Regionaal Programmeren Wonen en Werken

Categorieën

  • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Provincie en gemeenten maken samen afspraken over bijvoorbeeld hoeveel woningen waar en wanneer gebouwd gaan worden.

Over dit project

In het regionaal programma Wonen en Werken gaan provincie en gemeenten samen afspraken maken over woningbouw. Bijvoorbeeld over hoeveel woningen waar en wanneer gebouwd gaan worden. Regionaal programmeren is een werkwijze. Die zorgt ervoor dat overheden nauw samenwerken om tot een concrete aanpak komen. Dit is als nieuwe systematiek opgenomen in de Omgevingsvisie en de Interimverordening.

De basis van de werkwijze is een gezamenlijk programma dat wordt gemonitord, geëvalueerd en eens in de zoveel tijd wordt bijgesteld (bijvoorbeeld jaarlijks). Het doel van deze werkwijze is om samen te komen tot voldoende met elkaar gedeelde en afgestemde plancapaciteit (kwantiteit, kwaliteit en fasering) en uitvoering gerede plannen. Het eerste programma zal voor de korte termijn verder zijn uitgewerkt dan voor de langere termijn, omdat lopende trajecten de keuzes hierover nog beïnvloeden.

Regionaal programmeren wordt vooral opgepakt met de Utrechtse gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Regio Foodvalley haakt regelmatig aan, omdat afspraken die met deze gemeenten worden gemaakt invloed hebben op de woningbouw in de andere gemeenten. De omgekeerde relatie geldt ook.

In de ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Utrecht staat onder meer dat nieuwe woningen zoveel mogelijk gebouwd moeten worden rondom bestaande (OV)knooppunten en voorzieningen.

Planning

In het voorjaar van 2021 wordt het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarna blijven de provincie en de Utrechtse gemeentes samenwerken om de gemaakte afspraken na te komen en te herzien. 

Partners

Provincie Utrecht, gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude.

Contact