Voortgang Strategische Agenda 2023

Update november 2023

In de Strategische Agenda werken we aan zeven thema's. Per thema zijn concrete doelstellingen en actiepunten bepaald. Bekijk hier of de voortgang op de thema's volgens verwachting loopt.

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Landbouwnetwerk Regio Foodvalley In uitvoering n.v.t.
Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij In uitvoering 100%
Schone Lucht Akkoord (pilots) In uitvoering 25%
Beleidsmatige samenwerking en actualisatie functieverandering (VAB) In uitvoering 80%
Circulaire toekomst VAB (fase 1 en 2) In uitvoering 60%
IBP-projecten (Gebiedsprocessen, werkateliers, living lab) In uitvoering 90%
Regionaal Perspectief Landelijk Gebied In uitvoering 75%
 • Landbouwnetwerk Regio Foodvalley
  Regio Foodvalley is partner in dit netwerk van agrifood ketenpartners. Gezamenlijk wordt gezocht naar activiteiten die wenselijk en nodig zijn voor een toekomstbestendige voedselproductie in een vitaal landschap. Dat leidt tot diverse initiatieven. Het Landbouwnetwerk wordt ook benut voor de dialoog over het Regionaal Perspectief voor het Landelijk Gebied. Het netwerk is begin 2020 gestart voor in eerste instantie 3 jaar, dus t/m 2022. Eind 2022 is besloten het netwerk voort te zetten. Omdat het een langjarig netwerk is, is een realisatiepercentage niet aan de orde. Het is wel zo dat in achterliggende 3,5 jaar minder projecten vanuit de Regio Foodvalley zijn meegefinancierd dan aanvankelijk verwacht werd. In september 2022 heeft het Algemeen Bestuur dan ook besloten het hiervoor gereserveerde budget vanaf 2023 in te zetten voor het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied. Een restantbudget kan nog direct voor projecten van het Landbouwnetwerk worden ingezet.
 • Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij
  In 2020 is de projectperiode afgerond. De uitvoering via de vergunningverlening wordt doorgezet. Het praktijkgedeelte wordt vervolgd onder spoor 1 van de Regio Deal Foodvalley (Landbouwtransitie), in het werkpakket emissiereductie.
 • Schone Lucht Akkoord
  In 2020 hebben we als regio het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend, en de afzonderlijke gemeenten hebben dit in 2021 bekrachtigd bij het ministerie. In 2021 is een uitvoeringsplan opgesteld. In de zomer van 2023 is de eerste pilot met succes afgerond. Dit betreft het ontwikkelen en testen van een format voor het opstellen van fijnstofreductieplannen op bedrijfsniveau. Eind 2023 is gestart met een pilotproject m.b.t. houtstook, waarbij particulieren subsidie kunnen krijgen voor het verwijderen van het rookkanaal. Daarnaast is een aanvraag gedaan voor een pilot m.b.t. “scherper vergunnen”, wat met name betrekking heeft op een emissie-apk voor stallen.
 • Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB):
  In 2017-2020 is het Programma VAB uitgevoerd en afgerond. Na het aflopen hiervan is in 2021 door de Stuurgroep gekozen voor twee vervolgprojecten:
  • Beleidsmatige samenwerking VAB en functieverandering: Het doel is om te komen tot een op elkaar afgestemd functieveranderingsbeleid en gezamenlijke aanpak binnen de gemeenten van Regio Foodvalley en Regio Amersfoort en daarmee ook in de beide provincies. Deze actualisatie en afstemming is inhoudelijk bijna afgerond, waarna de vaststelling kan starten.
  • Circulaire toekomst VAB: Dit project heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het sluitend krijgen van circulaire ketens in de regio, een businesswaardemodel te creëren voor het slopen van stallen, onderzoek te doen naar relevante regelgeving en financiële stimulansen. Uit de resultaten blijkt tot nu toe dat er inhoudelijk voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten in de vorm van een experiment met een fysiek tussenstation voor vraag en aanbod van materiaal uit VAB-locaties. Medio 2023 is gestart met de verkennende fasen 1 en 2. Daaruit zal volgen of fase 3 “uitvoering” wordt gestart. Mogelijk vergt die fase aanvullend budget.
 • IBP-projectenGebiedsprocessen Binnenveld, De Valk en Veenhuizerveld
  De samenwerkende overheden (rijk, Regio Foodvalley, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe) zijn een aantal deelprojecten gestart:
  • Pilots gebiedsprocessen De Valk en Veenhuizerveld
  • Werkateliers ‘boerderij van de toekomst’
  • Toepassing deltaplan agrarisch waterbeheer in het Living Lab GEUS
   Deze deelprojecten zijn afgerond of eindigen eind 2023.
 • Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)
  In 2021 is, mede als uitwerking van de Regionale Ruimtelijke Verkenning, het initiatief genomen om te komen tot een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied in onze regio. Vanuit het Regeerakkoord en het in voorbereiding zijnde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is begin 2022 besloten het perspectief te richten op de integrale ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee beoogt dit perspectief de vertaling te worden van het NPLG en het provinciale (NPLG-)gebiedsplan naar de Regio Foodvalley. In september 2022 is door het Algemeen Bestuur de Contourennotitie vastgesteld en is de uitwerking gestart, samen met de relevante stakeholders en andere deskundigen. Voorjaar 2023 is een Groeidocument opgesteld en voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraden voorgelegd. Streven is dat een concept RPLG voor de kerst van 2023 aan de stakeholders wordt voorgelegd voor reactie.
Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley In uitvoering 100% ⚠️
Korte voedselketens In uitvoering 50%
Network for Insect Knowledge In uitvoering 75% ⚠️
 • Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley
  Er is een programmamanager aangesteld om met de partners van de coalitie projecten en bijeenkomsten te organiseren rond het thema preventie. In 2022 is een Lerend Netwerk voor ambtenaren opgestart, met 4x per jaar een bijeenkomst met thema’s die voor gemeenten relevant zijn. Daarnaast is er ook een lerend netwerk voor het thema bedrijfsvitaliteit gestart begin 2022. Eind 2023 loopt de termijn van de Coalitie Preventie af. Er wordt op dit moment gekeken hoe en onder welke organisatie(s) de activiteiten van de Coalitie het beste voortgezet kunnen worden. Er wordt een goede relatie met de gemeenten gemaakt vanuit het SPUK/GALA en het Regioplan (preventie en zorg). Ook de uitkomsten van de Regiodeal (spoor 2: gezondheid en voeding) krijgen hier een plaats.
 • Korte voedselketen
  In 2021-2023 zijn een vijftal bijeenkomsten gehouden met korte-keten producenten en verwerkers (onder andere Eerlijk Eten uit de Streek, Valleigroenten, Bakkersgrondstof, Rabobank) om behoeften op te halen en samenwerking te bevorderen. Er is een concept Agenda Korte Ketens opgesteld, als meerjarenprogramma en als kapstok voor uitvoering. Het thema is complex omdat het raakt aan Voedsel, Landbouw, Ruimtelijke Ordening en Circulaire Economie. Onderlinge afstemming en het inregelen van een aantal goede randvoorwaarden voor projecten is daarbij onontbeerlijk. Daarom is het Platform Korte ketens als samenwerking van o.a. de Regio Foodvalley, het Living Lab Circulair, verschillende gemeenten (o.a. Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel) en het Agronetwerk Regio Foodvalley actief. Vanaf mei 2022 mei is een groep van zo’n 30 korte keten producenten onder de naam Vallei Proef Lokaal aan de slag gegaan met marketing en communicatie. Zij worden gecoacht en zetten individueel en gezamenlijk verkoopkanalen op. Ideeën die daarnaast worden ontwikkeld gaan o.a. over producten in de supermarkt, maaltijdboxen en evenementen.
 • De naam van het HIK is veranderd in NIK (Network for Insect Knowledge, dit doet de activiteiten meer eer aan). Het basisbudget is gegroeid, door deelname van meer provincies. Om alles te doen wat we willen is nog meer budget nodig, daar wordt ook naar gezocht via verschillende kanalen.
Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Warmtetransitie conform NPLW, inclusief Samenwerkende energieloketten In uitvoering 25%
Grootschalige Duurzame Opwek en RES-proces In uitvoering 25% ⚠️
Energiesysteem en netcongestie In uitvoering 25% ⚠️
Zon op dak en restgronden & Regionaal Energieteam Bedrijven In uitvoering 50%
Maatschappelijke betrokkenheid, communicatie en Energiegemeenschappen In uitvoering 25%

