Regionale Ruimtelijke Verkenning

Categorieën

 • Landschap
 • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

De ruimte die we hebben in onze regio slim benutten.

Over dit project

Er komen veel ontwikkelingen op de regio af die gevolgen hebben voor onze ruimte. We hebben meer woningen nodig, maar waar? En waar komen de windmolens die nodig zijn voor de energietransitie? Welke gebieden zetten we in voor de landbouwtransitie?

Het wordt een flinke uitdaging om al deze - soms tegenstrijdige - belangen goed af te wegen en te verknopen. Dat vraagt om regionale afstemming.

En dan speelt er ook nog veel op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Veel van deze trajecten gaan over thema’s als wonen, energie of bedrijventerreinen. Ook ligt vaak het accent op deelgebieden binnen de regio (zoals noordflank / zuidflank, Utrecht / Gelderland of stedelijk / landelijk gebied). De uitdaging is om de inzet in deze trajecten goed af te stemmen, om te voorkomen dat de uitkomsten elkaar tegenspreken.

De Regionale Ruimtelijke Verkenning en de Verstedelijkingsstrategieën Arnhem Nijmegen Foodvalley en Amersfoort hangen nauw met elkaar samen. De manier waarop de verschillende overheidslagen samenwerken in deze trajecten is grotendeels nieuw. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat we als regio on sterker kunnen inzetten voor onze gezamenlijke belangen.

Planning

Het project bestaat uit de volgende drie stappen.

 1. Stap 1: eind 2020 afgerond.
  In stap 1 maken we de basisgegevens tot 2040 op orde. We moeten meer inzicht krijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve opgaven. Daarvoor gebruiken we verschillende al lopende trajecten. Voor de opwek van duurzame energie is dat de Regionale Energie Strategie Regio Foodvalley (RES). De actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) geeft inzicht in de behoefte aan werklocaties voor de Gelderse gemeenten. Tegelijk loopt het traject van Regionaal Programmeren in de provincie Utrecht voor Wonen en Werkgelegenheid. Voor mobiliteit werkt het rijk aan het Toekomstbeeld OV 2040. De verstedelijkingstrategieën brengen de woonopgave voor onze regio in beeld. Als er nog onvoldoende beeld is of komt, is nader onderzoek nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ruimtevraag van de landbouw in onze regio. De WUR heeft de ruimtelijke opgave in beeld gebracht voor een toekomstbestendige en natuurinclusieve agrarische sector tot 2050 in onze regio.
 2. Stap 2: voorjaar 2021
  De data uit stap 1 wordt gebruikt om tot een voorstel voor regionale beelden en/of procesafspraken te komen. 
 3. Stap 3: najaar 2021
  De gegevens worden verder verrijkt en verder geanalyseerd (denk aan plekken waar we dezelfde ruimte nodig hebben voor verschillende doelen). De onderlinge afspraken worden verder uitgewerkt. 

Partners

Regiogemeenten, provincie Gelderland, provincie Utrecht

Meer informatie

Download het rapport Ruimtelijke verkenning: Behoeften en prognoses voor middellange en lange termijn (pdf, 5,43 MB)

Download hier het rapport 'Verkenning naar ruimtegebruik landbouw 2050' (pdf, 5,40 MB)

Kijk hier de Informatiebijeenkomst ‘Kaderbrief 2022-2025 & Ruimtelijke Verkenning in Regio Foodvalley’op 20 januari 2021 terug

Contact