Voortgang Strategische Agenda 2020

 

Brede welvaart in Regio Foodvalley

Wij zetten ons in voor brede welvaart in de regio. Hieronder verstaan we alles wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dit gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat bijvoorbeeld ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang, voorzieningenniveau en de woningmarkt.

Regio Foodvalley in vergelijking met het gemiddelde van alle regio's

In het ‘regioprofiel’ staan 11 thema’s die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Voor elk thema zijn indicatoren bepaald, 48 in totaal. Op de website van 'Planbureau voor de Leefomgeving' vindt u het overzicht van de resultaten.

Bekijk de resultaten

 

 

Voortgang per thema 

In de Strategische Agenda werken we aan 7 thema's. Per thema zijn concrete doelstellingen en actiepunten bepaald. Bekijk hier of de voortgang op de thema's volgens verwachting loopt.

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

 • In het Landbouwnetwerk wordt inmiddels intensief samengewerkt met landbouworganisaties, onderwijs, bedrijven, agrarisch ondernemers (jong en oud) en andere regionale organisaties.
 • We zijn onderweg naar een duurzaam perspectief. Een perspectief dat past in de landbouwvisie van Minister Schouten.
 • Begin 2020 is de opdracht gegeven aan een netwerkteam om de samenwerking aan thema’s en projecten in te richten en te stimuleren.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

 • De programmaperiode VAB deel I liep van 2017 tot 1 april 2020. Vanaf april is de tweede fase van het programma ingezet.
 • Het VAB programma deel II is gebaseerd op het Strategiedocument VAB en het geactualiseerde projectenprogramma voor 2020 en 2021.
 • Hierbinnen willen de gemeenten in Regio Foodvalley en Regio Amersfoort het tempo waarin vrijkomende bebouwing herbestemd/gesloopt wordt versnellen.
 • Daarnaast staat een slimmere samenwerking tussen de betrokken gebiedspartners centraal, door VAB meer te koppelen aan andere opgaven in het landelijk gebied.

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

 • Er is nu 3 jaar samenwerking op basis van ons Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. We kunnen trots zijn op de resultaten. 
 • Binnen het praktijkspoor is het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij opgezet (als onderdeel van het Poultry Expertise Centre PEC).
  • Met als doel om sneller haalbare en betaalbare emissiereducerende technieken beschikbaar te krijgen voor de veehouders, zodat we samen een schonere en gezondere lucht in onze regio kunnen realiseren.
  • De resultaten van het praktijkcentrumzijn beschikbaar. De technieken worden (deels) landelijk toepasbaar en vergunbaar.
  • Momenteel lopen nog 2 praktijkpilots voor 2 veelbelovende technieken waarvoor vooronderzoeken is gedaan.
 • De twee sporen van het manifest krijgen beiden een vervolg.
  • Het praktijkcentrum wordt onder spoor 1 van de Regio Deal verder uitgebouwd en zal zich op meerdere emissies gaan richten.
  • Het bestuurlijk spoor krijgt vooral een vervolg onder het Schone Lucht Akkoord. Uitvoering zal in de jaren 2020- 2023 gebeuren.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

 • Dit project is in de voorbereidende fase.
 • Er is een aanbod gedaan aan de beide provincies.
 • Er wordt nu, samen met partners, gestart met de voorbereidingen voor drie gebiedspilots en het Binnenveld.
Lees verder over dit thema

Eiwittransitie

 • Eén van de doelen is ontwikkelen van een eiwittencentrum.
  • Er is een stevig netwerk ontstaan van partijen die willen samenwerken binnen een dergelijk centrum.
  • In 2020 is het businessplan opgeleverd.
  • De eerste stappen zijn gezet om dit handen en voeten te geven.
 • Een tweede doel was om het programma te verbreden en activiteiten op te zetten rond plantaardige eiwitten.
  • Hopelijk kan er eind van 2020 nog een besluit genomen worden over een project dat als doel heeft consumenten sneller en bewuster de keuze te laten maken om ook (bestaande) plantaardige eiwitten te gebruiken. De uitvoering vindt dan plaats in 2021.

Voedselverspilling

 • Door een subsidie van LNV is een proeftuin Voedselverspilling ontstaan. Hierbinnen vinden projecten plaats met bedrijven en overheden.
  • Zoals een meting van de daadwerkelijke voedselverspilling en een voedsel-overschottenhub waar nu een onderzoek naar gestart is.
 • Inwoners krijgen steeds betere informatie over hoe ze verspilling tegen kunnen gaan o.a. door campagnes van het Voedingscentrum en in de Verspillingsvrije week van 1-7 september jl.
 • Educatie (op alle niveaus) en Overheden (in de vorm van een handreiking en kennisdeling) zijn de overige 2 poten van de proeftuin. Eind dit jaar worden de resultaten opgeleverd.

Korte Voedselketens

 • De projecten “Proeflokaal” en “GoedPunt” worden in gemeenten uitgevoerd en hebben POP3 subsidie ontvangen.
 • In september is een SIA-Raak aanvraag ingediend waarin de CHE, van Hall-Larenstein en de WUR gezamenlijk onderzoek en begeleiding willen gaan doen van een aantal korte keten trajecten.
  • O.a. ‘Eerlijk Eten uit de Streek’: een community van mensen die 80% van hun menu uit de regio wil halen in de vorm van challenges en regionale producenten.

Voeding en Gezondheid

 • De Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley is van start.
 • Rabobank, Menzis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Vallei, CHE, Alliantie Voeding en de Zorg, WUR en de RFV werken hier samen aan het tegengaan van overgewicht en gerelateerde gezondheidsproblemen (zoals diabetes type 2).
 • O.a. is er samen met de Stichting Missing Chapter een Raad van Kinderen ingericht. Deze raad heeft advies gegeven over gezonde voeding en leefstijl.
 • Ook is er focus op risicogroepen voor hart- en vaatziekten en wordt de effectiviteit van Leefstijlinterventies onderzocht.
 • Studenten van de WUR hebben in het kader van een ACT project adviezen gegeven aan gemeenten hoe het thema gezondheid en preventie integraal opgepakt kan worden.
Lees verder over dit thema

 • De concept-RES is in april aangeboden aan de gemeente, provincies en waterschappen ter besluitvorming.
 • Het proces naar een RES 1.0 in juli 2021 wordt voortgezet op basis van een doorstartdocument dat in september is voorgelegd aan de stakeholders van de RES.
 • In mei is het programma 'Verduurzaming gebouwde omgeving' vastgesteld als onderdeel van de Woonagenda.
 • Er is gestart met een bestuurlijke alliantie van gemeenten en woningcorporaties en de doorontwikkeling van het Regionaal Servicepunt Energie.
Lees verder over dit thema

De effecten van de coronacrisis

 • De coronacrisis heeft noodzaak tot innovatie van de huidige economie de regio in een stroomversnelling gebracht.
 • De mismatch tussen vraag en aanbod is groter dan ooit.
 • De inzet op een leven lang ontwikkelen is belangrijker geworden.
 • De verwachting dat de vraag naar werkzoekenden de komende periode nog verder afneemt als gevolg van de crisis.
 • Veel onder­nemers staan voor fundamentele uitdagingen en vrezen voor hun voortbestaan.
 • Met financiële steun van de provincie Gelderland zetten we daarom versneld in op de volgende 2 actielijnen.

Actielijn 1: Werk naar werk en omscholing

 • Met de verwachte stijgende werkloosheid is het belangrijk dat mensen met een baan zich nu al gaan ontwikkelen, zodat zij in de toekomst gemakkelijker ander werk vinden.
 • Omscholing biedt mogelijkheden om mensen klaar te stomen voor sectoren waar nu (en in de toekomst) juist wel werk is.
 • Het doel is het verbinden van werkgevers met overschot aan personeel aan werkgevers met personeelstekorten om daarmee het aantal nieuwe werk­zoekenden zoveel mogelijk te beperken.
  • Uitgangspunt hierbij is de keuze en inzet van het individu en dienst talenten/competenties.
  • Een effectieve arbeidsmarkt vraagt om het individu in staat te stellen zich een leven lang door te ontwikkelen, op elk niveau.
  • Hoe zorgen we ervoor dat de juiste mensen met de juiste opleidingen en competenties op de juiste plek komen?
 • Er worden verschillende initiatieven versneld om hier invulling aan te geven.

Actielijn 2: Stage-en leerbanen problematiek

 • Er is een tekort aan stages en leerbanen.
  • Een deel van de bedrijven heeft door de crisis minder werk, mist capaciteit voor begeleiding en de middelen voor leerwerkbanen.
  • De beschikbaarheid van stages en leerbanen voor MBO-studenten en werkzoekenden staat sterk onder druk.
  • Dit geldt ook voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven.
 • De instroom uit het onderwijs staat acuut onder druk door het wegvallen van stage- en leerwerkplekken.
 • De nood aan flexibel (digitaal) onderwijs om bij- en omscholing makkelijker te maken blijft onverminderd hoog.
 • Het doel is om op korte en middellange termijn meer passende stageplekken en plekken bij leerwerkbedrijven beschikbaar te maken.
Lees verder over dit thema

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

 • Het tweede jaar van de programmaperiode 2019-2022 loopt.
 • Het programma staat stevig:
  • Het aantal deelnemende mkb bedrijven groeit.
  • Verschillende werkplaatsen draaien goed (bouw, circulair inkopen).
  • Nieuwe werkplaatsen, o.a. op het gebied van waterstof zijn in voorbereiding.
 • Met dit programma is de regio goed gepositioneerd in de samenwerking met andere initiatieven buiten de regio.
 • De ambities zijn op dit moment groter dan de financiële armslag van het programma. Beide provincies zijn gevraagd om financieel en inhoudelijk deel te nemen.