Het programma Energietransitie/RES staat in deze fase in het teken van uitvoering van de RES 1.0 en voorbereiding van een nieuw besluitvormingsproces voor het herijken van de RES. Hiervoor zijn 5 werkgroepen ingericht, langs de inhoudelijke lijnen:

Algemeen:

Door de afgeroepen netcongestie, de bestuurlijke wisseling, de ontwikkeling rondom de Wespendief en de tussenbalans van de provincie Utrecht, is de onduidelijkheid rondom het behalen van de ‘Duurzame Opwek doelstellingen’ toegenomen. Deze onduidelijkheid zullen t de komende maanden weggenomen moeten worden om de RES-doelstellingen voor 2030 (vergunningverlening Wind-op-Land voor 1 januari 2025) te kunnen behalen.

Daarnaast is zijn de ontwikkelingen m.b.t. netcongestie als urgent te duiden. Hiervoor worden momenteel diverse aanpakken en activiteiten ontwikkeld. Naast de korte termijn ontwikkelingen in het kader van netcongestie heeft het programma Energietransitie/RES samen met de Verstedelijkingsstrategie 2040 een opdracht uitgezet voor de ontwikkeling van een Energiebeeld van de Toekomst 2040.

De ontwikkelingen met betrekking tot het Regionale Energieteam Bedrijven zijn positief te noemen. Zie daarvoor ookhet verslag in de Barneveldse krant.

Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Fase Realisatie Voortgang Budget
Energietransitie Academie In uitvoering 50%
Onderzoek HR-ondersteuning MKB In uitvoering 25%
Gelrepact projecten In uitvoering 50%
The Boardroom 2023-2024 In uitvoering 25%
Digital Days 2023 Afgerond 100%
Techniekdag 2023 Afgerond 100%
Onderzoek monitoring en evaluatie HCA Afgerond 100%
Communicatieplan HCA Afgerond 100%
 • Energietransitie Academie
  Een van de pijlers binnen de Human Capital Agenda (HCA) is de ontwikkeling van een Energietransitie Academie. De afgelopen maanden zijn twee kwartiermakers aan de slag gegaan met het opzetten van een netwerk van onderwijspartijen en bedrijven met als doel een betere aansluiting in opleidingsvraag en -aanbod binnen de energietransitie. Hiervoor is veel vooronderzoek gedaan, is er gesproken met onderwijsinstellingen en ondernemers, is er een klankbordgroep opgesteld, en zijn bijeenkomsten georganiseerd. Op basis van de uitkomsten is er besloten om te richten op de koplopers binnen de sector en gaandeweg andere bedrijven te laten aanhaken. Op deze manier komt er vaart in de uitvoering van het project, terwijl er ruimte blijft voor opschaling. In 2024 zal dit traject worden voortgezet.
 • Onderzoek HR-ondersteuning MKB
  Binnenkort start de CHE met een onderzoek naar goed werkgeverschap. Dit onderzoek loopt door tot in 2024, waarbij deelresultaten tussentijds worden opgeleverd. Op basis van de resultaten kunnen we binnen de HCA een duurzame en regiogerichte aanpak ontwikkelen gericht op de meest passende manieren om MKB met een kleine HR capaciteit te ondersteunen.
 • Gelrepact projecten
  Ondertussen zijn alle projecten die vanuit het Gelrepact gefinancierd worden volop in de uitvoeringsfase. Een van deze projecten is het Oriëntatiecarrousel Energietransitie. Hierbij kunnen geïnteresseerden fysiek kennis maken met de verschillende disciplines binnen de energietransitie en zich laten informeren over de opleidingsmogelijkheden. De uitvoering van dit project vindt in onderlinge afstemming met de Energietransitie Academie plaats.
  Andere Gelrepact projecten binnen Regio Foodvalley zijn: Leven Lang Ontwikkelen met de FAN, Wervinscampagne in de Bouw, Scholingsvouchers voor Werkenden en Kiesjekansdag.
 • The Boardroom
  The Boardroom maakt het mogelijk voor jongeren om laagdrempelig en in korte tijd een deep dive in ondernemerschap te maken. Zo krijgen ze een nieuw perspectief op de kansen en mogelijkheden die de regio biedt op het gebied van ondernemerschap, loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei.
 • Digital Days en Techniekdag
  Digital Days en Techniekdag zijn beiden evenementen die jongeren bekendmaken met baan en ontwikkelingskansen in de regio. Digital Days richt zich op de ICT-sector, en Techniekdag op de techniek.
 • Onderzoek monitoring en evaluatie HCA
  Om de kwaliteit van het programma en de onderliggende projecten te borgen is er een raamwerk ontwikkeld voor monitoring en evaluatie, welke op 29 september door de stuurgroep HC is vastgesteld. De tools en kaders die hieruit voortkomen stellen ons in staat om lopende projecten waar nodig tijdig bij te sturen. Ook kunnen de resultaten makkelijk worden gedeeld met alle betrokken binnen de HCA.
 • Communicatieplan HCA
  Om de HCA en bijbehorende activiteiten beter zichtbaar en toegankelijk te maken is er een communicatieplan opgesteld met daarin onder andere richtlijnen voor communicatie door projectpartners. Ook dit communicatieplan is door de stuurgroep HC op 29 september vastgesteld. Doel is om kruisbestuiving tussen de verschillende HC projecten bevorderen en een betere verbinding met de doelgroepen creëren.
Lees verder over dit thema Naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Living Lab Regio Foodvalley Circulair In uitvoering 75%
Werkplaats Bouw In uitvoering 100%
Werkplaats Meetbaarheid In uitvoering 100%
Werkplaats Industrie In uitvoering 100%
Werkplaats Circulaire voedselketens In uitvoering 100%
Werkplaats Waterstof In uitvoering 100%
Innovatieprijs In uitvoering 100%
Innovatiemonitor In uitvoering 75%
Human Capital initiatieven MKB-deal In uitvoering 75%
 • Living Lab Regio Foodvalley Circulair
  Het Living Lab is in 2019 gestart met een vierjarig programma. In februari 2023 is een nieuw programma gestart met zowel bestaande als nieuwe partners voor de periode 2023-2026. De thema’s Bouw, Industrie, Waterstof en Circulaire Voedselsystemen worden via een community of practice benadering uitgewerkt. Daarnaast zijn er ook thema’s die ad hoc in bijeenkomsten en dergelijke worden behandeld, denk aan sociale woningbouw en reststromen op bedrijventerreinen. Ook worden er algemene instrumenten ontwikkeld zoals een bedrijfsscan en mastercourse en wordt aan ketenprojecten gebouwd. Er zijn ruim 50 partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid aangesloten.  Het Living Lab Circulair organiseert matching tussen onderwijs en bedrijfsleven, netwerkmogelijkheden en communicatie. Er is een loket voor vragen van partners, we ondersteunen MKB-bedrijven bij hun innovaties en zorgen voor inspiratie en kennisdeling. We werken in Gelderland met andere regio’s en partners samen onder het platform CIRCLES en in Utrecht via Midden Nederland Circulair.
