Depositiemeetnetwerk

Aanvullend op de meetnetwerken van de Regio Deal Foodvalley heeft provincie Gelderland geïnvesteerd in het beter kunnen meten en modelleren van stikstofdepositie. Door koppeling van de verschillende meetnetwerken ontstaat een volledig beeld: van uitstoot aan de bron tot en met depositie in natuurgebieden. Om de belasting van natuurgebieden in kaart te brengen, is het van belang om naast metingen in de stal en luchtmetingen ook stikstofdepositiemetingen en -berekeningen uit te voeren.

Versnelling op drie fronten

Stikstof kan op verschillende plekken gemeten worden: meten van uitstoot in en direct bij de bron (emissie), het meten in de buitenlucht (omgeving) en het meten van de neerslag (depositie). Objectieve meetgegevens over emissie en depositie leveren een bijdrage aan de zoektocht naar kansrijke stikstofreducerende maatregelen en instrumenten.

Depositie meten en modelleren

Universiteit Utrecht gaat het bestaande meetnetwerk dat fijnmazig de luchtkwaliteit meet in Regio Foodvalley uitbreiden met het meten van stikstofdepositie. Dit als mogelijke opmaat voor een landelijk stikstofdepositiemeetnet. Universiteit Utrecht onderzoekt meerdere methodes, zodat de meest geschikte methode per situatie zal worden toegepast. De universiteit start met metingen in Regio Foodvalley, die vervolgens worden uitgebreid naar de Veluwe. Met de meetgegevens worden modellen voor het berekenen van depositie gevalideerd en geoptimaliseerd. 

Met de rekenmodellen kunnen de effecten van gebiedsgerichte maatregelen voor het verminderen van stikstofuitstoot wetenschappelijk inzichtelijk worden gemaakt. Provincie Gelderland versnelt dit door hier 2,9 miljoen euro voor beschikbaar te stellen. “Dit is een waardevolle aanvulling op het omgevingsmeetnet dat er al is in de Gelderse Vallei. Door het meten van stikstofdepositie hebben we een volledig beeld. Al deze gegevens stellen ons in staat om met agrariërs en natuurorganisaties het gesprek te voeren over toekomstbestendige landbouw,” zegt Stuurgroepvoorzitter René Verhulst van de Regio Deal Foodvalley.

Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley

Het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley bestaat uit: