Voortgang Strategische Agenda 2022

Update oktober 2022

In de Strategische Agenda werken we aan zeven thema's. Per thema zijn concrete doelstellingen en actiepunten bepaald. Bekijk hier of de voortgang op de thema's volgens verwachting loopt.

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Landbouwnetwerk Regio Foodvalley In uitvoering 25%
Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij In uitvoering 100%
Schone Lucht Akkoord In voorbereiding 25%
Beleidsmatige samenwerking en actualisatie functieverandering (VAB) In uitvoering 25%
Circulaire toekomst VAB Vooronderzoek 25% ⚠️
Gebiedsprocessen Binnenveld, De Valk en Veenhuizerveld In uitvoering 50%
Regionaal Perspectief Landelijk Gebied In uitvoering 25% ⚠️
 • Landbouwnetwerk Regio Foodvalley
  Regio Foodvalley is partner in dit netwerk van agrifood ketenpartners. Gezamenlijk wordt gezocht naar activiteiten die wenselijk en nodig zijn voor een toekomstbestendige voedselproductie in een vitaal landschap. Dat leidt tot diverse initiatieven. Het Landbouwnetwerk wordt ook benut voor de dialoog over het Regionaal Perspectief voor het Landelijk Gebied. Het netwerk is begin 2020 gestart voor in eerste instantie 3 jaar. In het laatste kwartaal van 2022 wordt het netwerk geëvalueerd t.b.v keuzes over de voortzetting van het netwerk. Het aangegeven realisatiepercentage van 25% is naar verhouding laag. Dat komt omdat in de achterliggende 2,5 jaar minder projecten vanuit de Regio Foodvalley zijn meegefinancierd dan aanvankelijk verwacht werd. In september 2022 heeft het Algemeen Bestuur dan ook besloten het hiervoor gereserveerde budget in te zetten voor het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied.
 • Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij
  In 2020 is de projectperiode afgerond. De uitvoering via de vergunningverlening wordt doorgezet. Het praktijkgedeelte wordt vervolgd onder spoor 1 van de Regio Deal Foodvalley (Landbouwtransitie), in het werkpakket emissiereductie.
 • Schone Lucht Akkoord
  In 2020 hebben we als regio het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend, en de afzonderlijke gemeenten hebben dit in 2021 bekrachtigd bij het ministerie. In 2021 is een uitvoeringsplan opgesteld. Na de zomer 2022 is gestart met pilot voor het opstellen van fijnstofreductieplannen op bedrijfsniveau. Dit is een combinatie van onze inzet onder het Schone Lucht Akkoord met het (nationale) sectorplan van de pluimveesector voor emissiereductie van fijnstof.
 • Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB):
  In 2017 - 2020 is het Programma VAB uitgevoerd en afgerond. Na het aflopen hiervan is in 2021 door de Stuurgroep voor het vervolg van het programma een scherpere prioritering van projecten en activiteiten ingezet. In overleg met de Provincie Utrecht is de samenwerking gericht op twee projecten die samen met Regio Amersfoort worden uitgevoerd:
  • Beleidsmatige samenwerking VAB en functieverandering: Het doel is om te komen tot een op elkaar afgestemd functieveranderingsbeleid en gezamenlijke aanpak binnen de gemeenten en provincies. Dit start in de tweede helft van 2022 en wordt uitgewerkt in samenhang met het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley.
  • Circulaire toekomst VAB: Dit project heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het sluitend krijgen van circulaire ketens in de regio, een businesswaardemodel te creëren voor het slopen van stallen, onderzoek te doen naar relevante regelgeving en financiële stimulansen. Uit de resultaten blijkt tot nu toe dat er inhoudelijk voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten in de vorm van een experiment met een fysiek tussenstation voor vraag en aanbod van materiaal uit VAB-locaties. In de loop van 2022 wordt gestart met het proces dit in de praktijk te brengen, maar dit vergt nog nieuw budget voor de realisatie.
 • Gebiedsprocessen Binnenveld, De Valk en Veenhuizerveld
  De samenwerkende overheden (rijk, Regio Foodvalley, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe) zijn in afgebakende (geografische) gebieden via een integrale gebiedsaanpak met betrokken partijen op zoek naar een optimale mix aan maatregelen. De gebiedsprocessen richten zich op:
  • toekomstperspectief voor de aanwezige agrariërs (zowel voor stoppers als voor blijvers)
  • klimaatopgave (met bijzondere aandacht voor het aanvullen van de strategische grondwaterreserve)
  • bijdrage aan natuurherstel op en langs de Veluwe (impuls aan de biodiversiteit)
  • Het gebiedsproces De Valk is in afwachting van doelen vanuit het rijk vooralsnog gepauzeerd.
  • In het Binnenveld is de verkennende fase afgerond en start de uitwerkingsfase
  • In het gebiedsproces Veenhuizerveld worden experimenten uitgevoerd en inrichtingsplannen voor concrete maatregelen gemaakt. Het is de bedoeling dat eind 2022 een gebiedsplan klaar is op basis waarvan in 2023 individuele bedrijfsplannen worden opgesteld.
 • Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)
  In 2021 is, als onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Verkenning, het initiatief genomen om te komen tot een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied in onze regio. Vanuit het Regeerakkoord en het in voorbereiding zijnde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is begin 2022 besloten het perspectief te richten op de integrale ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee beoogt dit perspectief de vertaling te worden van het NPLG en het provinciale (NPLG-)gebiedsplan naar de Regio Foodvalley. In september 2022 is door het Algemeen Bestuur de Contourennotitie vastgesteld en is de uitwerking gestart, samen met de relevante stakeholders. De Contourennotitie is tevens de regionale agenda voor de samenwerking met de provincies t.b.v. de provinciale (NPLG-)gebiedsplannen. Wat betreft het budget voor het maken van het RPLG is cruciaal dat de betrokken gemeenten in 2023 extra geld beschikbaar stellen.
Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley In uitvoering 50% ⚠️
Korte voedselketens In uitvoering 50%
GPA pilot supermarkten afgerond 100%
Proeftuin Voedselverspilling In uitvoering 100%
Hub for Insect Knowledge In uitvoering 75% ⚠️
 • Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley
  Er is een programmamanager aangesteld om met de partners van de coalitie projecten en bijeenkomsten te organiseren rond het thema preventie.. In 2022 is een Lerend Netwerk voor ambtenaren opgestart, met 4x per jaar een bijeenkomst met thema’s die voor gemeenten relevant zijn. Dit gaat o.a. over lokale preventieakkoorden, JOGG, goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. De Coalitie Preventie gaat in oktober een communicatieplan effectueren met o.a. een eigen website.
 • Korte voedselketen
  In 2021 en 2022 zijn een viertal bijeenkomsten gehouden met korte-keten producenten en verwerkers (onder andere Eerlijk Eten uit de Streek, Valleigroenten, Bakkersgrondstof, Rabobank) om behoeften op te halen en samenwerking te bevorderen. Er is een concept Agenda Korte Ketens opgesteld, als meerjarenprogramma en als kapstok voor uitvoering. Het thema is complex omdat het raakt aan Voedsel, Landbouw, Ruimtelijke Ordening en Circulaire Economie. Onderlinge afstemming en het inregelen van een aantal goede randvoorwaarden voor projecten is daarbij onontbeerlijk. Daarom is het Platform Korte ketens als samenwerking van o.a. de Regio Foodvalley, het Living Lab Circulair, verschillende gemeenten (o.a. Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel) en het Agronetwerk Regio Foodvalley actief. Van mei tot oktober loopt er een grote marketingcampagne onder de naam Vallei Proef Lokaal en worden zo’n 30 korte keten producenten individueel en in een groep gecoacht rondom marketing en communicatie. Ook wordt er door het Platform Korte Ketens gewerkt aan nieuwe POP3 en andere subsidieaanvragen.
 • GPA pilot supermarkten
  De pilot is afgerond en het rapport is opgeleverd. Het doel van de pilot was om samen met supermarkten in de regio consumenten sneller en bewuster de keuze te laten maken om ook (bestaande) plantaardige eiwitten te gebruiken. We kijken nu in breder verband, ook met de preventie coalitie, hoe we die resultaten verder kunnen gebruiken.
 • De proeftuin Voedselverspilling is eind 2021 afgerond en de resultaten en geleerde lessen worden binnen en buiten RFV gedeeld. De activiteiten die zijn opgestart met o.a. onderwijs (educatie en studentenprojecten), de Verspillingsvrije week, projecten in binnensteden, monitoring etc. worden voortgezet binnen het programma Food en het Living Lab Circulair. In september tekent de Regio Foodvalley een samenwerkingsovereenkomst met de landelijke Stichting Samen tegen Voedselverspilling om onze regionale activiteiten kracht bij te zetten en om optimaal gebruik te maken van o.a. materialen die de stichting ontwikkelt voor de Verspillingsvrije week en adviezen aan inwoners.
 • De naam van het HIK is veranderd in NIK (Network for Insect Knowledge, doet de activiteiten meer eer aan). Er is inmiddels een basisbudget, maar om alles te doen wat we willen is nog meer budget nodig, daar wordt ook naar gezocht en er is zicht op. Dat willen we dan vooral inzetten op het inhuren van expertise voor communicatie.
Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Warmte & Duurzaam Wonen In uitvoering 25%
RES Proces In uitvoering 25%
Grootschalige opwek & Energieclusters In uitvoering 25% ⚠️
Zon op dak en restgronden & Duurzaam ondernemen In uitvoering 50%
Maatschappelijke betrokkenheid In uitvoering 25%
Netinfrastructuur In uitvoering 50%
Samenwerkende energieloketten In uitvoering 75%