 • Werkplaats Bouw (in huidige programma Community of Practice Bouw)
  De werkplaats Bouw komt ca. 4x per jaar samen en het aantal deelnemers bedraagt zo'n 10-20 per keer met focus op bedrijven. De werkplaats wordt uitgevoerd door Cirkelstad. Er worden concrete business kansen rondom projecten opgepakt, maar ook met gemeenten gesproken over o.a. aanbestedingen. In 2023 en 2024 focussen we op Het Nieuwe Normaal en op het doen van audits bij 10-15 gebouwen die door bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten zijn opgeleverd. Dit levert landelijk een goede benchmark op en een gezamenlijke taal voor circulariteit.
 • Werkplaats Industrie
  In de werkplaats lopen een aantal ketenprojecten zoals voor Circulair Beton en voor e-waste. Daarnaast vindt uitwerking plaats van een aantal vraag-aanbod matches die tijdens een symbiosebijeenkomst rond 2 bedrijventerreinen in april 2023 zijn gemaakt. We zorgen voor vertaling van behoeften van (MKB) bedrijven naar o.a. studentenprojecten, onderzoek en projecten.
 • Werkplaats Circulaire Voedselketens
  De werkplaats Circulaire Voedselketens is nauw verbonden met het programma Voedseltransitie voor de thema's korte ketens en voedselverspilling. Er zijn jaarlijks verschillende bijeenkomsten met focus op thema's als korte ketens, voedselverspilling en projecten. Eind 2023 gaat er door het inzetten van slimme meetsystemen van Orbisk gemeten worden hoeveel voedsel in professionele ketens (restaurants ed.) verspilt wordt en hoe dat gericht is terug te dringen. Ook wordt er gewerkt aan kansrijke ketens rondom brood, groenten en agrarische reststromen. Er wordt gewerkt aan een sociale verspillingshub met supermarkten en er is jaarlijks veel aandacht voor de Verspillingsvrije week en projecten met leerlingen van het Voortgezet- en Beroepsonderwijs.
 • Werkplaats Waterstof
  De werkplaats Waterstof is eind 2020 als thema toegevoegd en heeft een grote groep belangstellenden die deelneemt, focus ligt op transport. Tot en met oktober 2023 zijn tien bijeenkomsten geweest, waaronder een excursie naar waterstofinitiatieven in buurregio's en een themabijeenkomst rondom vergunningen op IPKW in Arnhem. Zowel inventariseren van de interesse, het uitwerken van concrete cases als het streven naar een vulpunt in de Regio Foodvalley is doel van de bijeenkomsten.
 • Innovatieprijs Regio Foodvalley
  Op 11 oktober 2023 werd voor de derde keer de Innovatieprijs Regio Foodvalley uitgereikt In 3 categorieën; Innovatieprijs, ICT Award en de Young Talent Award. Saia Agrobotics uit Wageningen heeft de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2023 gewonnen met een bijzondere oplossing voor personeelstekorten in de glastuinbouw. Zij sturen niet robots de jungle in, maar halen de plant naar de robot. De publieksprijs ging naar Upstream Foods uit Wageningen. Zij maken smakelijke alternatieve vis door stamcellen toe te voegen aan plantaardig eiwit. De juryprijs van de ICT Award ging naar BFG Warehousing uit Nijkerk. Zij hebben een handige ‘forecasting tool’ bedacht voor de fresh food-sector waarmee voedselverspilling in de retail kan worden teruggedrongen. De winnaar van de publieksprijs is Aryzon World uit Ede, dat training en onderwijs ontwikkelt voor uniek denkende medemensen met labels als ADHD, ADD, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid en meer. De Young Talent Award ging naar Itsy Cycle (Baby & Kids) uit Ede, een initiatief van Chesley Verbond. Als jonge moeder ontdekte ze dat babyspullen maar kort worden gebruikt en bijna nooit gerecycled. Ze bedacht een gebruiksysteem voor elke fase van het jonge leven, gekoppeld aan begeleiding en contactmogelijkheden voor jonge moeders.
 • Innovatiemonitor Regio Foodvalley
  Dit jaar is het derde en vierde magazine van de Innovatiemonitor Regio Foodvalley uitgekomen. Het magazine bevat diverse insirerende verhalen van ondernemers. Er zijn meet-ups georganiseerd en innovatielessen opgehaald over keteninnovatie in de legpluimveesector en de boerderij van de toekomst. Dit jaar is ook de kwantitatieve kant van innovatie onderzocht. Eind 2023 wordt dit onderzoek opgeleverd en beschikken we over een kwantitatieve innovatiemonitor. In 2027 voeren we dit onderzoek weer uit. Zo krijgen we een beeld van hoe innovatief we zijn in de regio.
 • Human Capital initiatieven MKB-deal
