, milieu, woontevredenheid, geluk en welbevinden mee. Welvaartsgroei hangt daarmee nauw samen met de kwaliteit van instituties, van beleidskeuzes en van maatschappelijke keuzes. De Brede Welvaartsindicator past binnen het wereldwijde Better Life Initiative van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Koningin Máxima ging dinsdag in gesprek met de onderzoekers van de universiteit over de methode, de achtergrond en de praktische toepassingen van de indicator. Hierbij werd ook ingegaan op de invloed van de coronacrisis. In het gesprek werden parallellen getrokken tussen de coronacrisis en de economische crisis van 2008. Aansluitend werd gesproken over welvaartverschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden in Nederland. Hare Majesteit zag in de Brede Welvaartsindicator een goed kompas voor beleid en samenwerking. Het geeft de mogelijkheid te sturen op gewenste welvaartsuitkomsten die verder gaan dan alleen economische groei.

BWI+ in Foodvalley
Eén manier om na te gaan hoe de welvaart van Nederlanders zich ontwikkelt, is door economische groei te meten aan de hand van het bruto binnenlands product. Maar economische groei betekent niet automatisch voor iedereen dat hun woonsituatie of toegang tot gezondheidszorg verbetert.
De onderzoekers lichtten daarom toe hoe in de regio Foodvalley de BWI+ gebruikt gaat worden om beleid te verbeteren en meer welvaart en welzijn voor inwoners te realiseren. Koningin Máxima hoorde ook hoe de focus op BWI+ de samenwerking tussen verschillende partijen zoals ondernemers, overheden, onderwijs en (zorg)instellingen versterkt. Het biedt aanknopingspunten om in gesprek te zijn over het maken van beleid, het nemen van besluiten en de impact daarvan op meerdere thema’s.

Regio Deal Foodvalley
De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten.
Samen werken we aan (1.) Toekomstbestendige landbouw, (2.) Gezonde voeding voor iedereen en (3.) het versterken van de Kennis en innovatiekracht in de regio. De Regio Deal Foodvalley stimuleert zo de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we tegelijkertijd aan welzijn en welvaart voor onze inwoners. Met inzet van de BWI+ meten we de impact van de Regio Deal op lange termijn.

De Gelderlander was aanwezig bij het gesprek met Koningin Máxima en publiceerde er dit artikel over.