Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

Categorieën

  • Landbouw

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Wij werken samen aan het terugdringen van emissie (uitstoot) in de veehouderij voor een gezonde leefomgeving. In het regeerakkoord Rutte 3 [1]wordt naar deze succesvolle samenwerking verwezen!

[1] “Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de Regio FoodValley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland.“ Brondocument.

Over dit project

Een gezonde leefomgeving, met ruimte om te wonen, werken en ontwikkelen, zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met de sector en andere partners werken we aan vermindering van de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak vanuit de veehouderij voor een gezonde leefomgeving. Veel bronnen hebben invloed op de luchtkwaliteit, maar in de afgelopen jaren lag de focus op de vermindering van fijnstof.

Dit project loopt via twee sporen:

  1. In 2017 is het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) opgericht. Hiermee zorgen wij voor meer mogelijkheden voor de veehouder om met haalbare en betaalbare technieken te werken aan emissiereductie Het PEV is ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld om maximaal gebruik te kunnen maken van al gebundelde kennis, testmogelijkheden en de koppeling met onderwijs. Het PEV werkt samen met veehouders uit de regio, innovators, Aeres studenten en WUR/WLR, om haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren te testen. De verbetering van het stalklimaat wordt hierin ook meegenomen. Dit heeft geleid tot nieuwe technieken die nu landelijk toepasbaar zijn.
  2. Door aanvullend beleid bij vergunningverlening is bij zowel bestaande stallen als in nieuwbouw meer emissiereductie bereikt dan wettelijk vereist. Met name de samenwerking tussen de diverse ketenpartners en de rol van de expertgroep bij de vergunningverlening leidt tot zichtbare resultaten: 30% minder fijnstof emissie dan er bij de betreffende bedrijven zou zijn zonder de toepassing van dit beleid. Op basis van onze ervaringen is veel input geleverd voor aanpassingen in wet- en regelgeving en is door het rijk  (wettelijke) ruimte gecreëerd om in (landelijke) pilots verder te werken aan verdergaande emissiereductie.

Looptijd

Het project is in 2016 gestart. De eerste projectperiode loopt af in 2020. Maar we blijven werken aan een gezonde leefomgeving met nog meer partners, binnen de Regiodeal Foodvalley en de pilot landbouw in het kader van het Schone Luchtakkoord (SLA).

Het praktijkgedeelte van het project (Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij) wordt vervolgd onder de RegioDeal FoodValley, spoor emissiereductie. Via ‘Boer aan het Roer’ wordt een proeftuin ingericht waar met deelnemers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige landbouw in de Vallei.

Het Manifest gezonde leefomgeving is de basis voor de regio FoodValley om in januari 2020 te tekenen voor het Schone Lucht Akkoord. Met het Schone Lucht Akkoord werken we de komende jaren landelijk met nog meer partners samen aan vermindering van uitstoot uit verschillende bronnen en daarmee aan een gezondere lucht. De pilot landbouw biedt kansen om onze manifest-aanpak verder te verbreden en te verdiepen.

Partners

Onderwijs (Aeres MBO Barneveld, Aeres Hogeschool, Wageningen Universiteit), regionale overheden, provincies, ministerie I&W en ministerie LNV, agrarische sector (overkoepelende organisaties en individuele bedrijven) en het bedrijfsleven (innovators voor emissie reducerende technieken).

Meer informatie en meedoen?

Wilt u meer informatie over hoe er wordt samengewerkt aan emissiereductie, de resultaten en de mogelijkheden voor uw (overheids)organisatie? Bekijk dan het webinar ‘samen werken aan emissiereductie’ 24 juni terug of neem contact op met de projectleider Regina Jansen.

In de Regio Deal Foodvalley werken we samen met partijen aan voeding, gezondheid en duurzame landbouw. Binnen Boer aan het Roer wordt een proeftuin ingericht waar met deelnemers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige landbouw in de Vallei waarin emissiereductie ook een onderdeel is. Agrariërs en toeleverende bedrijven worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Meer informatie via www.boeraanhetroer.nl

Meer informatie over het praktijkcentrum PEV via www.praktijkcentrumemissiereductie.nl

Meer informatie over het Schone Lucht Akkoord via  www.schoneluchtakkoord.nl

Download hier de flyer van de resultaten (pdf, 9 MB) samenwerking Manifest gezonde leefomgeving veehouderij en het eindrapport (pdf, 6 MB)Projectperiode uitvoering Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in Regio Foodvalley

Contactgegevens