  Met inzet van de MKB deal versterken en verbinden we Human Capital initiatieven in de regio, zoals: Barneveld Tomorrow, Food Academy Nijkerk, Digilab, Barneveldse Techniek Opleiding en ICT Campus. Dit doen we door de samenwerking en zichtbaarheid van de verschillende Human Capital initiatieven te vergroten, talent door te verwijzen naar het juiste initiatief, de inzet van een verbinder die de bestaande lokale initiatieven aan elkaar weet te verbinden om zo het bereik van die initiatieven te vergroten en nieuwe initiatieven verder te ontwikkelen en het stimuleren van digitale transformatie van mkb bedrijven. We ondersteunen projecten met financiële middelen uit de MKB-deal die een cross-over vormen tussen de verschillende initiatieven. We sluiten dit jaar af met een Talent Event georganiseerd door de betrokken Human Capital initiatieven in de regio.
Lees verder over dit thema Ga naar projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Kantorenvisie en Afsprakenkader kantoren In uitvoering 100%
Monitor bedrijventerreinen In uitvoering 100%
Perifere Detailhandels Vestigingen Beleid (PDV) In uitvoering 100%
Regionaal Programma Werklocatie (RWP) In uitvoering 100%
Aanpak knooppunt A1-A30 In uitvoering 25% ⚠️ ⚠️
Fietsroutes Binnenveld In uitvoering 75%
Mobiliteitsconvenant In uitvoering 100%
Rijnbrug In uitvoering 50% ⚠️
Verkeersdesk Regio Foodvalley In uitvoering 100%
Bereikbaarheidsagenda 2023 - 2026 In uitvoering 100%
 • Kantorenvisie en afsprakenkader kantoren
  Het doel is tot een gedifferentieerd aanbod aan kantoren en kantoorlocaties komen, dat aansluit op de toekomstige vraag naar kantoren en bijdraagt aan het realiseren van de ambities van Regio Foodvalley. Dat is belangrijk voor een goed vestigingsklimaat. Het beleid geeft antwoord op de vraag: Welke kantoorlocaties zijn nodig om de ambities van de Regio Foodvalley maximaal te realiseren en tegelijkertijd het lokale en regionale bedrijfsleven optimaal te blijven accommoderen? Deze afspraken zijn vastgelegd in een kantorenvisie en afsprakenkader. In 2024 gaan we het kantorenbeleid actualiseren.
 • Monitor bedrijventerreinen
  Het doel van de monitor bedrijventerreinen is om de regiopartners inzicht te geven in de recente uitgifte van kavels op bedrijventerreinen. We gaan zorgvuldig om met de schaarse ruimte en monitoren daarom jaarlijks de ontwikkeling van de werklocaties/bedrijventerreinen. Zo maken we de uitwerking van onze ambities inzichtelijk en kunnen tijdig interventies doen op beleid naar toekomstbestendige werklocaties. De monitor bevat o.a. informatie over de uitgifte per bedrijventerrein in het voorgaande jaar, over de herkomst van de betreffende bedrijven, over de economische sectoren waarin ze actief zijn en over de gemiddelde kavelomvang. Zo geeft de monitor een onderbouwd kwantitatief en kwalitatief inzicht in de recente uitgifte. In het kader van duurzame verstedelijking en toekomstbestendige bedrijventerreinen geeft de monitor ook inzicht in de status van de locaties die bedrijven achterlaten en de plannen die er zijn om daarnaartoe te werken (door o.a. revitalisering en herstructurering). Inspirerende initiatieven die bijdragen aan duurzame verstedelijking en toekomstbestendige werklocaties krijgen een plek in de monitor. In het najaar van 2023 wordt de monitor bedrijventerreinen over 2022 gepresenteerd.
 • Perifere detailhandelbeleid (PDV)
  Actueel PDV beleid draagt bij aan de leefbaarheid door leegstand in de binnenstedelijke winkelgebieden te voorkomen. De acht gemeenten voeren hetzelfde beleid uit en hebben hierover regionale afspraken gemaakt. Als gemeenten hier verschillend mee om zouden gaan dan is er kans dat een beleidskeuze in één van de gemeenten negatieve invloed heeft op de winkelgebieden in andere gemeenten in de regio.
 • Regionaal programma werklocaties (RPW)
  Het doel is voldoende toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit, waarbij de toekomstige marktbehoefte (volgens de prognoses) het uitgangspunt is. In 2022 hebben we die visie en het RPW geactualiseerd. De omvang en het soort ruimtevraag verandert daarbij, denk aan een circulaire economie, energietransitie, robotisering en digitalisering. Het goed begrijpen en kunnen vertalen van de impact van deze trends op de ruimtevraag van bedrijven is cruciaal voor een toekomstbestendige voorraad werklocaties. We zijn de slag met de uitvoering van de acties uit het regionaal programma werklocaties.
 • Aanpak knooppunt A1-A30
  In 2023 is duidelijk geworden dat de aanleg van de knooppunten A1/A30 en A1/A28 (Hoevelaken) voor onbepaalde tijd gepauzeerd worden in verband met tekort aan geld, menskracht en stikstofruimte. In het jaarlijkse overleg van de regio’s met het rijk hierover (BO MIRT van 2023) zijn afspraken gemaakt over mitigerende maatregelen. De gemeenten zorgen samen met de regio voor het nakomen van de afspraken. Onderzoek wijst uit dat het pauzeren van de aanleg van de knooppunten niet alleen leid tot nóg meer verkeer op de A12, maar ook een veel zwaardere belasting van het onderliggend netwerk met zich meebrengt. Regio Foodvalley wil dit samen met de provincies Utrecht en Gelderland bespreekbaar maken bij het Rijk voor het samen aanpakken van de knelpunten.
