Oogstseizoen Regio Deal Foodvalley van start

Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Zo’n vier jaar geleden werden de eerste zaadjes geplant om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Rijk en regionale partners sloegen de handen ineen om dit via de regiodeal voor elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste projecten afgerond en wordt de oogst steeds beter zichtbaar. Lees in de Voortgangsrapportage wat er in 2023 allemaal is bereikt.

De Regio Deal Foodvalley bestaat uit drie thema’s: 1 Toekomstbestendige landbouw, 2 Voeding en gezondheid en 3 Kennis en innovatie. Binnen alle thema’s wordt steeds beter zichtbaar hoe de Regiodeal bijdraagt aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. We lichten enkele highlights uit.

Thema 1: Toekomstbestendige landbouw

Om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw te versnellen is inzicht nodig in de uitstoot van stikstof. Daarom wordt in de Regiodeal stikstof gemeten in de lucht en op bedrijven. De eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar. En om agrariërs zelf inzicht te geven in welke maatregelen effect hebben op hun stikstofuitstoot in hun stal wordt gewerkt aan een dashboard. Met de uitkomsten van deze metingen kunnen modellen voor de regio worden verbeterd en toekomstscenario’s worden uitgewerkt. Daarnaast lopen pilots op het gebied van circulair veevoer en het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. Ook hier zijn de eerste leerpunten beschikbaar. Het portfolio met resultaten is terug te vinden op de website Boer aan het Roer.

Thema 2: Voeding en gezondheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen gezonder blijven van prille start tot oude dag? En hoe speelt voeding en leefstijl hier een rol in? Dat staat centraal in het thema Voeding en gezondheid. Hierbij is vooral aandacht voor kwetsbare groepen zoals zwangeren, ouderen en patiënten. In de regiodeal wordt hiermee volop geëxperimenteerd en geïmplementeerd. Op die manier tonen we aan wat de rol en de waarde van voeding kan zijn binnen preventie en zorg. De kennis die wordt opgedaan wordt zo veel mogelijk geïmplementeerd in de zorg en in opleidingen voor zorgprofessionals. Ook een gezondere voedselomgeving − zodat het minder nodig is om verleidingen te weerstaan − is een belangrijk onderzoeksgebied.

Thema 3: Kennis en innovatie

Fondsen en gedeelde faciliteiten

Door onderzoeksapparatuur en faciliteiten te delen zijn ze beschikbaar voor meer organisaties. Daarom zitten er in de Regio Deal Foodvalley twee fondsen met subsidies voor deze gedeelde apparatuur en faciliteiten. Deze zijn vindbaar in de Shared Research Facility. Samen met de voucherregeling voor het mkb om gebruik te maken van de gedeelde apparatuur en faciliteiten helpt dit om innovaties sneller naar de markt te brengen.

World Food Experience

In 2023 is een herontwerp uitgewerkt dat in het najaar van 2023 voorgelegd is ter besluitvorming aan gemeente Ede en provincie Gelderland. In december 2023 hebben Provinciale Staten van Gelderland een motie aangenomen waarin ze Gedeputeerde Staten vragen om de subsidie aan de World Food Experience per direct te stoppen. Met deze motie is de toekomst van dit project uiterst onzeker.

Food Academy Nijkerk

In 2023 is de eerste fase van de Food Academy Nijkerk (FAN) afgerond. De FAN heeft een Eindverslag (pdf, 2 MB) opgeleverd waarin de aanpak en de resultaten en de leerpunten voor vervolg zijn samengevat. De prestaties zijn geleverd en de ervaringen zijn positief. De bedrijvenvereniging FAN is tevreden met het behaalde effect: een groeiende vereniging die samenwerkt aan opleidingen en personeel en een toekomstbestendige sector. De FAN zal zich blijven inzetten om binnen de regio de onderwerpen op onderwijs en personeel te verbeteren.

Oogstfeest 7 november

Met de Regio Deal Foodvalley maken de partners samen de sprong vooruit naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Benieuwd wat deze sprong heeft opgeleverd? Reserveer dan donderdagmiddag 7 november 2024. Die middag staat de versnelling die de Regio Deal Foodvalley in gang gezet heeft centraal. Tijdens dit evenement vieren we samen de successen van vier jaar Regio Deal Foodvalley, leren we van de geleerde lessen en laten we zien hoe we samenwerkingen en successen vasthouden.

Lees de Voortgangsrapportage 2023 (pdf, 621 KB)