Vrijkomende Agrarische Bebouwing op het platteland

Categorieën

  • Landschap
  • Landbouw

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Wekelijks stoppen er agrarische bedrijven. Tot 2030 komt daardoor in onze regio meer dan 1,6 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. We spreken dan van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Deze leegstand op het platteland levert allerlei vraagstukken op met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en leefbaarheid.

Risico leegstand omvormen naar kans
Bedrijfsbeëindiging en de leegstand van agrarische opstallen leidt tot verrommeling en geeft risico op illegaal gebruik en criminaliteit. Het gaat ook ten koste van de sociale en economische vitaliteit van het buitengebied. de vrijkomende stallen van stoppende bedrijven  bieden ook  kansen voor nieuwe bedrijven en voor wonen, recreatie, natuurontwikkeling en energieopwekking.

VAB is vraagstuk van veel partijen
Bij het VAB-vraagstuk zijn vele partijen betrokken; naast boeren zijn dit bijvoorbeeld ook banken, adviseurs en accountants, landbouworganisaties, kennisinstellingen, provincies en gemeenten. Samenwerking tussen al deze partijen is daarom noodzakelijk voor een goede aanpak van dit complexe vraagstuk.

Met het VAB-programma werken de gemeenten in de regio’s Foodvalley en Amersfoort samen aan nieuwe oplossingen voor agrarische leegstand en functieverandering zoals;
- Het uitwisselen van sloopmeters over gemeentegrenzen heen
- Kennis ontwikkelen en delen in het VAB-platform
- Het ontwikkelen van circulaire aanpak van de sloop van agrarische gebouwen.  

De provincies Gelderland en Utrecht zijn ook betrokken bij de uitvoering en ondersteunen het programma met subsidies.

Het programma kent vier programmaprioriteiten die in onderstaande afbeelding zijn weergegeven.

 

Overheden en betrokken organisaties delen hun kennis via het VAB Platform. Wilt u weten wat er beleidsmatig mogelijk is en waar rekening mee moet worden gehouden als het gaat om Vrijkomende Agrarische Bebouwing? Lees hier het strategiedocument ‘Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB’.
 

Agrarisch ondernemers en andere initiatiefnemers worden vanaf 1 januari 2021 door het VAB loket (onderdeel van het Agroloket Foodvalley) geïnformeerd over bedrijfsbeëindiging, regelgeving, financiële aspecten en over de nieuwe kansen in het buitengebied. Neem hiervoor contact op met het VAB loket:  https://landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/agroloket
 

Gaat u stallen bouwen of slopen? Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied kan u helpen bij de sloop en het vinden van een nieuwe bestemming voor het materiaal zodat afvoerkosten beperkt blijven en sloopmateriaal geld oplevert. Kijk voor meer informatie op: https://www.circulairbuitengebied.nl/

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing, neem dan contact op  met de programmaleider Rob van Arkel, rva@vanarkeladvies.nl.