Bedrijvenmeetnetwerk

Het bedrijvenmeetnetwerk bestaat uit een groep veehouderijen waar onder andere de emissie van ammoniak continu wordt gemonitord met sensoren. Dit noemen we bedrijfsemissiemonitoring. De meetgegevens uit het Bedrijvenmeetnetwerk dienen als invoer voor verspreidingsmodellen. Samen met de veehouders en praktijkonderzoekers wordt in de praktijk onderzocht of bedrijfsemissiemonitoring, samen met het verlagen van emissies met boerenvakmanschap, een nieuwe manier kan zijn om de milieu-impact van veehouderijen te verkleinen. Het bedrijvenmeetnetwerk is onderdeel van de Proeftuin Boer aan het Roer van de Regio Deal Foodvalley.

Waarom dit bedrijvenmeetnetwerk?

In het landelijk gebied is de veehouderij een belangrijke bron van luchtverontreiniging, zoals ammoniak, geur en fijnstof/bioaerosolen. Om een gezond en milieuvriendelijk voedselproductiesysteem te zijn is het nodig om emissies van de veehouderij naar buitenlucht, bodem en water flink te verlagen. De impact van een veehouderij op de leefomgeving wordt nu getoetst in het vergunningentraject voordat een stal wordt gebouwd. Dat gebeurt met standaard uitstootcijfers en verspreidingsmodellen. Door de uitkomst van het verspreidingsmodel te toetsen aan een grenswaarde wordt bepaald of de op te richten veehouderij binnen de geaccepteerde milieu-impact valt. Veehouders kunnen door te kiezen voor een emissiearme stalinrichting en/of emissieverminderende technieken met een lager uitstootcijfer hun milieu-impact verkleinen. Deze manier van toetsen heeft als nadeel dat het benadering is op basis van een gemiddelde uitstoot.

Nadat de stal is opgericht vinden er geen metingen plaats om te kijken of het gebruikte uitstootcijfer in de werkelijkheid ongeveer zo uitpakt. Tussen individuele veehouderijen met dezelfde inrichting zijn de verschillen in uitstoot groot. Dat komt bijvoorbeeld door verschillen in voer, ras, beweiding, enzovoort. Dit maakt aan de ene kant dat de huidige manier van toetsen met standaard uitstootcijfers en verspreidingsmodellen voor individuele veehouderijen een inschatting geeft met een vrij grote onzekerheid. Aan de andere kant laat het zien dat er kansen zijn voor veehouders om met boerenvakmanschap hun uitstoot (verder) te verlagen. Daarvoor is het dan wel nodig dat de uitstoot continu gemeten wordt - bijvoorbeeld met sensoren - en inzichtelijk is voor de veehouder, bijvoorbeeld via een App of computerprogramma. Dit noemen we bedrijfsemissie-monitoring. In het bedrijvenmeetnetwerk werken twintig veehouders, Wageningen Universiteit en Research, Aeres en LTO Noord samen om bedrijfsemissiemonitoring mogelijk te maken.

Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley

Video

Het bedrijvenmeetnetwerk bestaat uit een groep veehouderijen waar o.a. de emissie van ammoniak continu wordt gemonitord met sensoren. Samen met de veehouders en hun coaches wordt in de praktijk onderzocht of deze manier van monitoring, samen met het verlagen van emissies met boerenvakmanschap, een nieuwe manier kan zijn om de milieu-impact van veehouderijen te verkleinen.

Bekijk de video

Whitepaper

In deze whitepaper staat alle achtergrondinformatie over het bedrijvenmeetnetwerk samengevat.

Lees de whitepaper

Het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley bestaat uit: