Wie doet mee?

Aan de RES Foodvalley werkten acht gemeenten, twee provincies en het waterschap samen met belanghebbenden zoals de land- en tuinbouwsector, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties, ondernemers, netbeheerders, JongRES en inwoners (via een burgerforum).

In het najaar van 2019 besloten de volgende partijen om mee te doen aan de RES Foodvalley: de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen; de provincies Utrecht en Gelderland; waterschap Vallei & Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Basis daarvoor is het ‘Startdocument RES Foodvalley (pdf, 1,63 MB)'.

Daarnaast deden de netbeheerders Alliander en Stedin en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen mee. Dat zijn de land- en tuinbouwsector (LTO Noord), woningcorporaties (De Woningstichting), energiecoöperaties (ValleiEnergie), ondernemers (VNO-NCW), recreatiesector (Recron), natuur- en milieufederaties (GNMF en NMU) en energiebedrijven (Energie-Nederland). Zij werken in zogenaamde Stakeholderoverleggen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Sinds eind 2020 doen twee leden van het burgerforum en een vertegenwoordiger van JongRES mee aan dit overleg.

Gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen stellen de RES uiteindelijk vast. Dat gebeurde in juli 2021.

Inwoners en ondernemers
Ondernemers zijn via VNO-NCW vertegenwoordigd in de Stakeholderoverleggen. Zij zijn vaak zelf ook inwoner. We willen inwoners in de hele regio betrekken bij het uitwerken van de Regionale Energiestrategie. Daarom heeft Regio Foodvalley gekozen voor een Burgerforum. Het is een groep mensen uit de hele regio. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij doen kennis op, ondermeer door mee te lopen met de studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld wordt. Twee leden van dit burgerforum doen mee aan het Stakeholderoverleg. Hier werken zij samen met alle andere partijen aan de allerbeste oplossingen voor de RES.
Lees hier meer over het burgerforum en de online vragenlijst voor inwoners.

Voor inwoners en ondernemers is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Zodra er bijeenkomsten in uw gemeente zijn, vermelden we die in de kalender.