Regio Foodvalley wonen nieuwbouw rhenen

Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen - Regio Foodvalley

Categorieën

 • Landschap
 • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Samen komen tot een (verstedelijkings)strategie voor wonen, werken en bereikbaarheid voor 2025-2040.

Over dit project

De ambitie van Arnhem – Nijmegen en Foodvalley is om toe te groeien naar het beeld: de groene metropool. De verstedelijkingsstrategie is een routekaart om voor de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley te komen tot gezonde en groene groei van de regio.

We gaan op zoek naar de beste combinaties van wonen, economie, bereikbaarheid en (kwaliteit van de) leefomgeving. Hoe gaan we bijvoorbeeld 100.000 extra woningen (waarvan 40.000 in Regio Foodvalley) realiseren tot 2040, met behoud van leefklimaat, bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? En terwijl we de kwaliteit die deze regio juist uniek maakt vasthouden?

De verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley bestaat uit twee onderdelen:

 1. Contourennotitie. Deze beschrijft de bouwstenen waaruit de strategie wordt opgebouwd. De notitie beschrijft wanneer en hoe we gaan samenwerken en geeft een eerste aanzet voor het onderzoek naar de mogelijke scenario’s. Uit dit onderzoek moet blijken welk scenario het meest optimaal is voor de regio.
 2. Concept-verstedelijkingsstrategie. Deze beschrijft waar op de korte (2025), middellange (2030) en lange termijn (2040) extra huizen en werklocaties gaan bouwen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met verduurzaming van de economie, bereikbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en klimaatadaptatie.

De verstedelijkingstrategie bouwt verder op afspraken die er al liggen: de Omgevingsagenda Oost (rijk & provincies Gelderland en Overijssel), de NOVI-propositie Groene Metropoolregio (regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley), de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen en de Strategische Agenda Foodvalley 2020 - 2025 (Regio Foodvalley).

Planning

 • De colleges van de regiogemeenten hebben in 2020 de contourennotitie vastgesteld.
 • De verschillende scenario’s zijn opgesteld.
 • De bestuurlijke behandeling van de concept-verstedelijkingsstrategie volgt naar verwachting in het derde kwartaal van 2021.
 • De definitieve verstedelijkingsstrategie wordt vastgesteld tijdens het BO-MIRT (beoogd eind 2021).

Partners

Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley en de 26 gemeenten die daarbij horen, de provincies Gelderland en Utrecht, de ministeries van BZK, EZK, IenW en LNV

Meer informatie

Meer informatie over de procesbeschrijving en processchema Verstedelijkingsstratgie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 2022 (pdf, 6 MB)

Contact