Wie maakt de RES

Aan de Regionale Energiestrategie van Regio Foodvalley werken acht gemeenten, twee provincies en het waterschap samen met belanghebbenden, zoals de land- en tuinbouwsector, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties, ondernemers, netbeheerders en JongRES. Gemeenten betrekken inwoners bij de plannen.

In het najaar van 2019 besloten onderstaande partijen mee te doen en samen de Regionale Energiestrategie voor Regio Foodvalley te maken. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen stelden de RES 1.0 vast in juli 2021.

De regio koos bij het maken van de Regionale Energiestrategie voor een specifieke aanpak in de samenwerking, de Mutual Gains aanpak. Dat betekent dat alle partijen hun best deden om oplossingsrichtingen te vinden die recht doen aan ieders belang. In een brede stakeholdertafel zaten onderstaande partijen en een afvaardiging van een burgerforum gelijkwaardig aan tafel. Zij zochten samen naar de beste plekken voor het opwekken van duurzame energie. Zij werd onder meer gevoed door gezamenlijk feitenonderzoek, in de vorm van werkateliers. Tijdens de besluitvorming over de RES 1.0 hebben de partijen een adhesieverklaring getekend ter ondersteuning van deze RES.

Inmiddels wordt gewerkt aan de uitvoering van de RES 1.0 en aan de RES 2.0 die medio 2023 klaar moet zijn. Voor inwoners en ondernemers is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Zodra er bijeenkomsten in een gemeente zijn, vermelden we die in de kalender.