Het programma Energie staat in deze fase in het teken van uitvoering van de RES 1.0 en voorbereiding van een nieuw besluitvormingsproces voor het herijken van de RES. Hiervoor zijn 6 werkgroepen ingericht, in deze tabel omschreven als projecten. Lees meer over hoe wij dit gaan doen op de website van de RES.

 1. Warmte & Duurzaam Wonen
 2. RES Proces
 3. Grootschalige opwek & Energieclusters
 4. Zon op dak en restgronden & Duurzaam ondernemen
 5. Maatschappelijke betrokkenheid
 6. Netinfrastructuur

Algemeen:

Afgelopen zomer heeft het Energieprogramma/RES te maken gehad met – naast een bestuurlijke wisseling van 7 nieuwe wethouders – een wisseling van programmateamleden. Dit heeft er toe geleid dat zaken minder vlot zijn opgepakt dan in eerste instantie gedacht. Per medio september is/zal het programmateam weer compleet zijn.

Ad 3: Grootschalige Duurzame Opwek en Energieclusters:
Door de afgeroepen netcongestie, de bestuurlijke wisseling, de ontwikkeling rondom de Wespendief en de tussenbalans van de provincie Utrecht, is de onduidelijkheid rondom het behalen van de 'Duurzame Opwek doelstellingen' toegenomen. Ook de benodigde zorgvuldigheid zorgt voor vertraging. De genoemde onduidelijkheden zullen t.a.v. de ontwikkelingen van Grootschalige Duurzame Opwek en Energieclusters de komende maanden weggenomen moeten worden om de RES-doelstellingen voor 2030 (vergunningverlening Wind-op-Land voor 1 januari 2025) te kunnen behalen.

Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Fase Realisatie Voortgang Budget
Matchingsplatform Afgerond 100%
CHE Doelgroepenonderzoek Onbenut Arbeidspotentieel In uitvoering 75%
Ontwikkeling meerjaren Human Capital agenda In uitvoering 75%
 • Matchingsplatform
  De (werk)naam matchingsplatform is gewijzigd naar TalentCenter. De website www.werkeninregiofoodvalley.nl is sinds 2021 actief. Het platform wordt onder de aandacht gebracht en gehouden bij bedrijven en werkzoekenden om profielen aan te maken.
 • CHE Doelgroepenonderzoek Onbenut Arbeidspotentieel
  Het onderzoek naar het “onbenutte arbeidspotentieel”, te weten de beroepsbevolking in de Regio Foodvalley die ofwel in deeltijd werkzaam is of nog niet werkzaam is op arbeidsmarkt, is afgerond. Momenteel worden vervolgacties in beeld gebracht.
 • Ontwikkeling meerjaren Human Capital agenda
  Op 24 november 2021 was een online thema bijeenkomst Human Capital. Deze avond gaf input om tot een Human Capital agenda te komen. De Human Capital Agenda is deels vastgesteld (hoofdstuk 1 t/m 5). De komende periode gaan we verder met de concretisering van hoofdstuk 6 t/m 9.
Lees verder over dit thema Naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Living Lab Regio Foodvalley Circulair In uitvoering 75%
Werkplaats Bouw In uitvoering 75%
Werkplaats Meetbaarheid In uitvoering 75%
Werkplaats Industrie In uitvoering 75%
Werkplaats Circulaire voedselketens In uitvoering 75%
Werkplaats Waterstof In uitvoering 75%
Innovatieprijs In uitvoering 25%
Innovatiemonitor In uitvoering 50%
Human Capital initiatieven MKB-deal In uitvoering 50%
 • Living Lab Regio Foodvalley Circulair
  Het Living Lab is in 2019 gestart en loopt tot februari 2023. In 2022 bouwen we aan een nieuw programma voor de komende jaren dat in november wordt besproken met de partners. Binnen de thema's Bouw, Waterstof, Industrie, Voedsel en Meetbaarheid lopen er werkplaatsen (ca. 4x per jaar) met een groep ondernemers, onderwijs en overheid. Daarnaast organiseert het Living Lab matching tussen onderwijs en bedrijfsleven, netwerkmogelijkheden en communicatie. Er is een loket voor vragen van partners en we zijn lid van CIRCLES binnen Gelderland en Overijssel. Ook ondersteunen we MKB-bedrijven bij hun innovaties. In de werkplaats staat kennisuitwisseling, inspiratie en het ontwikkelen ketenprojecten van ketenprojecten centraal. Elke werkplaats heeft zijn eigen begeleider.
 • Werkplaats Bouw
  De werkplaats Bouw komt ca. 4x per jaar samen en het aantal deelnemers bedraagt zo'n 10-20 per keer met focus op bedrijven. Er wordt nauw samengewerkt met Çirkelstad. Er worden concrete business kansen rondom projecten opgepakt, maar ook met gemeenten gesproken over o.a. aanbestedingen.
 • Werkplaats Meetbaarheid
  In 2022 is nieuw traject opgezet met een aantal pilotbedrijven om circulariteit meetbaar te maken. De eerste twee bedrijven hebben goede resultaten behaald en dit wordt bij het derde pilotbedrijf uitgewerkt. We willen dit opschalen tot een algemeen bruikbaar traject voor alle partnerbedrijven.
 • Werkplaats Industrie
  De werkplaats Industrie is in 2020 extra toegevoegd. Tot en met september 2021 zijn er drie bijeenkomsten geweest met wisselende opkomst en telkens een bedrijfsvraag centraal. In 2022 en 2023 focussen we op bedrijventerreinen.
 • Werkplaats Circulaire Voedselketens
  De werkplaats Circulaire Voedselketens is nauw verbonden met het programma Voedseltransitie voor de thema's korte ketens en de proeftuin Voedselverspilling. Er zijn jaarlijks verschillende bijeenkomsten met focus op thema's als korte ketens, voedselverspilling en projecten. Ook zijn verschillende studentengroepen actief met o.a. studies naar projecten in de zorg en de binnenstad en gaan we reststromen in kaart brengen.
 • Werkplaats Waterstof
  De werkplaats Waterstof is eind 2020 als thema toegevoegd en heeft een grote groep belangstellenden die deelneemt, focus ligt op transport. Tot en met oktober 2023 zijn vijf bijeenkomsten geweest, waaronder een excursie naar waterstofinitiatieven in buurregio's en een themabijeenkomst rondom vergunningen op IPKW in Arnhem. Zowel inventariseren van de interesse, het uitwerken van concrete cases als het streven naar een vulpunt in de Regio Foodvalley is doel van de bijeenkomsten.
