Bedrijvenmeetnetwerk Regio Foodvalley krijgt mogelijk vervolg en uitbreiding

De Tweede Kamer heeft op 6 februari een motie aangenomen om in kaart te brengen of het mogelijk is het bedrijvenmeetnetwerk in Regio Foodvalley voort te zetten en daarbij te bekijken hoe een methode met benchmarking kan bijdragen aan de reductie van stikstofemissies. Daarnaast is het verzoek aan de regering om te onderzoeken of het mogelijk is om soortgelijke meetsystemen uit te breiden in andere delen van het land.

Doelsturing

De motie werd ingediend door Kamerleden Grinwis (CU) en Van Campen (VVD). Het bedrijvenmeetnetwerk van Regio Foodvalley past in de gedachtegang om veehouders zelf te laten bepalen hoe ze aan hun milieudoelstellingen voldoen (doelsturing) in plaats van ze af te rekenen op een berekende gemiddelde emissiefactor (middelsturing). Voor deze vorm van doelsturing komt steeds meer draagvlak binnen de politiek. Door hier een methode met benchmarking aan te koppelen wordt een extra stimulans geïntroduceerd om als veehouder vakmanschap in te zetten om verlaging van stikstofemissies te realiseren.

Regio Foodvalley

Het bedrijvenmeetnetwerk in Regio Foodvalley bestaat uit een groep van zo’n 20 veehouderijen waar o.a. de emissie van ammoniak continu wordt gemonitord met sensoren. Dit noemen we bedrijfsemissiemonitoring. Veehouders onderzoeken samen met praktijkonderzoekers hoe met managementmaatregelen emissies uit veehouderijbedrijven verlaagd kunnen worden. Door agrariërs via een dashboard inzicht te geven in hun emissiegegevens kunnen zij zelf invloed uitoefenen op deze emissies. Dit geeft handelingsperspectief om het vakmanschap van de veehouder te gaan belonen en de milieu-impact van veehouderijen te verkleinen. Het Bedrijvenmeetnetwerk is onderdeel van de Proeftuin Boer aan het Roer van de Regio Deal Foodvalley. Financiering voor het bedrijvenmeetnetwerk houdt in principe aan het einde van de regiodeal − augustus dit jaar − op.

Lees de motie Lees meer over het bedrijvenmeetnetwerk