Werken aan de RES in Regio Foodvalley

In de Regio Foodvalley hebben acht gemeenten, twee waterschappen en twee provincies de opdracht om de Regionale Energie Strategie op te stellen. Dit doen zij samen met twee netwerkbeheerders, experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven, agrarische partijen, natuur- en milieufederaties, de recreatiesector, belangenverenigingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven, inwoners en jongeren.

Welke partijen dat exact zijn en wat hun rol is bij het maken de RES vindt u op de pagina "Wie doet mee?".

Medewerkers van gemeenten, provincies en de waterschappen verzamelen samen met anderen belanghebbenden kennis in ateliers. Bijvoorbeeld over hoeveel energie al opgewekt wordt in de regio of hoe het landschap in elkaar zit en waar het opwekken van duurzame energie het best in het landschap past. Die kennis wordt gebruikt in de overleggen waar alle betrokken partijen aan tafel zitten, de zogenaamde Stakeholderoverleggen. Hier zoeken deelnemers naar de uiteindelijke oplossingen voor het opwekken van duurzame energie. Gezamenlijk hebben de deelnemers criteria vastgesteld om oplossingen te kunnen afwegen (pdf, 110 KB). Het gaat erom dat ieders mening wordt gehoord en dat iedereen het eens is met de uitkomst.
Lees meer over de aanpak in de Regio Foodvalley.

De vertegenwoordigers van de partijen uit het Stakeholderoverleg informeren zelf hun achterban. Gemeenten informeren dus ook zelf hun inwoners. Elke gemeente doet dat op z’n eigen manier.
Wilt u als bewoner meedoen en meedenken, dan is de gemeente dus uw eerste aanspreekpunt. Zodra er bijeenkomsten in uw gemeente zijn, vermelden we die ook in de kalender.

Burgerforum en online vragenlijst
Regio Foodvalley koos voor een Burgerforum. Het is een groep mensen uit de hele regio. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij doen kennis op door mee te lopen met de studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld wordt. Twee leden van dit burgerforum doen mee aan het Stakeholderoverleg. Hier werken zij samen met alle andere partijen aan de allerbeste oplossingen voor de RES. Dit overleg is sinds dit najaar ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van ‘JongRES’.

Lees hier meer over het burgerforum en de online vragenlijst voor inwoners.

In Regio Foodvalley onderzoeken we, net als in 29 andere regio’s in Nederland, wat we kunnen en willen bijdragen aan het opwekken van 35 TWh grootschalige duurzame energie in 2030 (zonnevelden, grote zonnedaken en windturbines). Maar ook hoe we in de regio de beschikbare energie om onze huizen te verwarmen en van warm water te voorzien kunnen verdelen.

In de concept-RES beschrijven we globaal in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Dit noemen we zoekgebieden. Daarbij kijken we meteen of er kansen zijn om ook andere opgaven in het gebied op te pakken. Zoals aanpassing van het landschap aan droogte, meer extreme neerslag en wateroverlast. Of werken aan toekomstbestendige landbouw.

Tussen oktober 2020 en april 2021 is de concept-RES verder uitgewerkt tot de RES 1.0. Tussen 21 april 2021 en 5 juli 2021 stelden de overheden de RES 1.0 vast: alle gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Utrecht en Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Het tussenrapport (pdf, 1,61 MB) bevat feitelijke basisinformatie over:

  • duurzame energieopwekking (wind en zon)
  • de (cijfermatige) opgave
  • bestaande en geplande projecten
  • bestaande beleidsbeperkingen
  • de theoretische mogelijkheid van ‘minder-gevoelige’ bestemmingen zoals zon op grote daken.

De concept-RES die op 1 oktober 2020 klaar was, bevat plannen om in ieder geval 0,75 terawattuur (TWh) aan duurzame energie met zon en wind op te wekken, met een ambitie tot 1.0 TWh. Momenteel wordt de concept-RES uitgewerkt tot een RES 1.0. Sommige gemeenten in Regio Foodvalley hebben al concrete plannen of beleid voor het opwekken van duurzame energie. Anderen werken daar nog met inwoners aan. De plannen van de gemeenten maken deel uit van de Regionale Energiestrategie. De RES 1.0 is nu klaar na vaststelling in colleges.

Regio Foodvalley wilde inwoners in de hele regio betrekken bij het uitwerken van de Regionale Energiestrategie. Daarom heeft Regio Foodvalley gekozen voor een Burgerforum. Het burgerforum adviseert vanuit inwoners in de regio wat zij belangrijk vinden. Daarom deed Regio Foodvalley begin december 2020 een uitvraag bij alle inwoners om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Tussen 21 april 2021 en 5 juli 2021 stelden gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van het Waterschap de RES 1.0 uiteindelijk vast. Daarna passen we elke twee jaar de RES aan op basis van nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen. De RES landt in Omgevingsvisies, Omgevingsplannen en -programma’s in uw eigen gemeente. Uiteindelijk besluiten de raden daarover. Ook dan kunt u meepraten.

Download hier de Tijdlijn van Burgerforum en online vragenlijst, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 en verder (pdf, 384 KB) (pdf, 449 KB).

 

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een aanvullende vraag, neem dan contact op.