 • Innovatieprijs
  Op 19 oktober 2022 wordt voor de tweede keer de Innovatieprijs Regio Foodvalley uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemer uit de regio. In 2021 heeft Fabriek Fris deze prijs gewonnen. De volgende Innovatieprijs uitreiking zal zijn op 20 oktober in Veenendaal.
 • Innovatiemonitor
  Dit jaar komt de Innovatiemonitor Regio Foodvalley uit. In april en juni zijn er twee meet-ups georganiseerd over circulair bouwen en innovatie in de zorg.In juni is het eerste online magazine Innovatiemonitor uitgekomen. In dit magazine worden innovaties uit de regio uitgelicht. In oktober komt het tweede magazine uit.
 • Human Capital initiatieven MKB-deal
  Met inzet van de MKB deal versterken en verbinden we Human Capital initiatieven in de regio, zoals: Barneveld Tomorrow, Food Academy Nijkerk, Digilab, Barneveldse Techniek Opleiding en ICT Campus. Dit doen we door de samenwerking en zichtbaarheid van de verschillende Human Capital initiatieven te vergroten, talent door te verwijzen naar het juiste initiatief, de inzet van een verbinder die de bestaande lokale initiatieven aan elkaar weet te verbinden om zo het bereik van die initiatieven te vergroten en nieuwe initiatieven verder te ontwikkelen en het stimuleren van digitale transformatie van mkb bedrijven. We ondersteunen projecten met financiële middelen uit de MKB-deal die een cross-over vormen tussen de verschillende initiatieven.
Lees verder over dit thema Ga naar projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Kantorenvisie en Afsprakenkader kantoren In uitvoering 100%
Monitor bedrijventerreinen In uitvoering 50%
Perifere Detailhandels Vestigingen Beleid (PDV) In uitvoering 100%
Regionaal Programma Werklocatie (RWP) In uitvoering 75%
ZomerOndernemer Afgerond 100%
Aanpak knooppunt A1-A30 In uitvoering 25% ⚠️ ⚠️
Fietsroutes Binnenveld In uitvoering 50%
Mobiliteitsconvenant In uitvoering 50%
Rijnbrug In uitvoering 50% ⚠️
Verkeersdesk Regio Foodvalley In uitvoering 75%
Bereikbaarheidsagenda 2023 - 2026 In uitvoering 75%
 • Kantoren: 
  Het doel is tot een gedifferentieerd aanbod aan kantoren en kantoorlocaties komen, dat aansluit op de toekomstige vraag naar kantoren en bijdraagt aan het realiseren van de ambities van Regio Foodvalley. Dat is belangrijk voor een goed vestigingsklimaat. Het beleid geeft antwoord op de vraag: Welke kantoorlocaties zijn nodig om de ambities van de Regio Foodvalley maximaal te realiseren en tegelijkertijd het lokale en regionale bedrijfsleven optimaal te blijven accommoderen? Momenteel beschikken we over actueel kantoren beleid.
 • Monitor bedrijventerreinen: 
  Het doel van de monitor bedrijventerreinen is om de regiopartners inzicht te geven in de recente uitgifte van kavels op bedrijventerreinen. We gaan zorgvuldig om met de schaarse ruimte en monitoren daarom jaarlijks de ontwikkeling van de werklocaties/bedrijventerreinen. Zo maken we de uitwerking van onze ambities inzichtelijk en kunnen tijdig interventies doen op beleid naar toekomstbestendige werklocaties. De monitor bevat o.a. informatie over de uitgifte per bedrijventerrein in het voorgaande jaar, over de herkomst van de betreffende bedrijven, over de economische sectoren waarin ze actief zijn en over de gemiddelde kavelomvang. Zo geeft de monitor een onderbouwd kwantitatief en kwalitatief inzicht in de recente uitgifte. In het kader van duurzame verstedelijking en toekomstbestendige bedrijventerreinen geeft de monitor ook inzicht in de status van de locaties die bedrijven achterlaten en de plannen die er zijn om daarnaartoe te werken (door o.a. revitalisering en herstructurering). Inspirerende initiatieven die bijdragen aan duurzame verstedelijking en toekomstbestendige werklocaties krijgen een plek in de monitor. In het najaar van 2022 wordt de monitor bedrijventerreinen over 2021 gepresenteerd.
 • Perifere detailhandelbeleid (PDV):
