Emissiereductie

Binnen de Regio Deal Foodvalley staat de versnelde transitie naar een duurzaam voedselsysteem centraal. Eén van de strategische doelen in deze transitie is een emissiearme, gezonde veehouderij. In regio Foodvalley zijn de concentraties van fijnstof, geur en ammoniak in de lucht relatief hoog. Tegelijkertijd is de regio dichtbevolkt én is er met de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en enkele kleinere gebieden, veel natuur. Vanwege potentiële effecten op de biodiversiteit en leefomgeving is het belangrijk om emissies te verminderen.

In de regio is het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley opgezet, waarbinnen een omgevingsmeetnetwerk en een bedrijvenmeetnetwerk valt. Met het omgevingsmeetnetwerk wordt ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in de buitenlucht gemeten. Het bedrijvenmeetnetwerk bestaat uit een groep veehouderijen waar onder andere de emissie van ammoniak continu wordt gemonitord met sensoren. Ook is het meten van stikstofdepositie (de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de bodem) toegevoegd aan het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley. Alle drie de meetnetwerken vormen samen een belangrijk meet- en monitoringsinstrument op weg naar een schonere lucht in de regio.

Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley

Het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley bestaat uit: