Betrokkenheid inwoners bij de RES en concrete projecten

Elke gemeente betrekt zelf inwoners bij het lokaal beleid. Bij de Regionale Energiestrategie was een burgerforum betrokken. Het burgerforum gaf onafhankelijk advies vanuit het belang van inwoners. Burgerforumleden namen namens het burgerforum deel aan de Stakeholdertafel. Daar kon alleen gemotiveerd van worden afgeweken. Alle adviezen van het Burgerforum zijn overgenomen. De informatie over het burgerforum en hun advies is te vinden op resfoodvalley.nl. Besloten is ook in het vervolg, op weg naar de RES 2.0 zo nauw mogelijk met inwoners samen te werken.
Het burgerforum adviseerde vanuit het belang van de inwoners uit Regio Foodvalley. Daarom vroeg Regio Foodvalley in een online raadpleging aan alle inwoners wat zij belangrijk vinden bij het duurzaam opwekken van energie in de regio. Meer dan 5000 motivaties, ideeën en argumenten kwamen daarop in januari binnen.

Hier is daarover meer informatie te vinden.

In bijlage B van de RES 1.0 staat per gemeente aangegeven op welk beleid de bijdrage van de gemeente aan de RES is of nog wordt gestoeld. Maar ook welke stappen daarvoor doorlopen zijn en hoe, wanneer en met wie participatie plaats heeft gevonden onderweg naar de RES 1.0. Ook wordt beschreven hoe de regionale participatie plaatsvond.

Wilt u als inwoner of ondernemer meedoen en meedenken of bezwaar maken, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Hier vindt u meer informatie: de link naar gemeenten, naar meer veel gestelde vragen en naar een kalender met bijeenkomsten in de komende periode. Zowel bijeenkomsten van gemeenten als de momenten dat gemeenteraadscommissies vergaderen en gemeenteraden besluiten.

De selectie is een afspiegeling van de samenleving. Voor RES Regio Foodvalley heeft het NPBO de selectie gemaakt.
100 mensen hebben zich hebben aangemeld. Het NBPO heeft 20 personen geselecteerd volgens een evenredige verdeling naar:

  • Man - vrouw
  • Leeftijdsgroep
  • Opleidingsniveau
  • Geografische verdeling over het gebied
  • Verbinding met het onderwerp (beroep, nevenactiviteiten)
  • Representatief ten aanzien van gemeente grootte

Zo is voorkomen dat het Burgerforum bestaat uit belanghebbenden of ‘de bekende gezichten’ of mensen die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de politiek.
Hier (pdf, 206 KB) en hier (pdf, 198 KB) kunt u lezen hoe de selectie is gegaan.
Hier vindt u meer vragen en antwoorden over het Burgerforum.

Inwoners en anderen kunnen mede-eigenaar worden van een project. In de RES is aangegeven dat we minimaal 50% lokaal eigendom wensen.

Bij projecten kan de gemeente in overleg met de initiatiefnemer bepalen dat een deel van de opbrengsten de lokale omgeving ten goede moet komen en dat de omwonenden hierover en over de beste landschappelijke inpassing mogen adviseren. Hiervoor kan de gemeente bijvoorbeeld een omgevingsraad oprichten, bestaande uit bewoners uit de buurt van het project.