  Actueel PDV beleid draagt bij de leefbaarheid door leegstand in de binnenstedelijke winkelgebieden te voorkomen. De acht gemeenten voeren hetzelfde beleid uit en maken hierover regionale afspraken. Als gemeenten hier verschillend mee om zouden gaan dan is er kans dat een beleidskeuze in één van de gemeenten negatieve invloed heeft op de winkelgebieden in andere gemeenten in de regio.
 • Regionaal programma werklocaties (RPW): 
  Het doel is voldoende toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit, waarbij de toekomstige marktbehoefte (volgens de prognoses) het uitgangspunt is. In 2021 hebben we die visie en het RPW geactualiseerd. Het regiobestuur heeft opdracht gegeven om deze actualisatie verder te verdiepen naar een RPW waarin naast de kwantitatieve aanbod en behoeften de opgaven van de toekomst centraal staan, in 2022 stellen we het RPW vast. . De omvang en het soort ruimtevraag verandert daarbij, denk aan een circulaire economie, energietransitie, robotisering en digitalisering. Het goed begrijpen en kunnen vertalen van de impact van deze trends op de ruimtevraag van bedrijven is cruciaal voor een toekomstbestendige voorraad werklocaties. Na vaststelling door de gemeenteraden (najaar 2022) gaan we aan de slag met de acties uit het regionaal programma werklocaties.
 • ZomerOndernemer:
  In de zomer van 2022 hebben jongeren deelgenomen aan het project ZomerOndernemer waarbij ze training krijgen in ondernemersvaardigheden. Door tegenvallende opkomst hebben we samenwerking gezocht met het Rijk van Nijmegen. Vanuit Regio Foodvalley hebben we 5 jongeren kunnen begeleiden richting een eigen onderneming.
 • Aanpak knooppunt A1-A30:
  Volgende fase is in afwachting van ontwikkeling wat betreft het dossier stikstof.
 • Fietsroutes Binnenveld:
  We werken aan een optimaal fietsnetwerk om het gebruik van de fiets als volwaardige modaliteit te ondersteunen. De rapportage 'Veilig fietsen in het Binnenveld' is vastgesteld in portefeuillehoudersoverleg mobiliteit van 2 juni 2022. Wij richten ons nu op de uitvoering van het plan van aanpak met korte-, middellange- en lange termijn maatregelen.
 • Mobiliteitsconvenant: 
  Het convenant is per 1 juli 2022 afgelopen. Regio Foodvalley geeft een vervolg aan het Mobiliteitsconvenant dat op 30 september 2019 werd ondertekend door overheden, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en ondernemers. Het convenant bevat afspraken om met elkaar te werken aan duurzame mobiliteit door het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fietsgebruik en gebruik van het openbaar vervoer.
 • Rijnbrug:
  In juni hebben Regio Foodvalley en de gemeenten Rhenen en Veenendaal mede getekend voor een bestuursovereenkomst voor het realiseren van een nieuw breder brugdek met 2x2 rijstroken op de Rijnbrug. De kosten vallen hoger uit. Er is dit jaar een taskforce ingericht onder leiding van Remco Dijkstra. Zij hebben de mogelijkheden verder onderzocht. Het eindrapport verschijnt in oktober 2022.
 • Verkeersdesk Regio Foodvalley:
  Regio Foodvalley werkt sinds 2019 aan een regionale verkeersdesk, een (op termijn openbare) website waar allerlei regionale mobiliteits-gerelateerde data wordt samengebracht, geborgd en ontsloten aan andere overheden en marktpartijen. Dit dient doelen op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal niveau en sluit onder andere aan bij de digitaliseringsopgave vanuit het Rijk. De verkeersdesk is een inmiddels goed gevulde tool waarin allerlei mobiliteit-gerelateerde data binnen de regio is samengebracht. Van verkeerstellingen tot en met verkeersborden, van reistijden tot en met fietspotentie. En er zijn twee “use cases” uitgewerkt: verkeersveiligheid en sluipverkeer, waarmee beleidsmedewerkers en uitvoerders aan de slag kunnen voor beleidsontwikkeling en uitvoering.  Fase 4 start in september 2022.
 • Bereikbaarheidsagenda 2023 - 2026:
  De huidige Bereikbaarheidsagenda 2018 - 2022 loopt bijna ten einde. Deze is geëvalueerd en op basis van hiervan is een nieuwe Bereikbaarheidsagenda 2023-2026 opgesteld. Hierin zijn recente ontwikkelingen meegenomen, zoals de afspraken over CO2 reductie en de gevolgen voor mobiliteit als gevolg van de plannen voor grootschalige woningbouw in de Regio Foodvalley.
Lees verder over dit thema Ga naar de projecten

