Update uit Proeftuin Boer aan het Roer

Nadat afgelopen jaar de coronamaatregelen nog roet in het eten gooide, zijn de activiteiten van het thema Toekomstbestendige Landbouw in 2022 voortvarend gestart. Er worden volop pilots gedraaid op het ge bied van bodem- en waterkwaliteit, circulair veevoer en emissiereductie. De Masterclass over verdienmodellen en de Bodemcursus zijn al (bijna) klaar met een tweede ronde. En de sensoren van het Omgevingsmeetnet zijn geïnstalleerd. Binnenkort wordt ook op veehouderijen gestart met het meten van het effect van managementmaatregelen op emissies. Een goed moment voor een update uit het eerste spoor van de Regio Deal Foodvalley waar de Proeftuin van Boer aan het Roer dit voorjaar echt tot bloei komt.

Binnen het thema Toekomstbestendige Landbouw wordt een Proeftuin ingericht waar in pilot technieken op het boerenbedrijf worden toegepast en getest. Agrariërs, erfbetreders en beleidsmakers kunnen deelnemen aan cursussen en masterclass over bodemkwaliteit en nieuwe verdienmodellen. Verder wordt er een fijnmazig meetnet ingericht waarmee de luchtkwaliteit op het gebied van ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide wordt gemeten. 

Bodem- en waterkwaliteit
Het is voorjaar en dat betekent volop ontwikkelingen bij het thema Bodem- en Waterkwaliteit. Van de pilot Doorzaaien Kruidenrijk Grasland zullen dit seizoen de resultaten goed zichtbaar worden. Ook van de pilots GRIP (over precisiebemesting) en Mestverbetering (waarin bijvoorbeeld probiotica aan mest wordt toegevoegd met als doel de kwaliteit van mest te verbeteren, en daarmee ook de bodem wanneer deze wordt bemest) zullen we dit voorjaar resultaten gaan zien. Van de pilot Vanggewas onder Mais verschijnt binnenkort een video van het resultaat van de eerste verwerking. 

De boeren die natuurmaaisel in het Binnenveld verwerken tot Bokashi zijn inmiddels al wat verder en onderzoeken of daar een verdienmodel aan kan worden gehangen. Verder is er al een tweede ronde van de Bodemcursus afgerond, later dit jaar volgt er waarschijnlijk nog een derde ronde.

Circulair veevoer
De pilots binnen het thema Circulair Veevoer gaan vooral over het toepassen van alternatieve eiwitten (bijvoorbeeld van insecten) in diervoer of het verwerken van restproducten in diervoer (als alternatief voor soja en granen). Zo is de pilot Biggenbanket van start gegaan, waarin varkens voer krijgen waarin restproducten uit de banketbakkerij zijn verwerkt. Binnenkort verschijnt hierover een video. 
Ook worden er momenteel pilots opgestart met het verwerken van insecten in pluimveevoer en varkensvoer en het verwerken van restproducten in pluimveevoer en geitenvoer.  Er wordt bij de pilots onder andere gekeken naar het effect van het alternatieve voer op de diergezondheid en het welzijn van de dieren, bijvoorbeeld door hun gedrag te monitoren.

Verdienmodellen
Bij het thema Verdienmodellen wordt de tweede Masterclass over Concepten en Korte Ketens binnen de proeftuin al bijna afgerond. Inmiddels hebben al 25 agrariërs via de deze Masterclasses een bedrijfsplan uitgewerkt. Ook zijn er zes podcasts gemaakt met agrariërs en experts over vernieuwende bedrijfsmodellen, die goed beluisterd worden door zowel agrariërs als erfbetreders en beleidsmakers.

Emissiereductie
Bij het thema Emissiereductie is naast de pilot Ammoniakreductie in Kalverstal ook gestart met een pilot naar Ioniserende Stalverlichting Varkens. Hier wordt onderzocht in hoeverre verlichting door middel van ionisatie de luchtkwaliteit in de stal kan verbeteren. Ook wordt er een pilot voorbereid met het afzuigen van strooisel in een pluimveestal. Verder zijn er verschillende labproeven gedaan met micro-organismen. 

Meetnet 
Als onderdeel van het Meetnet wordt er binnen Emissiereductie dit voorjaar gestart met een Meetnet Praktijkbedrijven; hierin wordt onderzocht in hoeverre managementmaatregelen van een veehouder op zijn bedrijf kan bijdragen aan het verminderen van emissies. Dit onderzoek wordt gedaan bij een dertigtal bedrijven in de kalver-, pluimvee- en vleesvarkenssector.
Het Omgevingsmeetnet bestaat uit het fijnmazig meten van ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in de Foodvalley regio. Hiervoor zijn de 70 sensoren verdeeld over het woongebied, buitengebied en de Veluwe inmiddels geïnstalleerd. Op dit moment worden daarmee alleen reguliere ammoniakmetingen (gemiddelde over een periode van vier weken) en fijnstofmetingen gedaan. Het wachten is nu op de levering van chips uit het buitenland, waarmee er continue ammoniakmetingen mogelijk worden.