Wat is de RES?

De aarde warmt op, veel planten en diersoorten verdwijnen, de zeespiegel stijgt. Als we onze aarde leefbaar willen houden voor onze kinderen en kleinkinderen, moeten we anders gaan produceren en consumeren. Daarom nemen we maatregelen die bijdragen aan een beter milieu en een gezonde economie. 76 partijen ondertekenden daarvoor het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Rijk, provincies, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ondertekenden het akkoord. Afspraak is de hoeveelheid broeikasgassen binnen 10 jaar drastisch terug te brengen. In 2030 bijna de helft minder CO2 dan in 1990. In 2050 een CO2-uitstoot van bijna nul.

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken gelijkwaardig samen te werken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energie. Door te streven naar 50% lokaal eigendom krijgen lokale gemeenschappen zeggenschap over de energietransitie en houden we de opbrengsten lokaal. Om dit alles te realiseren is ieders inbreng en betrokkenheid nodig.

Meer weten?

De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 35 TWh nodig aan duurzame elektriciteitsopwekking door wind en zon. RES Regio Foodvalley beschrijft in de Regionale Energie Strategie hoe we dit in de regio Foodvalley doen.

Ook het bedrijfsleven krijgt in het Klimaatakkoord een eigen doelstelling opgelegd om onder andere minder fossiele brandstoffen te gebruiken. De 35 TWh (aan opwek van duurzame elektriciteit) uit het Klimaatakkoord is ‘maar’ één van de vele maatregelen. Al deze maatregelen bij elkaar zorgen voor de 49% minder CO2 in 2030.

In de RES (Regionale Energiestrategie) onderzoeken we in Regio Foodvalley met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land.

Meer informatie overwat een RES is.
Meer informatie over waarom een RES gemaakt wordt.
Meer informatie over wanneer een RES gemaakt wordt.

Voor het maken van een RES is Nederland opgedeeld in 30 energie- ofwel RES-regio’s. Elk van deze regio’s stelt een RES op.

Energie opwekken houden niet op bij een gemeentegrens. Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlakbij een gemeentegrens staan. Daarnaast kan niet elke gemeente volledig in haar eigen duurzame energievoorziening voorzien en is het niet handig om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Dat moeten we regionaal aanpakken. Zo ontstaat een groter gebied met meer ruimte voor slimme oplossingen. 

Nee. De regio’s verschillen sterk, net als gemeenten onderling. Dichtbevolkte regio’s vragen meer energie en de ene regio of gemeente heeft meer ruimte of goede plekken om energie op te wekken dan andere. De opgave is om sámen de doelstelling te halen.

Het gaat dus niet alleen om afwegingen in een regio zelf, maar ook tussen regio's en tussen rijk en regio's. Want in ons land is de ruimte beperkt en er zijn meer belangrijke opgaven, zoals woningbouw, waterbeheer en natuurontwikkeling.

De RES is een strategische verkenning. De opgaven en ambities uit de RES krijgen juridische status in de verankering in het instrumentarium van de Wet Ruimtelijke Ordening of Omgevingswet. Denk aan structuur- of omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. De RES 1.0 wordt bestuurlijk vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Daarmee is de RES 1.0 bestuurlijk bindend. Dat betekent dat het bindend is voor de instantie die het vaststelt.

Lees het werkblad "Status en Besluitvorming RES 1.0" op npres.nl.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we steeds meer energie halen uit hernieuwbare bronnen. Dat vraagt om een omschakeling naar elektriciteitsproductie op basis van o.a. zon en wind. In het Klimaatakkoord is een doelstelling (84TWh in 2030) opgenomen voor de benodigde groei van hernieuwbare elektriciteit.

Deze doelstelling is afgeleid van het doel uit de Klimaatwet om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen in 2030. Het merendeel van deze opgave kan met wind op zee worden gerealiseerd (49 TWh). Maar vanwege o.a. de beperkte ecologische ruimte op de Noordzee is ook extra duurzame energieopwekking op land nodig (35 TWh).

Meer weten?

Bekijk de mogelijkheden en wat het beste bij u past. Voorbeelden vindt u op https://www.iedereendoetwat.nl/

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) ondersteunt de 30 regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, ondersteuning in proces (besluitvorming, participatie) en data (analyses, rekenmethodieken), een lerende community, een expertpool en accounthouders. Opdrachtgevers zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen namens de decentrale overheden en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en namens het Rijk.
Bezoek hier de landelijke website of kijk op de RES Gespreksassistent.

Bekijk de Klimaatmonitor voor cijfers over lokale CO2-uitstoot, energieverbruik en hernieuwbare energie.

Als u uw antwoord niet op onze website kan vinden, stuur ons dan een mail.

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een aanvullende vraag, neem dan contact op.