Project Status Realisatie Budget Voortgang
Regionale woondeal In uitvoering 25% ⚠️
Regionaal actieprogramma Wonen In uitvoering 25% ⚠️
Versnelling (betaalbare) woningbouw In uitvoering 75%
Sociale huur In uitvoering 25% ⚠️
Flexwonen In uitvoering 25%
Innovatieve Bouwconcepten Vooronderzoek 0% ⚠️
Pilot Anders Wonen In uitvoering 50% ⚠️
Huisvesting kwetsbare groepen In uitvoering 25%
Financieringsoplossingen voor verduurzaming Vooronderzoek 0% ⚠️
Regionale samenwerking warmtetransities Vooronderzoek 25%
Duurzame innovaties woningbouw Vooronderzoek 0%
Regionale alliantievorming In uitvoering 50%
Vastgoedmonitor In uitvoering 75%
Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort (Barneveld en Nijkerk) In uitvoering 50%
Regionale ruimtelijke verkenning In uitvoering 75%
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley In uitvoering 50%
Grootschalige Woningbouw Gebied (GWG) / Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) In uitvoering 75%
 • Regionale woningdeal
  De provincies Gelderland en Utrecht hebben op basis van opgave van gemeenten een indicatief kwantitatief bod uitgebracht aan het rijk. ‘ Realitycheck’  en kwalitatieve uitwerking in samenwerking met regio is uitgebracht bij de beide provincies. In oktober tekenen rijk en provincies een eerste akkoord.
  Voor opstellen van Woondeal en bestuursconvenant is in 2022 en 2023 ambtelijke capaciteit / inhuur noodzakelijk. Middelen daarvoor zullen door de genoemde partijen (gemeenten, provincies en het Rijk) moeten worden opgebracht. Mogelijk komt er procesgeld vrij vanuit het Rijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt bekeken hoe de benodigde capaciteit gefinancierd kan worden.
 • Regionaal Actieprogramma Wonen
  De financiering is grotendeels afhankelijk van bijdrage van de provincies Gelderland en Utrecht. Deze is voor 2022 door beide provincies bestuurlijk toegezegd. Voor provincie Utrecht is subsidieaanvraag in behandeling.
 • Versnelling (betaalbare) woningbouw
  Intentieverklaring betaalbaar woningbouw is ondertekend door gemeenten en ondersteund door provincies, corporaties en marktpartijen. De volgende fase is prestatieafspraken maken en een bestuurlijk convenant opstellen.
 • Sociale huur
  Woningcorporaties hebben we kwantitatief bod uitgebracht mede i.h.k.v. de woondeal. Is besproken in het PHO. Wordt in oktober op bestuurlijk niveau verder besproken.
 • Flexwonen
  Onderzoek naar mogelijke locaties in de regio door Kadaster is opgeleverd. Follow-up wordt voorbereid. Voor dit onderwerp blijkt in het PHO geen draagvlak voor intensievere samenwerking op regioniveau te zijn.
 • Innovatieve bouwconcepten
  Is onderdeel van intentieverklaring betaalbaar bouwen; moet nog worden opgepakt.
 • Pilot Anders Wonen
  De intentieovereenkomst is getekend door 6 gemeenten. De projecten gaan starten.
 • Regionale samenwerking huisvesting kwetsbare groepen
  Ambassadeurs zijn aangewezen; symposium geweest, presentatie in lunchbijeenkomst in september geweest.
 • Financieringsoplossingen voor verduurzaming
  Er is een vacature uitgezet. Hierover vindt gesprekken met gemeenten plaats.
 • Regionale samenwerking warmtetransitie
  Er wordt gewerkt aan overzicht van doelstellingen per gemeente.
 • Duurzame innovaties woningbouw
  Is recent gestart.
 • Regionale alliantievorming
  Periodiek stuurgroep Wonen & Duurzaamheid (gemeenten en corporaties) loopt. 22 juni a.s. bestuurlijke sessie over woningbouwopgave en duurzaamheid.
 • Vastgoedmonitor
  Op 16 juni a.s. was het jaarlijkse vastgoedsymposium waarop de Vastgoedmonitor werd gepresenteerd. In najaar volgt presentatie van de update van planmonitor. Verder organisatie van twee themasymposia in voor- en najaar.
 • Ontwikkelbeeld Amersfoort
  Het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, inmiddels vastgesteld door de betrokken raden, is onderdeel geworden van Utrecht Nabij, het ontwikkelperspectief voor verstedelijking en bereikbaarheid van de Metropoolregio Utrecht 2040.
 • Regionale Ruimtelijke Verkenning
  Inmiddels is het eerste deel van de Regionale Ruimtelijke Verkenning (Gedeelde Waarde) afgerond vastgesteld door de raden. Op dit moment vindt verdere uitwerking plaats, onder meer door het Regionaal Programma Landelijk Gebied (voorheen Landbouwperspectief) en verschillende onderzoeken die mede inbreng vormen voor de Verstedelijkingsstrategie en het Ontwikkelbeeld. De contourennotitie van het Regionaal Programma Landelijk Gebied ligt nu voor wensen en bedenkingen voor bij de raden.
 • Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
  Eind 2021 is het Verstedelijkingsconcept (deel I van de Verstedelijkingsstrategie) door alle 26 raden en 2 staten vastgesteld. Momenteel vindt besluitvorming plaats over de opgavebeschrijvingen en onderzoeksagenda’s van de gebiedsuitwerkingen (deel II van de Verstedelijkingsstrategie). Daarnaast wordt nu gewerkt aan langjarige samenwerkingsafspraken met Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en regiogemeenten. Het streven is om in het najaar van 2022 hierover een akkoord te sluiten.
 • Grootschalige Woningbouw Gebied (GWG) / Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX)
  In juni 2022 is Regio Foodvalley toegevoegd aan de lijst van 17 gebieden waar veel woningbouw plaatsvindt. Voor de bereikbaarheidsopgaven die de woningbouw in deze gebieden met zich mee brengt stelt het Rijk middelen beschikbaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel hiervoor. De verwachting is dat het Rijk dit najaar de voorstellen beoordeelt en de middelen verdeelt over de 17 gebieden.
Lees verder over dit thema Bekijk de projecten

Overige voortgang

Er zijn werkbezoeken aan de Regio georganiseerd voor leden van de Tweede Kamer fracties van de VVD, SGP, CDA en Christen Unie. Het doel hiervan is het informeren van de fractieleden over de regionale aanpak en oplossingen op bijvoorbeeld de landbouwtransitie en de woningbouw opgave. Hierbij zijn bedrijven bezocht en is het gesprek aangegaan met lokale regiobestuurders.

Als lid van de campagne Nederland Slim Benutten hebben we als acht regio’s van de provincies Gelderland en Overijsel gezamenlijk, via media en directe lobby, de formerende partijen en het nieuwe kabinet opgeroepen gebruik te maken van de kracht van landsdeel Oost in het realiseren van maatschappelijk opgaves rondom de energietransitie, landbouw en het inzetten van het MKB.

Ook op niveau van de provincie Utrecht zijn de krachten gebundeld en is het Utrechts Aanbod aangeboden aan de informateur van Rutte IV. In juni was er een borrelop het Plein in Den Haag voor Utrechtse Kamerleden.  

Het publieke debat over stikstof wordt door de regio benut om onze oplossingen voor het terugdringen van uitstoot van emissies en het verduurzamen van de landbouw te agenderen.

Er is een publieke reactie gegeven op het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. De tagline is dat het akkoord Regio Foodvalley extra perspectief en middelen biedt de landbouwtransitie én woningbouwopgave uit te voeren. Het akkoord vormt de basis voor intensieve ambtelijke en politieke lobby op deze twee grote opgaves.

Op 24 januari maakten de nieuwe ministers van LNV, Henk Staghouder en Christianne van der Wal kennis met Regio Foodvalley. ’s Middags bezochten zij een aantal locaties, zoals de Binnenveldse Hooilanden en het agrarische bedrijf van de familie Van Ruiswijk aan de Zuiderkade in Ede. Vervolgens spraken ze, tijdens een online ontmoeting, vanuit het World Food Center in Ede met tientallen samenwerkingspartners van het ministerie van LNV.

Op 7 maart bracht Minister Hugo de Jonge van woningbouw een werkbezoek aan de regio. De minister liet zich in Ede op het nieuwe Kazerneterrein informeren over de forse woningbouwopgave van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen waar tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Er was een pitch aan het adres van de bewindspersoon om Foodvalley-Zuid (+27.500 woningen) de aanwijzing Grootschalig Woningbouwgebied te geven omdat hier alle opgaven (wonen, bereikbaarheid, landschap en werkgelegenheid) samenkomen.

We maken - als Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en regiogemeenten - in het najaar afspraken over de verstedelijkingsopgaven in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley. In het Verstedelijkingsakkoord van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley staat hoe we daar samen uitvoering aan willen geven, wat daarvoor nodig is en hoe we daarover de komende jaren afspraken maken.

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. We vinden het belangrijk dat de politieke partijen, die aan de Statenverkiezingen in Gelderland en Utrecht meedoen, weten wat Regio Foodvalley is en doet. En hoe Regio Foodvalley bijdraagt aan een sterk Gelderland en Utrecht waar het goed wonen, werken, studeren en recreëren is en wat daarvoor - in een goede samenwerking met de provincies Gelderland en Utrecht - nodig is.

In 2021 is de nieuwe begroting (2021-2027) van de Europese Commissie in gegaan, met daarin fondsen voor voedselgerelateerde thema’s. De samenwerking met de Europese voedselregio’s, waarbij met Region Östergötland (Zweden) en Business Region Aarhus (Denemarken) samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan, wordt verder concreet gemaakt in projecten die in aanmerking komen voor Europese subsidies..

Ook het samenwerkingsverband FoodNL, met de Nederlandse foodregio’s Agrifood Capital en Greenport Venlo is in dit kader belangrijk. Er wordt samengewerkt op de thema’s ‘eiwittransitie’ en ‘voeding & gezondheid’. Op 11 april ontving Food NL een delegatie landbouwambtenaren van verschillende EU-lidstaten en de Europese Commissie. Het doel van het bezoek was ‘Europa’ te laten zien hoe als drie regio’s samen gewerkt wordt en een aanjager zijn voor innovatie in de agrifoodsector.

Brede welvaart in Regio Foodvalley

Wij zetten ons in voor brede welvaart in de regio. Hieronder verstaan we alles wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dit gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat bijvoorbeeld ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang, voorzieningenniveau en de woningmarkt.