Experttafels

 • Medio 2020 is dit project na vier jaar afgerond.
 • Nu wordt gewerkt om tot een samenhangende aanpak als uitwerking van de Strategische Agenda 2020 - 2025 op het thema innovatie en clustervorming te komen.
  • Het vervolg op het project experttafels, maar ook het NEON Food netwerk moeten hierin een plek krijgen.
  • Ook loopt de aanvraag voor de MKB-deal met het rijk. Als deze wordt toegekend ontstaat een multiplier op de bijdragen van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio.

Structurele samenwerking

 • Structureel brengen we partijen en organisaties bij elkaar die zich bezig houden met het stimuleren van innovatie en het verbinden van ondernemers- en kennisinstellingen.
 • Dit gebeurt via periodieke bijeenkomsten met intermediairs en aanjagers. 
Lees verder over dit thema

Werklocaties

 • In 2020 is verder gewerkt aan aantrekkelijke locaties voor bedrijven in de kennisdomeinen agrifood, ICT, zorg, maakindustrie en logistiek. Met als doel:
  • bedrijven en instellingen in alle levensfasen huisvesten en faciliteren,
  • werklocaties ontwikkelen,
  • werklocaties in samenhang zien en inzetten op complementariteit i.p.v. concurrentie.
 • Er is een vernieuwde kantorenvisie met afsprakenkader opgesteld.
  • Met als doel enerzijds het tegengaan van leegstand en anderzijds inspelen op de toekomstige vraag naar kantoren.
 • Het Perifére Detailhandels Beleid (PDV beleid) is geactualiseerd.
  • Dit draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid in de binnenstedelijke winkelgebieden.
 • Verwachting is dat eind 2020 het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) up-to-date is. Door de coronacrisis heeft dit vertraging opgelopen.
  • Hierin worden regionale afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio.
 • In 2020 is de Monitor Bedrijventerreinen over 2019 gepresenteerd.

Mobiliteit

 • In 2020 is een groot deel van de inspanningen van Programma Mobiliteit uitgegaan naar het landelijk traject ‘Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040’ (TBOV 2040). De regio bewaakt hierin de regionale belangen en vraagt aandacht voor onder meer Station Ede-Wageningen, Barneveld-Noord, Veenendaal-De Klomp en de Valleilijn.
 • De verkeersvisie Veenendaal-De Klomp is in de zomer van 2020 afgerond. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het vervolg.
 • Voor de aanpak A1-A30 is het bedrag in het mobiliteitsfonds verhoogd zodat de kosten van het MIRT-onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd niet ten koste gaan van de 1 miljoen aan cofinanciering vanuit Regio Foodvalley. In november wordt het voorkeursalternatief besproken in het bestuurlijk overleg.
 • Mobiliteitsmakelaar actief en de website van het Mobiliteitsconvenantis live.
 • Voor fietsroutes in het Binnenveldis een onderzoek afgerond als basis voor de maatregelen.
 • In 2020 is een onderzoek gestart naar de vervoerswaarde van een groot aantal gewenste OV-verbindingen in de regio. Eind 2020 verwachten we de resultaten.
 • Voor de Verkeersdesk is de eerste fase voltooid en fase 2 in uitvoering.
Lees verder over dit thema

Verstedelijkingsstrategieën

 • Regio Foodvalley neemt deel in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley en Verstedelijkingsstrategie Regio Amersfoort / Ontwikkelbeeld 2040 met het provincies Gelderland en Utrecht en Rijk
  • Dit vraagt veel ambtelijke en bestuurlijke afstemming, maar biedt op de langere termijn kansen.
  • Belangrijk is dat we inzicht krijgen in de ruimtelijke uitdagingen en keuzemogelijkheden in onze regio voor de langere termijn.
  • Maar ook dat we inzet krijgen van het Rijk voor de uitdagingen die de regio niet alleen aan kan (zoals infrastructuur). 
 • De eerste fase van de regionale ruimtelijke verkenning is vlak voor de zomer gestart. Deze brengt de ruimtelijke opgaven in beeld. Zo zijn we goed voorbereid, ook in bovenregionale trajecten als de verstedelijkingsstrategieen.

Regionale woonagenda

 • Bestaat uit 6 inhoudelijke thema’s waarop gemeenten, corporaties en marktpartijen intensief samenwerken.
 • Instrument van de woonagenda is de regionale vastgoedmonitor.

Aandacht voor natuur en landschap

 • Dit is een nieuw onderwerp binnen de regionale samenwerking. De organisatie van de samenwerking voor dit domein gaan we de komende periode verder vormgeven. 
 • Het belang hiervan wordt door de ruimtelijke vraagstukken die er spelen onderstreept.
Lees verder over dit thema