Bouw van een huis. Het dak wordt erop gezet.

Uitvoeringsprojecten Woondeal Regio Foodvalley 2023

Categorieën

 • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

25%

Voortgang

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Versnelling van woningbouwprojecten in de regio door samenwerking met provincie en Rijk.

Over het project

Sinds het voorjaar van 2023 werken Rijk, provincies, woonregio’s en gemeenten gezamenlijk aan de uitvoering van de Woondeal. Voor de verdere uitwerking en de uitvoering van deze woondeals stelt de rijksoverheid een specifieke uitkering (SPUK) woondeals ter beschikking aan de provincies. De subsidie wordt besteed aan (de versnelling van) de voorfase van (een selectie van) deze projecten in de Gelderse gemeenten in Regio Foodvalley.

De uit te voeren activiteiten in 2023 richten zich op de bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouw, door middel van ondersteuning en expertise ten behoeve van bijvoorbeeld aspecten:

 • De vergunningverlening van woningbouwprojecten.
 • Het uitwerken van een woningbouwproject.
 • Het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen.
 • Het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

In de Gelderse gemeenten van Regio Foodvalley hebben de volgende projecten gebruik gemaakt van deze subsidie:

Wageningen

Project Duivendaal
Aan de noordrand van de binnenstad van Wageningen is Duivendaal gelegen. Dit is een voormalig
terrein van de WUR waar plannen zijn voor de realisatie van ruim 200 woningen. 54% van deze
woningen wordt in (sociale huur en middenhuur) sector gerealiseerd en 39% betaalbare koop tot
NHGgrens). Het project is in 2015 gestart en op dit moment is het stedenbouwkundig plan
geagendeerd in de gemeenteraad. Voor dit project is een projectleider RO ingeschakeld ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het plan. De werkzaamheden betreffen met name het afronden/afsluiten van het Anterieur Contract, het verzorgen van bestuurlijke besluiten en het komen tot een ontwerp bestemmingsplan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Aankoop kantoorgebouw
Coöperatie Menzis overweegt om de kantoorlocatie aan de Lawickse Allee 130 in Wageningen voor eind 2026 te verlaten. Menzis is met de gemeente in gesprek over een herbestemming van de huidige locatie en stelt de gemeente in de gelegenheid om de kantoorlocatie aan te kopen. De gemeente heeft een extern adviesbureau ingeschakeld om de onderhandelingen over de eventuele aankoop van deze locatie te begeleiden. De kantoorlocatie is geschikt om te her ontwikkelen naar woningbouw, waardoor een deel van de forse woningbouwopgave hier kan worden gerealiseerd. Er zijn gesprekken gestart om de mogelijkheden van een verkoop aan de gemeente samen te verkennen. Daartoe heeft de gemeente gekeken naar een ruimtelijke invulling, is een taxatie verricht en zijn grondexploitatieberekeningen gemaakt. Ook heeft er overleg plaatsgevonden met de raad over een eventuele aankoop voor de herontwikkeling naar wonen. Het voornemen is om op deze locatie 280 tot 350 woningen te realiseren. Minimaal 50% van deze opgave wordt betaalbaar gerealiseerd, waarvan 30% sociale huur. De locatie kan een belangrijke bijdrage leveren in de forse woningbouwopgave voor de komende jaren.

Ede

Transformatie Ede-centrum
In het zuidelijk plangebied van Centrum Ede worden circa 150 tot 200 woningen toegevoegd aan het centrum, waarvan een substantieel deel betaalbare woningen voor starters en doorstromers (minimaal 50-60% betaalbaar conform programmeringseisen gemeente Ede 2024).
Hiervoor is een projectleider transformaties ingeschakeld die de ontwikkelmogelijkheden in kaart brengt en initiatieven uit de markt begeleidt.

Maanderweg
Ten aanzien van de locatie aan de Maanderweg zal in het kader van de versnelling woningbouwopgave het resultaat zijn om alle werkzaamheden te coördineren om te komen tot een beeldkwaliteitsplan en de afstemming met de ontwikkelende partijen en de supervisor. Op die manier kan het proces tot het opstellen van het beleidskader gelijk blijven oplopen met het ontwerpproces. Het gaat hierbij dus met name om het opstellen van een beeldkwaliteitsplan als eindproduct.

Nijkerk

Paasbos
Paasbos is een transformatieproject in de bestaande wijk Paasbos, een wijk die wel een nieuwe impuls kan gebruiken. Met deze transformatie komt een nieuw winkelcentrum, een nieuwe sporthal en er wordt fors geïnvesteerd in de openbare ruimte, o.a. door de aanleg van een park. Daarnaast komen er 200 nieuwe woningen bij, voor het grootste deel appartementen in het sociale en betaalbare segment. Senioren zijn een belangrijke aandachtsgroep. Het is de bedoeling dat de appartementen voor senioren de doorstroming vanuit (sociale) huurwoningen in de wijk bevorderen, zodat die weer vrijkomen voor gezinnen. Daarnaast komen er zorgwoningen voor dementerende ouderen. Er is bij dit project een planeconoom aangetrokken voor onder andere het opstellen van een financiële businesscase en ontwikkelstrategie, het verkennen van de mogelijkheden en eventueel voorbereiden van een WBI-aanvraag (6e-tranche), afstemmen en onderhandelen met mede-grondeigenaren als opmaat naar een samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de Woondeal Regio Foodvalley, dan kunt u contact opnemen met de programmamanager Wonen Sunta Veerkamp.