 • Fietsroutes Binnenveld
  De werkgroep Fietsen in het Binnenveld werkt aan maatregelen om de situatie voor fietsers in dit gebied te verbeteren.  In 2023 zijn de hoofdroutes in kaart gebracht en is met de Nationale Bewegwijzeringsdienst een bebordingsplan gemaakt. Met de uitvoering daarvan wordt in 2024 de wayfinding sterk verbeterd. In 2023 is gestart met een pilot om met knip(s) doorgaand auto-sluipverkeer te verminderen bij Wageningen en Rhenen. Dit wordt verder uitgevoerd in 2024. Deze maatregelen sluiten logisch aan bij de visie uit de verstedelijkingsstrategie en het gebiedsproces Binnenveld.
 • Werkgeversbenadering Regio Foodvalley
  In 2019 was de start van de werkgeversbenadering door de ondertekening van het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley door overheids- en onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven die met elkaar afgespraken te werken aan duurzame mobiliteit door het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bike gebruik en openbaar vervoer. De mobiliteitsmakelaar ging aan de slag met de inzet om de werkgevers te informeren, inspireren en  ondersteunen. ‘Thuiswerken’ werd daar door corona als thema aan toegevoegd. Tevens zijn ook in 2023 diverse maatregelen en acties uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een fietsstimuleringsprogramma en de ‘Fiets naar je werkweek’ en de daarbij behorende app LovetoRide.  De stappen die Regio Foodvalley de komende periode wil zetten zijn gericht op de bredere regionale opgave. Regio Foodvalley sluit daarbij aan op de visie op mobiliteit en bereikbaarheid en de ambities van de provincies Gelderland en Utrecht. En uiteraard op de overheidsdossiers op het gebied van mobiliteit. De normerende regeling (CO2 reductie werkgebonden mobiliteit), Minder Hinder aanpak, Fietsstimulering (‘Kort ritje? Da’s zo gefietst’) en Spreiden en mijden (hybride en/of gespreid reizen).
 • Rijnbrug
  De Rijnbrug is een bovenregionale verbinding die Gelderland en Utrecht met elkaar verbindt en erg belangrijk voor de bereikbaarheid van onze regio. Er ligt een bestuurlijk akkoord om de Rijnbrug te verbeteren en het budget is beschikbaar. In de zomer 2023 heeft provincie Utrecht, in overleg met provincie Gelderland, een opdracht gegeven aan een adviesbureau om de stikstofopgave bij project verbreding Rijnburg opnieuw te berekenen en ook de kansrijkheid van oplossingen in beeld te brengen. Als er zicht is op een oplossing volgt een projectbesluit met bijbehorende procedures en de voorbereiding van de aanbesteding. Verwachting periode realisatie verbreding: 2027-2028. De regio zet zich in voor koppelkansen, bijvoorbeeld met de rondweg Veenendaal.
 • Verkeersdesk Regio Foodvalley
  De regio zet de Verkeersdesk de komende jaren centraal in het data gedreven werken in het mobiliteitsdomein, tenminste op de regionale bereikbaarheidsopgaven en maatschappelijke opgaven zoals benoemd in de Bereikbaarheidsagenda. Daarvoor heeft de regio gezorgd dat de Verkeersdesk weer up to date is en beschikt de regio begin 2024 over een regionaal verkeersmodel. Deze twee tools vormen samen de Toolbox Datagedreven werken.
 • Bereikbaarheidsagenda 2023 - 2026
  In 2023 is de nieuwe Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026 uitgekomen. In de nieuwe agenda zijn recente ontwikkelingen meegenomen, zoals de afspraken over CO2-reductie en de gevolgen voor mobiliteit als gevolg van de plannen voor grootschalige woningbouw in de Regio Foodvalley. 
Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Uitvoering Woondeal Foodvalley In uitvoering 25% ⚠️ ⚠️
Regionaal actieprogramma Wonen In uitvoering 75%
Versnelling (betaalbare) woningbouw In uitvoering 50% ⚠️
Woondeal 2.0 Van start in 2024 0%
Regionale woonzorgvise/huisvesting aandachtsgroepen Van start in 2024 0%
Stichting Vastgoedmonitor In uitvoering 75%
Regionale ruimtelijke verkenning In uitvoering 75%
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley In uitvoering 50%
Grootschalige Woningbouw Gebied (GWG) / Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) In uitvoering 75%
 • Uitvoering Woondeal Foodvalley
  De Woondeal Foodvalley is in maart 2023 tussen rijk, provincies, regio en gemeenten gesloten. Hierin worden afspraken gemaakt over aantallen nieuw te bouwen (betaalbare) woningen. De woningcorporaties en marktpartijen hebben steunverklaringen uitgebracht. We werken nu aan de uitvoering van de afspraken uit de Woondeal. Realisatiecijfers over 2022 op het gebied van betaalbare woningen zijn op orde. De randvoorwaarden (o.a bereikbaarheid, netcongestie, onrendabele toppen, stikstof) die nodig zijn voor onze woningbouwopgave vragen doorlopend aandacht. We werken momenteel aan een uitvoeringsprogramma Woondeal samen met onze stakeholders. In de loop van 2024 wordt aan een nieuwe Woondeal 2.0 gewerkt met aanvullende afspraken bv op het gebied van wonen zorg.
