Rijksoverheid

In de 30 Regio Deals die Nederland inmiddels kent werken Rijk en regio samen aan meervoudige regionale opgaven. De Deals versterken de kracht en het unieke karakter van de regio’s en zijn complementair aan reguliere beleidsinstrumenten. Doordat het Rijk, regionale overheden en de bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken, kunnen we meer doen voor de samenleving en wordt het overheidsbeleid effectiever. 

In de Regio Deals staat de impact op de brede welvaart in de regio centraal. Bij Regio Deals gaat het dan ook om méér dan alleen geld. Met partnerschap, geld, expertise en ondersteuning versterken we de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio's.

Elke regio telt
Elke regio heeft iets eigens en unieks. In een Regio Deal sluit het Rijk aan op die eigen kracht en specifieke opgaven. De regionale, meervoudige, opgaven kunnen zitten op het terrein van werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie, gezondheid en veiligheid. Maar gaan ook over het verbeteren van natuurwaarden, het realiseren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, met goede voorzieningen, en het versterken van de sociale cohesie. 
Het platform Elke regio telt verbindt alle Regio Deals en partners met elkaar. Het staat vol vol informatie, inspiratie en aanknopingspunten om uw netwerk uit te breiden.

Regio Deal Foodvalley
De transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem is een actueel en urgent thema. De opgave hier in Foodvalley is om te zorgen dat we betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel kunnen produceren en consumeren. En dat dit ook breed beschikbaar is. Zo willen we hier een gezonde leefomgeving waarborgen voor mens en dier, en oplossingen ontwikkelen die ook elders in dit land, en daarbuiten, van nut zijn.

De landbouw- en voedselsector staat in de regio en (inter)nationaal onder druk. De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd, terwijl het beschikbare areaal landbouwgrond afneemt en ook de grondstoffenvoorraad onder druk staat. Het wordt moeilijker om concurrerend te zijn op de wereldmarkt, en doorgaan met de huidige landbouw levert een grote belasting voor de aarde op. 

Tegelijk nemen welvaartsziekten gerelateerd aan ongezond eetgedrag toe bij jong en oud. Ook wordt de potentie van gezonde voeding in de gezondheidszorg onvoldoende benut en wordt veel eten weggegooid.
Deze regio leent zich er bij uitstek voor om deze opgave aan te pakken vanwege de geografische ligging en de sterke kennis- en innovatiebasis die al aanwezig is. Een goed uitgangspunt om de opgedane kennis over duurzame, circulaire en gezonde voedselsystemen te ontsluiten voor andere regio’s binnen en buiten Nederland. 

Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Regio Deal Foodvalley ondertekent.

Zo zoeken we samen naar oplossingen die passen bij de dilemma’s in onze omgeving. Maar die ook passen bij een wereld in verandering, waar grote transities spelen. Met een integrale aanpak en oplossingen die werken. Ook op de langere termijn.

Contactpersonen:
Karin Braams, Dealmaker Rijksoverheid
c.h.braams@minlnv.nl 

website Elke regio telt