laarzen van agrariërs

Tweede selectieronde Proeftuin Boer aan het Roer afgerond

Hoe verwerk je reststromen in veevoer? Kun je varkens voeren met resten uit bakkerijproducten? In de Proeftuin van Boer aan het Roer gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingen. De tweede selectieronde heeft in totaal 10 nieuw geselecteerde innovaties opgeleverd. De volgende stap is het koppelen van de innovaties aan bedrijven. Varkenshouder Jan van Ommeren is bij de beoordeling van innovaties voor circulair veevoer betrokken. “De meeste kansen zie ik op het gebied van insecteneiwit.”

De proeftuin van Boer aan het Roer is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. In deze proeftuin voor de landbouw worden de komende jaren 45 innovaties in pilotvorm getest op het boerenerf. Zowel innovaties als boerenbedrijven kunnen hiervoor worden aangemeld. In meerdere selectierondes worden de innovaties beoordeeld op haalbaarheid, toepasbaarheid en integraliteit. Een eerdere selectieronde werd in november 2020 georganiseerd. Inmiddels zijn 20 innovaties geselecteerd waarvan er 4 van start zijn gegaan.

Circulair veevoer
Voor het thema Circulair veevoer werden de eerste zes innovaties geselecteerd. De innovaties gaan onder andere over het inzetten van plantaardige bijproducten bij melkgeiten en pluimvee. Ook zijn er innovaties over het gebruik van grondstoffen in veevoer die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie (reststromen). Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of zetmeelbronnen uit bakkerijproducten kunnen worden verwerkt in varkensvoer en of insecten kunnen worden verwerkt in het voerrantsoen van legkippen. Annemarie Rebel van Wageningen UR en binnen de Regio Deal verantwoordelijk voor het thema Circulair Veevoer, is blij met deze eerste selectie van innovaties: “De geselecteerde innovaties richten zich op verschillende diersoorten. Ze zijn gebaseerd op reststromen of op alternatieve eiwitbronnen. Dit geeft een mooie variatie aan innovaties waar diergezondheid, welzijn en emissies bij gemeten zullen worden.”

Stevige ambitie
Varkenshouder Jan van Ommeren neemt deel aan het expertteam van de proeftuin en ziet kansen in de innovaties: “Vooral innovaties gericht op de varkenssector hebben mijn aandacht. Bijvoorbeeld het plan om varkensvoer 100 procent met reststromen te organiseren. Dat is ambitieus, op ons eigen bedrijf is nu 60 procent van ons voer afkomstig uit reststromen. De meeste kansen zie ik op het gebied van insecteneiwit.”

Bodem- en waterkwaliteit
Binnen dit thema Bodem- en waterkwaliteit zijn inmiddels drie pilots in de regio van start gegaan. In deze selectieronde zijn nog twee aanvullende innovaties geselecteerd. Een over precisielandbouw, door te leren hoe je het gebruik van data kunt toepassen op individuele boerenbedrijven om gewassen optimaal te laten groeien. Het andere is een gezamenlijk leertraject van loonwerkers en veehouders die op proefvelden met vernieuwende maisteelten aan de slag gaan.

Emissiereductie
Op thema Emissiereductie zijn vier nieuwe innovaties geselecteerd; drie daarvan hebben betrekking op reductie van fijnstof en/of ammoniak bij pluimvee. Het gaat om het testen van een verhoogde strooiselvloer bij vleeskuikens, het verminderen van de fijnstofuitstoot bij het afdraaien van de mest in (leg) stallen en het toepassen van een roostertje tussen de uitloop en de stal bij pluimvee.  Als vierde is er een veevoer additief geselecteerd voor vooronderzoek dat bij meerdere diersoorten een gunstig effect zou kunnen hebben op de uitstoot van ammoniak.

Koppeling
De komende tijd zal er voor de aangemelde innovaties ‘matchmaking’ gaan plaatsvinden met veehouderijbedrijven; er wordt naar de aangemelde veehouderijbedrijven gekeken waar de innovaties geïmplementeerd en getest kunnen gaan worden. Dit betekent dat de komende maanden nieuwe pilots zullen starten. Voor een aantal innovaties moet nog vooronderzoek gedaan worden voordat ze daadwerkelijk gematcht kunnen worden en van start kunnen. Ook zal voor een aantal innovaties naar aanvullende boerenbedrijven in de regio worden gezocht om deze te kunnen testen. Later dit voorjaar zal meer bekend worden over wanneer een volgende selectieronde zal plaatsvinden.