 • Regionaal Actieprogramma Wonen
  Nu de Woondeal Foodvalley is gesloten, worden gemeenten en regio op behaalde resultaten aangesproken en gaat de financiering vanuit rijk en provincie via de Woondeal lopen, is besloten het regionale actieprogramma wonen te gaan afsluiten. Onze ambtelijke en bestuurlijke capaciteit kan dan gericht worden ingezet op de uitvoering van de Woondeal. Enkele losse onderdelen uit het regionale actieprogramma zullen hierin worden opgenomen.
 • Versnelling (betaalbare) woningbouw
  In de Woondeal Foodvalley staan vergaande afspraken op het gebied van betaalbare woningbouw. We zijn met woningcorporaties en marktpartijen in gesprek hoe we deze gestalte kunnen geven in een tijd van veranderende marktomstandigheden. Woningcorporaties en marktpartijen hebben samen met provincies, gemeenten en rijk een plek aan de regionale versnellingstafel. We zoeken naar manier om projecten op korte en middellange termijn te kunnen versnellen of vlot te trekken. Daarnaast vindt op regelmatig basis bestuurlijk overleg plaats tussen woningcorporaties, provincies, BZK en gemeenten om invulling te geven aan de afspraken Woondeal.
 • Regionale afspraken huisvesting aandachtsgroepen, regionale woonzorgvisie
  In de Woondeal 2.0 wordt verwacht dat regio’s afspraken maken over de huisvesting van aandachtsgroepen bv via een regionale woonzorgvisie of regionaal afgestemde afspraken daarover. Dit traject wordt in 2024 regionaal en samen met de provincie Gelderland en Utrecht opgepakt.
 • Woondeal 2.0
  In 2024 wil BZK met provincie, regio en gemeenten nieuwe en aanvullende afspraken maken over waar de grote (betaalbare) woningbouwopgave dient te landen. Hierbij zullen de randvoorwaarden, zoals bereikbaarheid, netcongestie, stikstof en onrendabele toppen nadrukkelijk aan de orde komen als randvoorwaardelijk voor de opgave. Daarnaast zullen de hierboven genoemde regionaal afgestemde afspraken over de huisvesting van aandachtsgroepen onderdeel zijn van de Woondeal 2.0.
 • Stichting Vastgoedmonitor
  De Stichting Vastgoedmonitor organiseert jaarlijks een groot symposium Foodvalley met een analyse en trends van onze regionale woningbouwcijfers. Daarnaast organiseert zij twee themasymposia in voor- en najaar. De Stichting Vastgoedmonitor is een publiek-private samenwerking en fungeert als belangrijke netwerkorganisatie in Regio Foodvalley, waarbij partijen tevens veel kennis en informatie uitwisselen.
 • Regionale Ruimtelijke Verkenning
  Inmiddels is het eerste deel van de Regionale Ruimtelijke Verkenning (Gedeelde Waarde) afgerond vastgesteld door de raden. Op dit moment vindt verdere uitwerking plaats, onder meer door het Regionaal Programma Landelijk Gebied (voorheen Landbouwperspectief) en verschillende onderzoeken die mede inbreng vormen voor de Verstedelijkingsstrategie en het Ontwikkelbeeld. De contourennotitie van het Regionaal Programma Landelijk Gebied ligt nu voor wensen en bedenkingen voor bij de raden.
 • Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley - NOVEX-gebied Arnhem Nijmegen Foodvalley
  Eind 2021 is het Verstedelijkingsconcept (deel I van de Verstedelijkingsstrategie) door alle 26 raden en twee staten vastgesteld. In 2022 heeft besluitvorming door raden plaatsgevonden over de opgavebeschrijvingen en onderzoeksagenda’s van de gebiedsuitwerkingen (deel II van de Verstedelijkingsstrategie). In 2022 zijn op basis hiervan langjarige samenwerkingsafspraken met Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en regiogemeenten gemaakt. De Verstedelijkingstrategie heeft geleid tot de aanwijzing door het Rijk als één van de 16 NOVEX-gebieden in Nederland. Dit zijn gebieden waar ruimtelijke opgaven groot en complex zijn. Voor dit NOVEX-gebied is een Ontwikkelperspectief opgesteld en wordt er nu gewerkt aan een gezamenlijke Uitvoeringsagenda.
 • Grootschalige Woningbouw Gebied (GWG) / Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX)
  In juni 2022 is Regio Foodvalley ook toegevoegd aan de lijst van 17 gebieden waar veel woningbouw plaatsvindt. Voor de bereikbaarheidsopgaven die de woningbouw in deze gebieden met zich meebrengt, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In het voorjaar van 2023 zijn voor deze gebieden ook middelen beschikbaar gesteld om enkele aanvullende gebiedsmaatregelen te nemen. De betreffende gemeenten zorgen voor cofinanciering. Met het rijk maken we de benodigde afspraken, zodat deze middelen naar verwachting begin 2024 uitgekeerd kunnen worden.
Lees verder over dit thema Bekijk de projecten

Overige voortgang

Grüne Woche

In januari 2023 bracht Regio Foodvalley, samen met AgriFood Capital uit Noord-Brabant en Greenport Venlo uit Noord-Limburg, een bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn. De drie regio’s werken onder de naam ‘FoodNL’ samen aan projecten op een tweetal thema’s: eiwittransitie en voedsel & gezondheid. We zoeken daarvoor ook de samenwerking in Europa en het bezoek aan de Grüne Woche was onder meer bedoeld om met andere Europese regio’s contacten te leggen om onze projecten in gezamenlijkheid verder te ontwikkelen. Daarnaast ontmoetten wij Kamerleden, gedeputeerden, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en ministeries. René Verhulst bood, samen met de bestuurlijke vertegenwoordigers van AgriFood Capital en Greenport Venlo, een informatiebord over FoodNL aan minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) aan. Lees hier het nieuwsartikel: Regio Foodvalley met FoodNL aanwezig op de Grüne Woche.

Verkiezingsdebat

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 organiseerden Regio Foodvalley, LTO Noord Gelderse Vallei, het AJK (Agrarisch Jongeren Kontakt) en de PJGU (Plattelandsjongeren Gelderland Utrecht) op 1 maart 2023 een verkiezingsdebat. Verschillende politieke partijen uit Gelderland en Utrecht namen aan het debat met de titel: ‘Regie voor de regio & Perspectief voor het platteland’, in Bloemenveiling Plantion in Ede. Lees hier het nieuwsartikel: Verkiezingsdebat Regio Foodvalley, LTO Gelderse Vallei, AJK en PJGU.

Felicitatie nieuwe statenleden

We schreven eind maart ook een brief aan beide provincies, maakten onze opgaven visueel inzichtelijk en stuurden de nieuwe Statenleden van Gelderland en Utrecht onze felicitaties met hun installatie en beëdiging, samen met (h)eerlijke streekproducten uit de regio. Lees hier het nieuwsartikel: Felicitatie voor de nieuwe statenleden in Gelderland en Utrecht.

Brandbrief knooppunten A1-A30 en Hoevelaken

In juni schreven Regio Foodvalley, acht regiogemeenten en ondernemers- en transportorganisaties zoals VNO-NCW, TLN, evofenedex en de ANWB een brandbrief (pdf, 470 KB) aan minister Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat). Onze boodschap was dat de aanpak van Knooppunt A1-A30 bij Barneveld en Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort en Nijkerk niet nóg langer kan wachten, want dat is onhoudbaar voor de bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland. Deze brief schreven we nadat minister Harbers bekend maakte dat geld voor de aanleg van nieuwe wegen verschoof naar beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Dat heeft grote gevolgen voor de dringend noodzakelijke aanpak van Knooppunten A1-A30 en Knooppunt Hoevelaken. Lees hier het nieuwsartikel: Brandbrief over urgente aanpak knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

OV en bereikbaarheid

OV en bereikbaarheid waren belangrijke thema’s in de lobby afgelopen jaar. In juni riepen we kabinet en de Tweede Kamer op om te investeren in de bereikbaarheid van de regio’s. We deden dat samen met de provincie Gelderland en vijf andere Gelderse regio’s, en boden een speciale OV-chipkaart (pdf, 601 KB) aan. Een week later dienden Kamerleden Evert-Jan Slootweg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA) daarvoor – bij de behandeling van de Voorjaarsnota – een motie (pdf, 20 KB) in en riepen daarmee de regering op “in afstemming met provincies, gemeenten en vervoersdiensten te werken aan concrete maatregelen voor 2024 en 2025 om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren en alles op alles te zetten om het huidige ov-niveau niet verder te laten verschralen, en hierbij voor plannen met een financieel beslag opties voor dekking te onderzoeken.” De motie werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen. In reactie daarop gaf Minister Mark Harbers aan in gesprek te gaan met de provincie Gelderland, Regio Foodvalley en de gemeente Barneveld over de mogelijkheid om Knooppunt A1-A30 gefaseerd aan te pakken. Lees hier de nieuwsartikelen: Provincie en regio's pleiten in Den Haag voor versterken OV en Minister Harbers gaat in gesprek over gefaseerde aanpak knooppunt A1-A30.

European Week van regio's en steden

Een delegatie van Regio Foodvalley was in oktober als FoodNL aanwezig tijdens de ‘Europese Week van regio's en steden’ in Brussel. Een groot jaarlijks evenement over regionaal beleid. Regio's en steden laten zien hoe zij het beleid van de Europese Unie omzetten naar de praktijk. Ook brengen zij het belang van lokale en regionale overheden voor een goed bestuur in Europa naar voren. Het thema van de week was ‘Bloeiende regio’s, sterker Europa’. FoodNL is een samenwerking tussen AgrifoodCapital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley. Omdat FoodNL verkennende gesprekken start met de regio Rivierenland/Fruitdelta over samenwerkingsmogelijkheden, sloot deze regio bij het programma aan.

We spraken daar met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, met het Comité van de Regio’s, met verschillende EU partners en met Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) en Tom Berendsen (CDA). Lees hier het nieuwsarikel: Op bezoek in Brussel

Brede welvaart in Regio Foodvalley

Wij zetten ons in voor brede welvaart in de regio. Hieronder verstaan we alles wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dit gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat bijvoorbeeld ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang, voorzieningenniveau en de woningmarkt.